Att söka bidrag

Att söka FoU-medel till regionala samarbetsprojekt

Bidragen kan sökas vid ett tillfälle per år. Kommunikationen med de sökande sker huvudsakligen via e-post. I samband med ansökningstillfället och om bidrag beviljas, behöver den elektroniska ansökan kompletteras med vissa handlingar i pappersform.

Översiktlig tidplan för ansökningsförfarandet:
Ansökningsperiod:  från mitten av juni till och med 1 oktober (sista ansökningsdag)
Granskningsperiod: oktober - december
Beslut: i mitten av december

Nedan kan du hitta mer information om de olika stegen i ansöknings- och granskningsprocessen.

Ansökningstillfälle

Årets ansökningperiod är avslutad.

Nästa ansökningstillfälle:
Avser medel för 2021 och ansökningstiden startar i juni 2020 och pågår till och med 1 oktober.

När det inte är ansökningstid kan du göra provansökningar i systemet. Dessa raderas efter ett dygn.

Ansökningsformulär

Regionala samarbetsprojekt

Du kan välja mellan två ansökningsformulär, ett för ny ansökan och ett för fortsatta medel.

Patientsäkerhet

Från och med hösten 2016 är det enbart möjligt att söka fortsatta medel till projekt som har beviljats medel vid tidigare ansökningstillfällen. Det finns ett ansökningsformulär för fortsatta medel.

Om du tidigare fått avslag

Om du skall söka medel till ett projekt som du tidigare sökt regionala FoU-medel till som ny ansökan, men fått avslag skall du välja formuläret "Ny ansökan" när du söker på nytt.

Om du fått avslag på en ansökan om fortsatta bidrag väljer du formuläret för fortsatta bidrag även nästa gång du söker.

Instruktioner och praktiska anvisningar för hur du gör din ansökan finns i Hjälpguiden för sökande och i ansökningsformulären.

Länk till ansökningsformulären
Du kan också hitta en länk till ansökningsformulären under rubriken "Ansökningar" i menyn på vänster sida.

Etikgodkännande

Ny ansökan skall kompletteras med godkännande från etikprövningsnämnd/etikmyndigheten. Kopia av godkännandet kan sändas till FoU-enheten i samband med ansökningstillfället eller så snart det är klart och senast 1 juni det år som bidraget avser. Datumet gäller även förbindelsen (blankett 2) med underskrifter.

Blanketter

I ansökningssystemet finns två blanketter som skall skrivas ut på papper och skickas till FoU-enheten. Varje blankett blir tillgänglig i den fas ansökan befinner sig när blanketten ska sändas in till administratören för de regionala FoU-bidragen.

  1. Blankett som bekräftar ansökan. (Blankett 1 "Tack för din ansökan") Insändes i anslutning till ansökningstillfället.
  2. Blankett/förbindelse med underskrifter från samtliga medsökande och deras chefer, samt eventuella handledare. (Blankett 2 "Att ta beviljade medel i anspråk") Gäller de projekt som beviljas bidrag och insändes efter det att slutgiltigt beslut är fattat. Inga medel kan rekvireras innan blanketten inkommit till FoU-enheten.

Hur ansökningarna granskas och beslutas

Regionala samarbetsprojekt och medel till forskning kring patientsäkerhet

Stegen i granskningsprocessen

1. Formalia

Anställning, ev. handledarkompetens, medsökande, samarbete kontrolleras.

2. Individuell granskning och konkurrensbedömning

Granskningen sker såväl individuellt som i granskningsgrupper (konkurrensbedömning).

Under granskningsprocessen kommer ansökningarna att falla ut i tre grupper:

Förslag till fördelning läggs så att de högst värderade projekten får högre tilldelning än de lägre värderade. Tilldelningen styrs så att totalsumman ryms inom budgetram.

Det slutgiltiga formella beslutet om tilldelning fattas av hälso- och sjukvårdsdirektören på delegation från hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen.

Vilka bedömer ansökningarna

Ansökningarna bedöms av en granskningskommitté som består av 20 ledamöter. Samtliga är disputerade, 12 är professorer och 5 docenter. Fyra utses av Sahlgrenska Akademin och övriga av Västra Götalandsregionen. Ledamöterna ska tillsammans representera ett brett kliniskt kunnande, bred kunskap om forskningsmetoder och en geografisk spridning. Vid behov kan extern expertis anlitas. Kommittén förnyas successivt genom att ledamöter lämnar och nya utses. Även könsfördelningen i kommittén beaktas i samband med detta.

