Villkor för bidrag till regionala samarbetsprojekt

Villkor för bidrag till regionala samarbetsprojekt patientnära klinisk forskning, Västra Götalandsregionen

Kriterierna för bidragen i stort sett är oförändrade sedan de inrättades 1997. Det görs ändå en genomgång och revidering inför varje ny ansökningsomgång. Ändringar som görs gäller framför allt uppgifter av datum. Årtalet hänvisar till bidragsåret, d.v.s. det år som bidragen avser, inte året när de söks. De villkor som är aktuella när bidraget söks, gäller sedan under ansökans hela ”livstid”.

Villkor - Regionala FoU-bidrag Samarbetsprojekt 2020

Bidragsperiod 2020-2021 - Version 2019-06-11

Denna information avser ansökningar som görs hösten 2019.

1. Bidragens ändamål

Bidragen är avsedda för patientnära forskning och utvecklingsarbete inom det medicinska området, omvårdnad samt folkhälso- och handikappområdet.

Det grundläggande kravet för bidragen är att det finns ett regionalt vetenskapligt samarbete mellan olika vårdenheter i den studie som beskrivs i ansökan och att varje medarbetares kompetens och roll/uppgifter i studien är tydligt redovisad . Vid bedömningen av ansökan väger kriterierna; samarbetsbefrämjande, patientnära klinisk forskning och relevans/nytta tyngre än övriga enskilda vetenskapliga kriterier.

Avsikten med FoU-projekt stödda med regionala bidrag är inte enbart att utveckla nya metoder och förmedla kunskap om dessa. Ett aktivt deltagande i klinisk forskning och utvecklingsarbete ger en möjlighet till utveckling för personal och i förlängningen av organisationen. Det bidrar också till att stimulera såväl kreativitet som ett kunskapssökande förhållningssätt. Dessutom främjar de samarbetet mellan olika vårdenheter i Västra Götalandsregionen.

Patientnära forskning utgår från patientmaterial såsom studier av undersökningsresultat, och behandling. Undersökningarna kan ingå i projekt eller utgå från uppgifter i befintliga journalmaterial eller register.

Resultaten av FoU-projektet ska i stort sett var generaliserbara eller åtminstone transformerbara och kunna användas av andra i en liknande situation. Resultaten ska också kunna publiceras och bidra till en kollektiv kunskapstillväxt.

Utvecklingsarbete syftar i första hand inte till att finna helt ny kunskap utan strävar mer efter att förbättra redan etablerade metoder. Således kan arbete rörande metod- och produktutveckling och utvärdering av etablerad klinisk praxis samt kunskapsöverföring räknas hit. Däremot ingår inte vanligt arbete med kvalitetsfrågor och löpande klinisk uppföljning.

2. Behöriga att söka

Projektmedel kan sökas av alla som har sin anställning (även vikariat/projektanställning). Det måste framgå i personkortet i ansökningssystemet att projektledare/huvudsökande helt eller delvis har en anställning:

 1. inom Västra Götalandsregionen eller
 2. i vårdverksamhet som Västra Götalandsregionen har avtal med

Anställningsvillkoret gäller under den period som de beviljade medlen skall nyttas (2019-2020).

3. Projektledning och samarbete

Utöver behörighetsvillkoret för projektledaren krävs

 1. att det finns en ansvarig projektledare för projektet. Om projektledaren inte är disputerad ska en disputerad handledare knytas till projektet.
 2. att det finns minst en medsökande. Det ska framgå i personkortet att medsökande har en anställning enligt punkt 2 om anställningen verifierar det regionala vetenskapliga samarbetet.
 3. att verksamhetschefer godkänner att projektet bedrivs inom deras respektive ansvarsområde
 4. att det finns ett inomregionalt vetenskapligt samarbete

Observera att med vetenskapligt samarbete menas en aktiv delaktighet i projektets faktiska FoU-arbete vid såväl utformning av projektet som vid utvärdering, analys och publicering av resultaten.

4. CV ska finnas

Forskargruppens samlade kompetens bedöms utifrån den information som finns i personkorten för projektledare och medsökande. Finns det medsökande i ansökan som inte fyllt i sin CV i personkortet vid ansökningstidens utgång, syns dessa personer inte för granskare, och räknas inte med vid bedömningen av ansökan. Detta kan alltså innebära att granskningskommittén bedömer att den kvarvarande kompetensen inte är tillräcklig för att genomföra studien eller att kravet på regionalt vetenskapligt samarbete inte längre är uppfyllt.

5. Etisk prövning

Om projektet innefattar forskning som avser människor ska studien godkännas av Regional etikprövningsnämnd/Etikprövningsmyndigheten. Det gäller även forskning på biologiskt material som kan härledas till enskilda individer samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. Mer information om vilka regler som gäller och hur du söker godkännande finns på Etikprövningsmyndighetens hemsida.

6. Biobankslagen

Om studien innefattar prover som kan knytas till enskilda individer så ska det framgå av information till försöksperson/patient att prover lagras samt hur och var proverna kommer att analyseras. Det ska finnas en överenskommelse mellan biobanksansvarig vid någon av regionens biobanker och projektansvarig om förvaring/utlämning av prover och, förvaring av sekundär provsamling. Mer information hittar du på hemsidan för Biobank Väst.

7. Personuppgifter i forskning

Sedan den 25 maj 2018 har Personuppgiftslagen (PuL) ersatts av den europeiska dataskyddsförordningen GDPR. Dataskyddsförordningen syftar till att skydda enskilda människors personliga integritet vid behandling av personuppgifter och omfattar alla medlemsländer i EU. Den omfattar även personuppgifter inom forskning.

Information rutiner vid upprättande av register med personuppgifter i Västra Götalandsregionen

Information om lagar och regler vid kliniska studier (Kliniska studier Sverige)

8. Godkännanden/tillstånd från andra myndigheter

Sökande bör också överväga om studien fordrar godkännanden av andra myndigheter eller instanser t.ex. från lokal strålskyddskommitté eller Läkemedelsverket.

9. Sista dag för komplettering av ansökan

Etikgodkännande och andra tillstånd som krävs för projektets genomförande behöver inte vara klara vid ansökningstillfället.

Senast den 1 juni 2020 ska följande ha inkommit till FoU-enheten.

Projektledaren ansvarar för att eventuella ytterligare godkännanden/tillstånd som behövs för studien(punkt 8) är i sin ordning och att lagligt reglerade villkor enligt punkterna 6 och 7 är uppfyllda när studien påbörjas och de regionala FoU-medlen ska rekvireras.

