Förekomst av antibiotikaresistenta urinvägsbakterier bland individer på äldreboenden.
Förekomst av antibiotikaresistenta urinvägsbakterier bland individer på äldreboenden.
Project number : 93881
Created by: Pär-Daniel Sundvall, 2011-12-15
Last revised by: Pär-Daniel Sundvall, 2014-03-27
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier är ett tilltagande problem inom sjukvården. Äldreboenden utgör en riskmiljö för att antibiotikaresistenta bakterier selekteras fram genom att antibiotikaanvändningen är hög samtidigt som det finns en påtaglig risk att antibiotikaresistenta bakterier sprids mellan vårdtagare på äldreboenden.

Eftersom urinvägsinfektioner är den vanligaste förekommande infektionen på äldreboenden är det angeläget att kartlägga förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier i urinen bland individer på svenska äldreboenden. Denna kunskap saknas idag men är angelägen inför planering av förebyggande åtgärder och för att veta vilken typ av antibiotika man bör välja i väntan på att man får svar på urinodling och resistensbestämning av urinprov från individer med allvarliga urinvägsinfektioner.

Denna forskningsstudie baseras på urinprov insamlade från vårdtagare på äldreboenden i Västra Götaland. I samband med datainsamlingen 2003 deltog 651 vårdtagare på 32 olika äldreboenden och 2012 deltog 480 vårdtagare på 22 olika äldreboenden. En sammanställning har skett av aktuellt resistensläge bland de sjukdomsframkallande bakterier man hittar i dessa urinprov och resistensläget har jämförts mellan 2003 och 2012.

Resultaten visar att det överlag var låga resistenssiffrorna och att det inte hade skett någon ökning mellan 2003 och 2012. Antibiotikabehandlingar under den senaste månaden liksom sjukhusvistelse under de senaste sex månaderna var däremot kopplade till högre resistenssiffror.

Sannolikt beror dessa internationellt sett låga resistenssiffror på ett framgångsrikt svenskt Strama-arbete. Strama är den svenska strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens. Det är viktigt att vi fortsatt bevarar ett fördelaktigt resistensläge. Detta kan vi göra genom att inte använda antibiotika i onödan och genom att vara noggranna med vårdhygien så att antibiotikaresistenta bakterier inte sprids mellan patienter.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

not checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
not checked Fokusgrupper (Focus Groups)
not checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
not checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
not checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
not checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
not checked Fall-kontrollstudier (Case-Control Studies)
not checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
not checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)
not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial, Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial, Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial, Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial, Phase IV)
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
not checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
not checked Multicenterstudie
not checked Litteraturöversikt, principer (Review Literature as Topic)
not checked Översikt (Review)
not checked Genomförbarhetsstudier (Feasibility Studies)
not checked Pilotstudier (Pilot Projects)
not checked Valideringsstudier (Validation Studies)
not checked Programutveckling (Program Development)
not checked Läkemedelsprövning (Drug Evaluation)
not checked Läkemedelstester, prekliniska (Drug Evaluation, Preclinical)
not checked Ingen av ovanstående

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Drug Resistance, Bacterial
The ability of bacteria to resist or to become tolerant to chemotherapeutic agents, antimicrobial agents, or antibiotics. This resistance may be acquired through gene mutation or foreign DNA in transmissible plasmids (R FACTORS).
Homes for the Aged
Geriatric long-term care facilities which provide supervision and assistance in activities of daily living with medical and nursing services when required.
Urinary Tract Infections
Inflammatory responses of the epithelium of the URINARY TRACT to microbial invasions. They are often bacterial infections with associated BACTERIURIA and PYURIA.
Bacteriuria
The presence of bacteria in the urine which is normally bacteria-free. These bacteria are from the URINARY TRACT and are not contaminants of the surrounding tissues. Bacteriuria can be symptomatic or asymptomatic. Significant bacteriuria is an indicator of urinary tract infection.
Aged
A person 65 through 79 years of age. For a person older than 79 years, AGED, 80 AND OVER is available.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
not checked Licentiat
not checked Master
not checked D-uppsats / Magisterexamen
not checked C-uppsats / Kandidatexamen
not checked ST-läkarutbildning
not checked ST-tandläkarutbildning
not checked Specialistutbildning psykolog
not checked PTP-tjänst psykolog
not checked Annan utbildning
not checked Ej del i utbildning

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Primärvårdens FoU-enhet Södra Älvsborg
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Sandared vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Kommun - Enskilda kommuner - Borås

Coworker

Marie Elm
distriktssköterska, FoU Sjuhärad - Välfärd, Borås
Peter Ulleryd
Smittskyddsläkare, Koncernkontoret
Nils Rodhe
Distriktsläkare, Annan
Lars Jonsson
Medicinskt ansvarig,processägare, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)

Tutor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Finansiering

Grants

FoU-rådet i Södra Älvsborg (VGFOUSA-185641)
92 000 SEK (applied sum: 110 000 SEK)
Pär-Daniel Sundvall

2011, Personal sökande, personal medarbetare samt medicinsk service.

FoU Sjuhärad Välfärd (DNR: 856-10-61)
150 000 SEK (applied sum: 291 000 SEK)
Pär-Daniel Sundvall

2011, Personal sökande, personal medarbetare samt medicinsk service.

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

Länk till webbplats / webbsida

http://www.biomedcentral.com/1471-2318/14/30

Förekomst av antibiotikaresistenta urinvägsbakterier bland individer på äldreboenden., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/vgr/project/93881?show_hidden_options=true