Kommitténs sammansättning 2018:

Ordförande: Jarl Torgerson, Överläkare, Docent, internmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Elinor Ben-Menachem, Överläkare, Professor, neurologi, Sahlgrenska Akademin
Marie Berg, Universitetssjukhusöverbarnmorska, Professor, vårdvetenskap, Sahlgrenska Akademin
Tomas Bergström, Läkare, Professor, mikrobiologi/virologi, Sahlgrenska Akademin
Robert Eggertsen, Distriktsläkare, Professor, allmänmedicin,internmedicin, Primärvård Södra Bohuslän
Olov Ekwall, Överläkare, Professor, Barnmedicin, SU/Östra
Anna Elander, Läkare/verksamhetschef, Professor, plastikkirurgi, Sahlgrenska Akademin
Claudia Fahlke, Psykolog, Professor, Psykiatri SU
Magnus Hakeberg, Övertandläkare, Professor, odontologi, Folktandvården Västra Götalandsregionen
Leif Johansson, Överläkare, Medicine doktor, öron-näs-halssjukvård, Skaraborgs sjukhus
Peter Johansson,Överläkare, Medicine doktor,  internmedicin, hematologi, NU-sjukvården o SU/Sahlgrenska
Jüri Kartus, Överläkare, Professor, ortopedi, NU-sjukvården
Barbro Linderholm, Universitetsöverläkare, Docent, onkologi, SU/Sahlgrenska
Björn Lindkvist, Överläkare/sektionschef, Docent, gastroenterologi, SU/Sahlgrenska
Åsa Mellgren, Överläkare, Medicine doktor, infektionsmedicin, Södra Älvsborgs sjukhus
Ulf-Henrik Mellqvist, Överläkare, Docent, internmedicin, hematologi, Södra Älvsborgs sjukhus o SU/Sahlgrenska
Olle Nelzén, Överläkare, Docent, kärlkirurgi, Skaraborgs sjukhus
Sigvard Olofsson, Naturvetare, Professor, klinisk mikrobiologi, SU/Sahlgrenska
Elmir Omerovic, Överläkare, Professor, kardiologi, SU/Sahlgrenska
Ninni Sernert, Forskningsledare, Professor, fysioterapi/ortopedi, NU-sjukvården
Helle Wijk, Sjuksköterska, Docent, vårdvetenskap, Sahlgrenska akademin

Bedömningskriterier Regionala samarbetsprojekt

Ny ansökan

Kriterierna för nya projekt är både sådana som är knutna till de regionala villkoren för bidragen och till vetenskapliga krav.

Ansökningar om fortsatta medel

Kraven för forskningskvalitet anses bedömda och godkända i ursprunglig ansökan. Ansökan bedöms främst avseende hur projektet följer sin plan (bidragsförbrukning, forsknings- och samarbetsprocess).

I de bedömningsnycklar som används finns värderingsskalor och en kort beskrivning av respektive kriterium. Kommittén ser över och redigerar dessa vid behov.
Länk till bedömningsnycklar - regionala samarbetsprojekt

Bedömningskriterier forskning inom patientsäkerhetsområdet

De vetenskapliga kriterierna är desamma som för Regionala Samarbetsprojekt ovan och samarbetskravet har ersätts av en bedöming av patientsäkerhetsperspektivet i projektet.  Från och med hösten 2016 är det endast möjligt att söka fortsatta medel till tidigare beviljade projekt.
Länk till bedömningsnycklar - forskning patientsäkerhet

Rutiner vid utbetalning av beviljade medel

Medel motsvarande totalbeloppet finns reserverade för varje projekt och skall rekvireras efter hand som kostnaderna uppstår i projektet.

För att rekvirera medlen skall projektledaren vända sig till ekonomienheten vid sin arbetsplats och meddela vilka utgifter som avser projektet och som skall täckas av FoU-bidraget.

Ekonomienheten skall:

  1. registrera kostnaderna i den ekonomimodul som finns i anslutning till ansökningssystemet för FoU-bidragen
  2. fakturera ekonomienheten för regionstyrelsens kansli motsvarande belopp. Utförliga instruktioner för detta finns i den manual för ekonomer som finns i ansökningssystemet.

För ytterligare upplysningar kring utbetalningsrutiner var god kontakta administratör Birgitta Bryngelsson tel 010-441 15 55, e-post: birgitta.bryngelsson@vgregion.se.

Tack för beviljade medel

Vid tack på engelska skrivs anslagsgivaren:

Medel beviljade till och med 2015:
The Healthcare sub-committee, Region Västra Götaland (Hälso- och sjukvårdsutskottet, Regionstyrelsen)

Medel beviljade från och med 2016:

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Västra Götalandsregionen
The Healthcare Committee, Region Västra Götaland (Hälso- och sjukvårdsstyrelsen)

PublishedDocument information: Att söka bidrag | Last modified: 2019-10-22 by Birgitta Bryngelsson

Att söka bidrag, from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/vgregion/document/2421