Om ansökan inte är komplett den 1 juni 2020 kommer det beviljade bidraget att dras in.

10. Möjlighet att söka fortsatta medel till samma projekt

Projektmedel kan beviljas vid högst tre tillfällen, d.v.s. en första ansökan och två ansökningar om fortsatta medel. Medel reserveras för ett tillfälle i taget och disponeras över ett årsskifte. För att få fortsatt stöd fordras att man ansöker om detta (i särskilt ansökningsformulär). Fortsatta medel kan sökas vid nästa ansökningstillfälle eller vid senare ansökningstillfällen, beroende på i vilken takt projektet fortlöper och medel förbrukas.

Högsta belopp som kan sökas vid varje tillfälle är 500 000 kronor.

11. Tid för nyttjande av medel

Beviljade FoU-medel för 2020 får disponeras även under år 2021. I händelse av särskilda omständigheter kan medlen få utnyttjas även 2022. I så fall ska en ansökan om förlängd rekvireringstid ha inkommit till granskningskommitténs ordförande senast 1 november 2021. Som särskilda omständigheter räknas oförutsebara händelser som är av väsentlig betydelse för att projektet ska kunna genomföras.

Till ansökningsformulär för förlängd rekvireringstid

11. Hur medlen får användas och inte får användas

Utrustning

Projektmedlen får endast användas för projektspecifik utrustning som angivits i kostnadskalkylen i ansökan. De får inte i annat än i undantagsfall efter medgivande från anslagsgivaren användas för inköp av datorer och annan datorutrustning. Medlen får inte heller annat än i undantagsfall användas till utrustning som erfordras för den reguljära verksamheten på arbetsplatsen. Om det föreligger särskilda skäl för samutnyttjande av utrustning med reguljär verksamhet kan projektmedel få utnyttjas efter särskilt medgivande från anslagsgivaren.

Lönekostnader

När FoU-medel skall användas till lönekostnader gäller att personalen skall ersättas enligt samma villkor som för sina ordinarie arbetsuppgifter.

Reskostnader

Reskostnader enligt arbetsställets vanliga regler för tjänsteresor får bekostas av FoU-medel om det är nödvändigt för projektets genomförande och ingår i kostnadskalkylen i ansökan.
Utlandsresor får endast undantagsvis bekostas av de regionala FoU-medlen. Kostnader för att delta i konferenser utomlands förutsätts inte vara aktuella vid det första ansökningstillfället. Om kostnader för utlandsresor anges i ansökan om fortsatta medel, skall det i ansökan också finnas en tydlig motivering till varför projektets genomförande kräver detta.

Förvaltningsavgifter/overheadkostnader

Medel beviljas inte till förvaltningsavgifter/overheadkostnader eller andra administrativa påslag. Sådana avgifter förutsätts inte vara aktuella för anslag som överförs mellan förvaltningar inom Västra Götalandsregionen.

12. Rapportering i samband med ansökan om fortsatta medel

Vid rapportering i samband med ansökan om fortsatta medel gäller att:

 1. Det ska tydligt framgå hur projektet har förlöpt i jämförelse med plan. Alla avvikelser ska rapporteras och orsakerna anges. Det gäller även avvikelser i ekonomiskt utfall jämfört med den budget/kostnadskalkyl som redovisades vid föregående ansökningstillfälle.
 2. Det ska finnas en konkret beskrivning av det inomregionala vetenskapliga samarbetet där varje medsökandes uppgifter i projektet tydligt anges. Om några förändringar inträffat i samarbetet jämfört med föregående ansökningstillfälle ska orsak till detta anges och ev. nya medsökandes roll/uppgifter i projektet beskrivas.
 3. Det regionala samarbetet skall också framgå av ev. vetenskapliga publikationer som redovisar resultat från projektet. Det innebär att medsökande också är medförfattare i de artiklar, abstracts osv.som redovisas.
 4. I den ekonomiska redogörelse som lämnas avseende tidigare beviljade FoU-medel ska det vara tydligt angivet vilka faktiska kostnader som avser löner för projektledare respektive medsökande utanför projektledarens förvaltning.

13. Rapportering av projektets genomförande och resultat

Projektledare som är mottagare av regionala FoU-medel är skyldig att registrera sitt projekt i projektdatabasen för FoU i Västra Götalandsregionen (FoU i VGR). Registreringen ska göras i samband med första beviljningstillfället. Där rapporteras sedan hur projektet fortskrider och så småningom vetenskapliga resultat/artiklar. Rapportering ska göras även om projektet avbryts innan det slutförts. Projektbeskrivningen bör uppdateras kontinuerligt och minst en gång per år.

Länk till FoU i VGR

Även CV i projektledares och medsökandes personkort ska uppdateras fortlöpande med nya publikationer.

Villkor - Regionala FoU-bidrag Samarbetsprojekt 2019

Bidragsperiod 2019-2020 - Version 2018-06-01

Denna information avser ansökningar som görs hösten 2018.

1. Bidragens ändamål

Bidragen är avsedda för patientnära forskning och utvecklingsarbete inom det medicinska området, omvårdnad samt folkhälso- och handikappområdet.

Det grundläggande kravet för bidragen är att det finns ett regionalt vetenskapligt samarbete mellan olika vårdenheter i den studie som beskrivs i ansökan och att varje medarbetares kompetens och roll/uppgifter i studien är tydligt redovisad . Vid bedömningen av ansökan väger kriterierna; samarbetsbefrämjande, patientnära klinisk forskning och relevans/nytta tyngre än övriga enskilda vetenskapliga kriterier.

Avsikten med FoU-projekt stödda med regionala bidrag är inte enbart att utveckla nya metoder och förmedla kunskap om dessa. Ett aktivt deltagande i klinisk forskning och utvecklingsarbete ger en möjlighet till utveckling för personal och i förlängningen av organisationen. Det bidrar också till att stimulera såväl kreativitet som ett kunskapssökande förhållningssätt. Dessutom främjar de samarbetet mellan olika vårdenheter i Västra Götalandsregionen.

Patientnära forskning utgår från patientmaterial såsom studier av undersökningsresultat, och behandling. Undersökningarna kan ingå i projekt eller utgå från uppgifter i befintliga journalmaterial eller register.

Resultaten av FoU-projektet ska i stort sett var generaliserbara eller åtminstone transformerbara och kunna användas av andra i en liknande situation. Resultaten ska också kunna publiceras och bidra till en kollektiv kunskapstillväxt.

Utvecklingsarbete syftar i första hand inte till att finna helt ny kunskap utan strävar mer efter att förbättra redan etablerade metoder. Således kan arbete rörande metod- och produktutveckling och utvärdering av etablerad klinisk praxis samt kunskapsöverföring räknas hit. Däremot ingår inte vanligt arbete med kvalitetsfrågor och löpande klinisk uppföljning.

2. Behöriga att söka

Projektmedel kan sökas av alla som har sin anställning (även vikariat/projektanställning). Det måste framgå i personkortet i ansökningssystemet att projektledare/huvudsökande helt eller delvis har en anställning:

 1. inom Västra Götalandsregionen eller
 2. i vårdverksamhet som Västra Götalandsregionen har avtal med

Anställningsvillkoret gäller under den period som de beviljade medlen skall nyttas (2019-2020).

3. Projektledning och samarbete

Utöver behörighetsvillkoret för projektledaren krävs

 1. att det finns en ansvarig projektledare för projektet. Om projektledaren inte är disputerad ska en disputerad handledare knytas till projektet.
 2. att det finns minst en medsökande. Det ska framgå i personkortet att medsökande har en anställning enligt punkt 2 om anställningen verifierar det regionala vetenskapliga samarbetet.
 3. att verksamhetschefer godkänner att projektet bedrivs inom deras respektive ansvarsområde
 4. att det finns ett inomregionalt vetenskapligt samarbete

Observera att med vetenskapligt samarbete menas en aktiv delaktighet i projektets faktiska FoU-arbete vid såväl utformning av projektet som vid utvärdering, analys och publicering av resultaten.

4. CV ska finnas

Forskargruppens samlade kompetens bedöms utifrån den information som finns i personkorten för projektledare och medsökande. Finns det medsökande i ansökan som inte fyllt i sin CV i personkortet vid ansökningstidens utgång, syns dessa personer inte för granskare, och räknas inte med vid bedömningen av ansökan. Detta kan alltså innebära att granskningskommittén bedömer att den kvarvarande kompetensen inte är tillräcklig för att genomföra studien eller att kravet på regionalt vetenskapligt samarbete inte längre är uppfyllt.

5. Etisk prövning

Om projektet innefattar forskning som avser människor ska studien godkännas av Regional etikprövningsnämnd/Etikprövningsmyndigheten. Det gäller även forskning på biologiskt material som kan härledas till enskilda individer samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. Mer information om vilka regler som gäller och hur du söker godkännande finns på Etikprövningsmyndighetens hemsida.

6. Biobankslagen

Om studien innefattar prover som kan knytas till enskilda individer så ska det framgå av information till försöksperson/patient att prover lagras samt hur och var proverna kommer att analyseras. Det ska finnas en överenskommelse mellan biobanksansvarig vid någon av regionens biobanker och projektansvarig om förvaring/utlämning av prover och, förvaring av sekundär provsamling. Mer information hittar du på hemsidan för Biobank Väst.

7. Dataskyddsförordningen GDPR

Sedan den 25 maj 2018 har Personuppgiftslagen (PuL) ersatts av den europeiska dataskyddsförordningen GDPR. Dataskyddsförordningen syftar till att skydda enskilda människors personliga integritet vid behandling av personuppgifter och omfattar alla medlemsländer i EU. Den omfattar även personuppgifter inom forskning.

Datainspektionens information angående GDPR

Information rutiner vid upprättande av register med personuppgifter i Västra Götalandsregionen

8. Godkännanden/tillstånd från andra myndigheter

Sökande bör också överväga om studien fordrar godkännanden av andra myndigheter eller instanser t.ex. från strålskyddskommitté eller Läkemedelsverket.

9. Sista dag för komplettering av ansökan

Etikgodkännande och andra tillstånd som krävs för projektets genomförande behöver inte vara klara vid ansökningstillfället.

Senast den 1 juni 2019 ska följande ha inkommit till FoU-enheten.

Projektledaren ansvarar för att eventuella ytterligare godkännanden/tillstånd som behövs för studien(punkt 8) är i sin ordning och att lagligt reglerade villkor enligt punkterna 6 och 7 är uppfyllda när studien påbörjas och de regionala FoU-medlen ska rekvireras.

Om ansökan inte är komplett den 1 juni 2019 kommer det beviljade bidraget att dras in.

10. Möjlighet att söka fortsatta medel till samma projekt

Projektmedel kan beviljas vid högst tre tillfällen, d.v.s. en första ansökan och två ansökningar om fortsatta medel. Medel reserveras för ett tillfälle i taget och disponeras över ett årsskifte. För att få fortsatt stöd fordras att man ansöker om detta (i särskilt ansökningsformulär). Fortsatta medel kan sökas vid nästa ansökningstillfälle eller vid senare ansökningstillfällen, beroende på i vilken takt projektet fortlöper och medel förbrukas.

Högsta belopp som kan sökas vid varje tillfälle är 500 000 kronor.

11. Tid för nyttjande av medel

Beviljade FoU-medel för 2019 får disponeras även under år 2020. I händelse av särskilda omständigheter kan medlen få utnyttjas även 2021. I så fall ska en ansökan om förlängd rekvireringstid ha inkommit till granskningskommitténs ordförande senast 1 november 2020. Som särskilda omständigheter räknas oförutsebara händelser som är av väsentlig betydelse för att projektet ska kunna genomföras.

Till ansökningsformulär för förlängd rekvireringstid

11. Hur medlen får användas och inte får användas

Utrustning

Projektmedlen får endast användas för projektspecifik utrustning som angivits i kostnadskalkylen i ansökan. De får inte i annat än i undantagsfall efter medgivande från anslagsgivaren användas för inköp av datorer och annan datorutrustning. Medlen får inte heller annat än i undantagsfall användas till utrustning som erfordras för den reguljära verksamheten på arbetsplatsen. Om det föreligger särskilda skäl för samutnyttjande av utrustning med reguljär verksamhet kan projektmedel få utnyttjas efter särskilt medgivande från anslagsgivaren.

Lönekostnader

När FoU-medel skall användas till lönekostnader gäller att personalen skall ersättas enligt samma villkor som för sina ordinarie arbetsuppgifter.

Reskostnader

Reskostnader enligt arbetsställets vanliga regler för tjänsteresor får bekostas av FoU-medel om det är nödvändigt för projektets genomförande och ingår i kostnadskalkylen i ansökan.
Utlandsresor får endast undantagsvis bekostas av de regionala FoU-medlen. Kostnader för att delta i konferenser utomlands förutsätts inte vara aktuella vid det första ansökningstillfället. Om kostnader för utlandsresor anges i ansökan om fortsatta medel, skall det i ansökan också finnas en tydlig motivering till varför projektets genomförande kräver detta.

Förvaltningsavgifter/overheadkostnader

Medel beviljas inte till förvaltningsavgifter/overheadkostnader eller andra administrativa påslag. Sådana avgifter förutsätts inte vara aktuella för anslag som överförs mellan förvaltningar inom Västra Götalandsregionen.

12. Rapportering i samband med ansökan om fortsatta medel

Vid rapportering i samband med ansökan om fortsatta medel gäller att:

 1. Det ska tydligt framgå hur projektet har förlöpt i jämförelse med plan. Alla avvikelser ska rapporteras och orsakerna anges. Det gäller även avvikelser i ekonomiskt utfall jämfört med den budget/kostnadskalkyl som redovisades vid föregående ansökningstillfälle.
 2. Det ska finnas en konkret beskrivning av det inomregionala vetenskapliga samarbetet där varje medsökandes uppgifter i projektet tydligt anges. Om några förändringar inträffat i samarbetet jämfört med föregående ansökningstillfälle ska orsak till detta anges och ev. nya medsökandes roll/uppgifter i projektet beskrivas.
 3. Det regionala samarbetet skall också framgå av ev. vetenskapliga publikationer som redovisar resultat från projektet. Det innebär att medsökande också är medförfattare i de artiklar, abstracts osv.som redovisas.
 4. I den ekonomiska redogörelse som lämnas avseende tidigare beviljade FoU-medel ska det vara tydligt angivet vilka faktiska kostnader som avser löner för projektledare respektive medsökande utanför projektledarens förvaltning.

13. Rapportering av projektets genomförande och resultat

Projektledare som är mottagare av regionala FoU-medel är skyldig att registrera sitt projekt i projektdatabasen för FoU i Västra Götalandsregionen (FoU i VGR). Registreringen ska göras i samband med första beviljningstillfället. Där rapporteras sedan hur projektet fortskrider och så småningom vetenskapliga resultat/artiklar. Rapportering ska göras även om projektet avbryts innan det slutförts. Projektbeskrivningen bör uppdateras kontinuerligt och minst en gång per år.

Länk till FoU i VGR

Även CV i projektledares och medsökandes personkort ska uppdateras fortlöpande med nya publikationer.

Villkor - Regionala FoU-bidrag Samarbetsprojekt 2018

Bidragsperiod 2018-2019 - Version 2017-06-21

Denna information avser ansökningar som görs hösten 2017.

1. Bidragens ändamål

Bidragen är avsedda för patientnära forskning och utvecklingsarbete inom det medicinska området, omvårdnad samt folkhälso- och handikappområdet.

Patientnära forskning utgår från patientmaterial såsom studier av undersökningsresultat, och behandling. Undersökningarna kan ingå i projekt eller utgå från uppgifter i befintliga journalmaterial eller register.

Utvecklingsarbete syftar i första hand inte till att finna helt ny kunskap utan strävar mer efter att förbättra redan etablerade metoder. Således kan arbete rörande metod- och produktutveckling och utvärdering av etablerad klinisk praxis samt kunskapsöverföring räknas hit. Däremot ingår inte vanligt arbete med kvalitetsfrågor och löpande klinisk uppföljning.

Resultaten av FoU-projektet ska i stort sett var generaliserbara eller åtminstone transformerbara och kunna användas av andra i en liknande situation. Resultaten ska också kunna publiceras och bidra till en kollektiv kunskapstillväxt.

Avsikten med FoU-projekt stödda med regionala bidrag är inte enbart att utveckla nya metoder och förmedla kunskap om dessa. Ett aktivt deltagande i klinisk forskning och utvecklingsarbete ger en möjlighet till utveckling för personal och i förlängningen av organisationen. Det bidrar också till att stimulera såväl kreativitet som ett kunskapssökande förhållningssätt. Dessutom främjar de samarbetet mellan olika vårdenheter i Västra Götalandsregionen.

2. Behöriga att söka

Projektmedel kan sökas av alla som har sin anställning (även vikariat/projektanställning)

 1. inom Västra Götalandsregionen eller
 2. i vårdverksamhet som Västra Götalandsregionen har avtal med

Anställningsvillkoret gäller under den period som de beviljade medlen skall nyttas (2017-2018).

3. Projektledning och samarbete

Utöver behörighetsvillkoret krävs

 1. att det finns en ansvarig projektledare för projektet. Om projektledaren inte är disputerad ska en disputerad handledare knytas till projektet.
 2. att det finns minst en medsökande
 3. att verksamhetschefer godkänner att projektet bedrivs inom deras respektive ansvarsområde
 4. att det finns ett inomregionalt vetenskapligt samarbete, enligt något av följande alternativ:

Observera att med vetenskapligt samarbete menas en aktiv delaktighet i projektets faktiska FoU-arbete vid såväl utformning av projektet som vid utvärdering, analys och publicering av resultaten.

4. CV ska finnas

Forskargruppens samlade kompetens bedöms utifrån den information som finns i personkorten för projektledare och medsökande. Finns det medsökande i ansökan som inte fyllt i sin CV i personkortet vid ansökningstidens utgång, syns dessa personer inte för granskare, och räknas inte med vid bedömningen av ansökan. Detta kan alltså innebära att granskningskommittén bedömer att den kvarvarande kompetensen inte är tillräcklig för att genomföra studien eller att kravet på regionalt vetenskapligt samarbete inte längre är uppfyllt.

5. Etisk prövning

Om projektet innefattar forskning som avser människor ska studien godkännas av regional etikprövningsnämnd. Det gäller även forskning på biologiskt material som kan härledas till enskilda individer samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. Mer information om vilka regler som gäller finns på etikprövningsnämndernas hemsida

6. Biobankslagen

Om studien innefattar prover som kan knytas till enskilda individer så ska det framgå av information till försöksperson/patient att prover lagras samt hur och var proverna kommer att analyseras. Det ska finnas en överenskommelse mellan biobanksansvarig vid någon av regionens biobanker och projektansvarig om förvaring/utlämning av prover och, förvaring av sekundär provsamling. Mer information hittar du på hemsidan för Regionalt biobankscentrum http://www.vgregion. ... nkcentrum/ och på webbplatsen biobanksverige.se.
Regionalt biobankscentrum svarar gärna på frågor.

7. Personuppgiftslagen

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Om patientdata från studien lagras i register/databas ska anmälan göras till personuppgiftsombud. Det gäller även kodade eller krypterade uppgifter så länge som det finns en kod- eller krypteringsnyckel. Läs mer om vilka regler som gäller för personuppgifter i forskningen

Mer information om personuppgiftsombud i Västra Götalandsregionen

8. Godkännanden/tillstånd från andra myndigheter

Sökande bör också överväga om studien fordrar godkännanden av andra myndigheter eller instanser t.ex. från strålskyddskommitté eller Läkemedelsverket.

9. Sista dag för komplettering av ansökan

Etikgodkännande och andra tillstånd som krävs för projektets genomförande behöver inte vara klara vid ansökningstillfället.

Senast den 1 juni 2018 ska följande ha inkommit till FoU-enheten.

Projektledaren ansvarar för att eventuella ytterligare godkännanden/tillstånd som behövs för studien(punkt 8) är i sin ordning och att lagligt reglerade villkor enligt punkterna 6 och 7 är uppfyllda när studien påbörjas och de regionala FoU-medlen ska rekvireras.

Om ansökan inte är komplett den 1 juni 2018 kommer det beviljade bidraget att dras in.

10. Möjlighet att söka projektmedel och tid för nyttjande

Projektmedel kan beviljas vid högst tre tillfällen, d.v.s. en första ansökan och två ansökningar om fortsatta medel. Medel reserveras för ett tillfälle i taget och disponeras över ett årsskifte. För att få fortsatt stöd fordras att man ansöker om detta (i särskilt ansökningsformulär). Fortsatta medel kan sökas vid nästa ansökningstillfälle eller vid senare ansökningstillfällen, beroende på i vilken takt projektet fortlöper och medel förbrukas.

Högsta belopp som kan sökas vid varje tillfälle är 500 000 kronor.
Beviljade FoU-medel för 2018 får disponeras även under år 2019. I händelse av särskilda omständigheter kan medlen få utnyttjas även 2020. I så fall ska en ansökan om dispens ha inkommit till granskningskommitténs ordförande senast 1 november 2019. Som särskilda omständigheter räknas oförutsebara händelser som är av väsentlig betydelse för att projektet ska kunna genomföras.

11. Hur medlen får användas och inte får användas

Utrustning

Projektmedlen får endast användas för projektspecifik utrustning som angivits i kostnadskalkylen i ansökan. De får inte i annat än i undantagsfall användas för inköp av datorer och annan datorutrustning, ej heller till annan utrustning som erfordras för den reguljära verksamheten på arbetsplatsen. Om det föreligger särskilda skäl för samutnyttjande av utrustning med reguljär verksamhet kan projektmedel få utnyttjas efter särskilt medgivande från granskningskommittén.

Lönekostnader

När FoU-medel skall användas till lönekostnader gäller att personalen skall ersättas enligt samma villkor som för sina ordinarie arbetsuppgifter.

Reskostnader

Reskostnader enligt arbetsställets vanliga regler för tjänsteresor får bekostas av FoU-medel om det är nödvändigt för projektets genomförande och ingår i kostnadskalkylen i ansökan.
Utlandsresor får endast undantagsvis bekostas av de regionala FoU-medlen. Kostnader för att delta i konferenser utomlands förutsätts inte vara aktuella vid det första ansökningstillfället. Om kostnader för utlandsresor anges i ansökan om fortsatta medel, skall det i ansökan också finnas en tydlig motivering till varför projektets genomförande kräver detta.

Förvaltningsavgifter/overheadkostnader

Medel beviljas inte till förvaltningsavgifter/overheadkostnader eller andra administrativa påslag. Sådana avgifter förutsätts inte vara aktuella för anslag som överförs mellan förvaltningar inom Västra Götalandsregionen.

12. Rapportering i samband med ansökan om fortsatta medel

Vid rapportering i samband med ansökan om fortsatta medel gäller att:

 1. Det ska tydligt framgå hur projektet har förlöpt i jämförelse med plan. Alla avvikelser ska rapporteras och orsakerna anges. Det gäller även avvikelser i ekonomiskt utfall jämfört med den budget/kostnadskalkyl som redovisades vid föregående ansökningstillfälle.
 2. Det ska finnas en konkret beskrivning av det inomregionala vetenskapliga samarbetet där varje medsökandes uppgifter i projektet tydligt anges. Om några förändringar inträffat i samarbetet jämfört med föregående ansökningstillfälle ska orsak till detta anges och ev. nya medsökandes roll/uppgifter i projektet beskrivas.
 3. Det regionala samarbetet skall också framgå av ev. vetenskapliga publikationer som redovisar resultat från projektet. Det innebär att medsökande också är medförfattare i de artiklar, abstracts osv.som redovisas.
 4. I den ekonomiska redogörelse som lämnas avseende tidigare beviljade FoU-medel ska det vara tydligt angivet vilka faktiska kostnader som avser löner för projektledare respektive medsökande utanför projektledarens förvaltning.

13. Rapportering av projektets genomförande och resultat

Projektledare som är mottagare av regionala FoU-medel är skyldig att registrera sitt projekt i projektdatabasen för FoU i Västra Götalandsregionen (FoU i VGR). Registreringen ska göras i samband med första beviljningstillfället. Där rapporteras sedan hur projektet fortskrider och så småningom vetenskapliga resultat/artiklar. Rapportering ska göras även om projektet avbryts innan det slutförts. Projektbeskrivningen bör uppdateras kontinuerligt och minst en gång per år.

Länk till FoU i VGR

Även CV i projektledares och medsökandes personkort ska uppdateras fortlöpande med nya publikationer.

Villkor - Regionala FoU-bidrag Samarbetsprojekt 2017-2018

Bidragsperiod 2017-2018 - Version 2016-05-20

Denna information avser ansökningar som görs hösten 2016.

1. Bidragens ändamål

Bidragen är avsedda för patientnära forskning och utvecklingsarbete inom det medicinska området, omvårdnad samt folkhälso- och handikappområdet.

Patientnära forskning utgår från patientmaterial såsom studier av undersökningsresultat, och behandling. Undersökningarna kan ingå i projekt eller utgå från uppgifter i befintliga journalmaterial eller register.

Utvecklingsarbete syftar i första hand inte till att finna helt ny kunskap utan strävar mer efter att förbättra redan etablerade metoder. Således kan arbete rörande metod- och produktutveckling och utvärdering av etablerad klinisk praxis samt kunskapsöverföring räknas hit. Däremot ingår inte vanligt arbete med kvalitetsfrågor och löpande klinisk uppföljning.

Resultaten av FoU-projektet ska i stort sett var generaliserbara eller åtminstone transformerbara och kunna användas av andra i en liknande situation. Resultaten ska också kunna publiceras och bidra till en kollektiv kunskapstillväxt.

Avsikten med FoU-projekt stödda med regionala bidrag är inte enbart att utveckla nya metoder och förmedla kunskap om dessa. Ett aktivt deltagande i klinisk forskning och utvecklingsarbete ger en möjlighet till utveckling för personal och i förlängningen av organisationen. Det bidrar också till att stimulera såväl kreativitet som ett kunskapssökande förhållningssätt. Dessutom främjar de samarbetet mellan olika vårdenheter i Västra Götalandsregionen.

2. Behöriga att söka

Projektmedel kan sökas av alla som har sin anställning (även vikariat/projektanställning)

 1. inom Västra Götalandsregionen eller
 2. i vårdverksamhet som Västra Götalandsregionen har avtal med

Anställningsvillkoret gäller under den period som de beviljade medlen skall nyttas (2017-2018).

3. Projektledning och samarbete

Utöver behörighetsvillkoret krävs

 1. att det finns en ansvarig projektledare för projektet. Om projektledaren inte är disputerad ska en disputerad handledare knytas till projektet.
 2. att det finns minst en medsökande
 3. att det finns ett inomregionalt vetenskapligt samarbete t.ex. mellan kliniska verksamheter i minst två av de geografiska delarna i regionen; Skaraborg, Fyrbodal, Södra Älvsborg och Göteborg o Södra Bohuslän. Primärvårdens FoU-samarbete med slutenvården inom samma område kan jämställas med ett regionalt samarbete. Samarbete mellan SU och Lundby sjukhus, Frölunda specialistsjukhus Kungälvs sjukhus eller Angereds Närsjukhus kan godkännas. Detsamma gäller samarbete mellan SÄS och Alingsås lasarett. Observera att med vetenskapligt samarbete menas en aktiv delaktighet i projektets faktiska FoU-arbete vid såväl utformning av projektet som vid utvärdering, analys och publicering av resultaten.
 4. att verksamhetschefer godkänner att projektet bedrivs inom deras resp. ansvarsområde.

4. CV ska finnas

Forskargruppens samlade kompetens bedöms utifrån den information som finns i personkorten för projektledare och medsökande. Finns det medsökande i ansökan som inte fyllt i sin CV i personkortet vid ansökningstidens utgång, syns dessa personer inte för granskare, och räknas inte med vid bedömningen av ansökan. Detta kan alltså innebära att granskningskommittén bedömer att den kvarvarande kompetensen inte är tillräcklig för att genomföra studien eller att kravet på regionalt vetenskapligt samarbete inte längre är uppfyllt.

5. Etisk prövning

Om projektet innefattar forskning som avser människor ska studien godkännas av regional etikprövningsnämnd. Det gäller även forskning på biologiskt material som kan härledas till enskilda individer samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. Mer information om vilka regler som gäller finns på etikprövningsnämndernas hemsida

6. Biobankslagen

Om studien innefattar prover som kan knytas till enskilda individer så ska det framgå av information till försöksperson/patient att prover lagras samt hur och var proverna kommer att analyseras. Det ska finnas en överenskommelse mellan biobanksansvarig vid någon av regionens biobanker och projektansvarig om förvaring/utlämning av prover och, förvaring av sekundär provsamling. Mer information hittar du på hemsidan för Regionalt biobankscentrum och på webbplatsen biobanksverige.se.
Regionalt biobankscentrum svarar gärna på frågor.

7. Personuppgiftslagen

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Om patientdata från studien lagras i register/databas ska anmälan göras till personuppgiftsombud. Det gäller även kodade eller krypterade uppgifter så länge som det finns en kod- eller krypteringsnyckel. Läs mer om vilka regler som gäller för personuppgifter i forskningen

Mer information om personuppgiftsombud i Västra Götalandsregionen

8. Godkännanden/tillstånd från andra myndigheter

Sökande bör också överväga om studien fordrar godkännanden av andra myndigheter eller instanser t.ex. från strålskyddskommitté eller Läkemedelsverket.

9. Sista dag för komplettering av ansökan

Etikgodkännande och andra tillstånd som krävs för projektets genomförande behöver inte vara klara vid ansökningstillfället.

Senast den 1 juni 2017 ska följande ha inkommit till FoU-enheten.

Projektledaren ansvarar för att eventuella ytterligare godkännanden/tillstånd som behövs för studien(punkt 8) är i sin ordning och att lagligt reglerade villkor enligt punkterna 6 och 7 är uppfyllda när studien påbörjas och de regionala FoU-medlen ska rekvireras.

Om ansökan inte är komplett den 1 juni 2017 kommer det beviljade bidraget att dras in.

10. Möjlighet att söka projektmedel och tid för utnyttjande

Projektmedel kan beviljas vid högst tre tillfällen, d.v.s. en första ansökan och två ansökningar om fortsatta medel. Medel reserveras för ett tillfälle i taget och disponeras över ett årsskifte. För att få fortsatt stöd fordras att man ansöker om detta (i särskilt ansökningsformulär).

Högsta belopp som kan sökas vid varje tillfälle är 500 000 kronor.
Beviljade FoU-medel för 2017 får disponeras även under år 2018. I händelse av särskilda omständigheter kan medlen få utnyttjas även 2019. I så fall ska en ansökan om dispens ha inkommit till granskningskommitténs ordförande senast 1 november 2018. Som särskilda omständigheter räknas oförutsebara händelser som är av väsentlig betydelse för att projektet ska kunna genomföras.

11. Hur medlen får användas och inte får användas

Utrustning

Projektmedlen får endast användas för projektspecifik utrustning som angivits i kostnadskalkylen i ansökan. De får inte i annat än i undantagsfall användas för inköp av datorer och annan datorutrustning, ej heller till annan utrustning som erfordras för den reguljära verksamheten på arbetsplatsen. Om det föreligger särskilda skäl för samutnyttjande av utrustning med reguljär verksamhet kan projektmedel få utnyttjas efter särskilt medgivande från granskningskommittén.

Lönekostnader

När FoU-medel skall användas till lönekostnader gäller att personalen skall ersättas enligt samma villkor som för sina ordinarie arbetsuppgifter.

Reskostnader

Reskostnader enligt arbetsställets vanliga regler för tjänsteresor får bekostas av FoU-medel om det är nödvändigt för projektets genomförande och ingår i kostnadskalkylen i ansökan.
Utlandsresor får endast undantagsvis bekostas av de regionala FoU-medlen. Kostnader för att delta i konferenser utomlands förutsätts inte vara aktuella vid det första ansökningstillfället. Om kostnader för utlandsresor anges i ansökan om fortsatta medel, skall det i ansökan också finnas en tydlig motivering till varför projektets genomförande kräver detta.

Förvaltningsavgifter/overheadkostnader

Medel beviljas inte till förvaltningsavgifter/overheadkostnader eller andra administrativa påslag. Sådana avgifter förutsätts inte vara aktuella för anslag som överförs mellan förvaltningar inom Västra Götalandsregionen.

12. Rapportering i samband med ansökan om fortsatta medel

Vid rapportering i samband med ansökan om fortsatta medel gäller att:

 1. Det ska tydligt framgå hur projektet har förlöpt i jämförelse med plan. Alla avvikelser ska rapporteras och orsakerna anges. Det gäller även avvikelser i ekonomiskt utfall jämfört med den budget/kostnadskalkyl som redovisades vid föregående ansökningstillfälle.
 2. Det ska finnas en konkret beskrivning av det inomregionala vetenskapliga samarbetet där varje medsökandes uppgifter i projektet tydligt anges. Om några förändringar inträffat i samarbetet jämfört med föregående ansökningstillfälle ska orsak till detta anges och ev. nya medsökandes roll/uppgifter i projektet beskrivas.
 3. Det regionala samarbetet skall också framgå av ev. vetenskapliga publikationer som redovisar resultat från projektet. Det innebär att medsökande också är medförfattare i de artiklar, abstracts osv.som redovisas.
 4. I den ekonomiska redogörelse som lämnas avseende tidigare beviljade FoU-medel ska det vara tydligt angivet vilka faktiska kostnader som avser löner för projektledare respektive medsökande utanför projektledarens förvaltning.

13. Rapportering av projektets genomförande och resultat

Projektledare som är mottagare av regionala FoU-medel är skyldig att registrera sitt projekt i projektdatabasen för FoU i Västra Götalandsregionen (FoU i VGR). Registreringen ska göras i samband med första beviljningstillfället. Där rapporteras sedan hur projektet fortskrider och så småningom vetenskapliga resultat/artiklar. Rapportering ska göras även om projektet avbryts innan det slutförts. Projektbeskrivningen bör uppdateras kontinuerligt och minst en gång per år.

Länk till FoU i VGR

Även CV i projektledares och medsökandes personkort ska uppdateras fortlöpande med nya publikationer.

Villkor - Regionala FoU-bidrag Samarbetsprojekt 2016-2017

Bidragsperiod 2016-2017 - Version 2015-06-10

Denna information avser ansökningar som görs hösten 2015.

1. Bidragens ändamål

Bidragen är avsedda för patientnära forskning och utvecklingsarbete inom det medicinska området, omvårdnad samt folkhälso- och handikappområdet.

Patientnära forskning utgår från patientmaterial såsom studier av undersökningsresultat, och behandling. Undersökningarna kan ingå i projekt eller utgå från uppgifter i befintliga journalmaterial eller register.

Utvecklingsarbete syftar i första hand inte till att finna helt ny kunskap utan strävar mer efter att förbättra redan etablerade metoder. Således kan arbete rörande metod- och produktutveckling och utvärdering av etablerad klinisk praxis samt kunskapsöverföring räknas hit. Däremot ingår inte vanligt arbete med kvalitetsfrågor och löpande klinisk uppföljning.

Resultaten av FoU-projektet ska i stort sett var generaliserbara eller åtminstone transformerbara och kunna användas av andra i en liknande situation. Resultaten ska också kunna publiceras och bidra till en kollektiv kunskapstillväxt.

Avsikten med FoU-projekt stödda med regionala bidrag är inte enbart att utveckla nya metoder och förmedla kunskap om dessa. Ett aktivt deltagande i klinisk forskning och utvecklingsarbete ger en möjlighet till utveckling för personal och i förlängningen av organisationen. Det bidrar också till att stimulera såväl kreativitet som ett kunskapssökande förhållningssätt. Dessutom främjar de samarbetet mellan olika vårdenheter i Västra Götalandsregionen.

2. Behöriga att söka

Projektmedel kan sökas av alla som har sin anställning (även vikariat/projektanställning)

 1. inom Västra Götalandsregionen eller
 2. i vårdverksamhet som Västra Götalandsregionen har avtal med

Anställningsvillkoret gäller under den period som de beviljade medlen skall nyttas (2016-2017).

3. Projektledning och samarbete

Utöver behörighetsvillkoret krävs

 1. att det finns en ansvarig projektledare för projektet. Om projektledaren inte är disputerad ska en disputerad handledare knytas till projektet.
 2. att det finns minst en medsökande
 3. att det finns ett inomregionalt vetenskapligt samarbete t.ex. mellan kliniska verksamheter i minst två av de geografiska delarna i regionen; Skaraborg, Fyrbodal, Södra Älvsborg och Göteborg o Södra Bohuslän. Primärvårdens FoU-samarbete med slutenvården inom samma område kan jämställas med ett regionalt samarbete. Samarbete mellan SU och Lundby sjukhus, Frölunda specialistsjukhus eller Kungälvs sjukhus kan godkännas. Detsamma gäller samarbete mellan SÄS och Alingsås lasarett. Observera att med vetenskapligt samarbete menas en aktiv delaktighet i projektets faktiska FoU-arbete vid såväl utformning av projektet som vid utvärdering, analys och publicering av resultaten.
 4. att verksamhetschefer godkänner att projektet bedrivs inom deras resp. ansvarsområde.

4. CV ska finnas

Forskargruppens samlade kompetens bedöms utifrån den information som finns i personkorten för projektledare och medsökande. Finns det medsökande i ansökan som inte fyllt i sin CV i personkortet vid ansökningstidens utgång, syns dessa personer inte för granskare, och räknas inte med vid bedömningen av ansökan. Detta kan alltså innebära att granskningskommittén bedömer att den kvarvarande kompetensen inte är tillräcklig för att genomföra studien eller att kravet på regionalt vetenskapligt samarbete inte längre är uppfyllt.

5. Etisk prövning

Om projektet innefattar forskning som avser människor ska studien godkännas av regional etikprövningsnämnd. Det gäller även forskning på biologiskt material som kan härledas till enskilda individer samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. Mer information om vilka regler som gäller finns på etikprövningsnämndernas hemsida

6. Biobankslagen

Om studien innefattar prover som kan knytas till enskilda individer så ska det framgå av information till försöksperson/patient att prover lagras samt hur och var proverna kommer att analyseras. Det ska finnas en överenskommelse mellan biobanksansvarig vid någon av regionens biobanker och projektansvarig om förvaring/utlämning av prover och, förvaring av sekundär provsamling. Mer information hittar du på hemsidan för Regionalt biobankscentrum och på webbplatsen biobanksverige.se.
Regionalt biobankscentrum svarar gärna på frågor.

7. Personuppgiftslagen

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Om patientdata från studien lagras i register/databas ska anmälan göras till personuppgiftsombud. Det gäller även kodade eller krypterade uppgifter så länge som det finns en kod- eller krypteringsnyckel. Läs mer om vilka regler som gäller för personuppgifter i forskningen

Mer information om personuppgiftsombud i Västra Götalandsregionen

8. Godkännanden/tillstånd från andra myndigheter

Sökande bör också överväga om studien fordrar godkännanden av andra myndigheter eller instanser t.ex. från strålskyddskommitté eller Läkemedelsverket.

9. Sista dag för komplettering av ansökan

Etikgodkännande och andra tillstånd som krävs för projektets genomförande behöver inte vara klara vid ansökningstillfället.

Senast den 1 juni 2016 ska följande ha inkommit till FoU-enheten.

Projektledaren ansvarar för att eventuella ytterligare godkännanden/tillstånd som behövs för studien(punkt 8) är i sin ordning och att lagligt reglerade villkor enligt punkterna 6 och 7 är uppfyllda när studien påbörjas och de regionala FoU-medlen ska rekvireras.

Om ansökan inte är komplett den 1 juni 2016 kommer det beviljade bidraget att dras in.

10. Möjlighet att söka projektmedel och tid för utnyttjande

Projektmedel kan beviljas vid högst tre tillfällen, d.v.s. en första ansökan och två ansökningar om fortsatta medel. Medel reserveras för ett tillfälle i taget och disponeras över ett årsskifte. För att få fortsatt stöd fordras att man ansöker om detta (i särskilt ansökningsformulär).

Högsta belopp som kan sökas vid varje tillfälle är 500 000 kronor.

Beviljade FoU-medel för 2016 får disponeras även under år 2017. I händelse av särskilda omständigheter kan medlen få utnyttjas även 2018. I så fall skall en ansökan om dispens ha inkommit till granskningskommitténs ordförande senast 1 november 2017. Som särskilda omständigheter räknas oförutsebara händelser som är av väsentlig betydelse för att projektet ska kunna genomföras.

11. Hur medlen får användas och inte får användas

Utrustning

Projektmedlen får endast användas för projektspecifik utrustning som angivits i kostnadskalkylen i ansökan. De får inte i annat än i undantagsfall användas för inköp av datorer och annan datorutrustning, ej heller till annan utrustning som erfordras för den reguljära verksamheten på arbetsplatsen. Om det föreligger särskilda skäl för samutnyttjande av utrustning med reguljär verksamhet kan projektmedel få utnyttjas efter särskilt medgivande från granskningskommittén.

Lönekostnader

När FoU-medel skall användas till lönekostnader gäller att personalen skall ersättas enligt samma villkor som för sina ordinarie arbetsuppgifter.

Reskostnader

Reskostnader enligt arbetsställets vanliga regler för tjänsteresor får bekostas av FoU-medel om det är nödvändigt för projektets genomförande och ingår i kostnadskalkylen i ansökan.
Utlandsresor får endast undantagsvis bekostas av de regionala FoU-medlen. Kostnader för att delta i konferenser utomlands förutsätts inte vara aktuella vid det första ansökningstillfället. Om kostnader för utlandsresor anges i ansökan om fortsatta medel, skall det i ansökan också finnas en tydlig motivering till varför projektets genomförande kräver detta.

Förvaltningsavgifter/overheadkostnader

Medel beviljas inte till förvaltningsavgifter/overheadkostnader eller andra administrativa påslag. Sådana avgifter förutsätts inte vara aktuella för anslag som överförs mellan förvaltningar inom Västra Götalandsregionen.

12. Rapportering i samband med ansökan om fortsatta medel

Vid rapportering i samband med ansökan om fortsatta medel gäller att:

 1. Det ska tydligt framgå hur projektet har förlöpt i jämförelse med plan. Alla avvikelser ska rapporteras och orsakerna anges. Det gäller även avvikelser i ekonomiskt utfall jämfört med den budget/kostnadskalkyl som redovisades vid föregående ansökningstillfälle.
 2. Det ska finnas en konkret beskrivning av det inomregionala vetenskapliga samarbetet där varje medsökandes uppgifter i projektet tydligt anges. Om några förändringar inträffat i samarbetet jämfört med föregående ansökningstillfälle ska orsak till detta anges och ev. nya medsökandes roll/uppgifter i projektet beskrivas.
 3. Det regionala samarbetet skall också framgå av ev. vetenskapliga publikationer som redovisar resultat från projektet. Det innebär att medsökande också är medförfattare i de artiklar, abstracts osv.som redovisas.
 4. I den ekonomiska redogörelse som lämnas avseende tidigare beviljade FoU-medel ska det vara tydligt angivet vilka faktiska kostnader som avser löner för projektledare respektive medsökande utanför projektledarens förvaltning.

13. Rapportering av projektets genomförande och resultat

Projektledare som är mottagare av regionala FoU-medel är skyldig att registrera sitt projekt i en särskild projektdatabas för FoU i Västra Götalandsregionen. Registreringen ska göras i samband med första beviljningstillfället. Där rapporteras sedan hur projektet fortskrider och så småningom vetenskapliga resultat/artiklar. Rapportering ska göras även om projektet avbryts innan det slutförts. Projektredovisningen bör uppdateras kontinuerligt och minst en gång per år.

Länk till FoU i VGR

Även CV i projektledares och medsökandes personkort ska uppdateras fortlöpande med nya publikationer.

PublishedDocument information: Villkor för bidrag till regionala samarbetsprojekt | Last modified: 2019-06-11 by Birgitta Bryngelsson

Villkor för bidrag till regionala samarbetsprojekt, from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/vgregion/document/56311