Tandläkarescreening av postmenopausala kvinnors osteoporosrisk: underkäkens tjocklek och form.
Tandläkarescreening av postmenopausala kvinnors osteoporosrisk: underkäkens tjocklek och form.
Project number : 282
Created by: Grethe Jonasson, 2005-08-08
Last revised by: Grethe Jonasson, 2011-02-11
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
1995-05-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
1999-06-01
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Projektet gäller utveckling av en ny metod för att screena postmenopausala kvinnors osteoporosrisk byggd på hypotesen att underkäkens åldersförändring är kraftigare hos osteoporospatienten än hos normalpatienten. Den tandbärande delen, alveolarutskottet,består av kompakt och trabekulärt ben. Det senare avtecknas på röntgenbilder. Metoden är deskriptiv. Bredden mittrots på en premolar mäts på gipsmodell och korreleras till en bentäthetsmätning av underarmen med dual X-eay absorptiometry, DXA. Bentäthets mätningen korreleras också till olika livstilsfaktorer, insamlade via frågeformulär, och med objektiv och subjektiv röntgenbentäthet.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
checked Valideringsstudier (Validation Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Osteoporosis, Postmenopausal
Metabolic disorder associated with fractures of the femoral neck, vertebrae, and distal forearm. It occurs commonly in women within 15-20 years after menopause, and is caused by factors associated with menopause including estrogen deficiency.
Women
Human adult females as cultural, psychological, sociological, political, and economic entities.
Mandible
The largest and strongest bone of the FACE constituting the lower jaw. It supports the lower teeth.
Adult
A person having attained full growth or maturity. Adults are of 19 through 44 years of age.
Aged
A person 65 through 79 years of age. For a person older than 79 years, AGED, 80 AND OVER is available.
Alveolar Process
The thickest and spongiest part of the maxilla and mandible hollowed out into deep cavities for the teeth.
Bicuspid
One of the eight permanent teeth, two on either side in each jaw, between the canines (CUSPID) and the molars (MOLAR), serving for grinding and crushing food. The upper have two cusps (bicuspid) but the lower have one to three. (Jablonski, Dictionary of Dentistry, 1992, p822)
Female
Description missing
Forecasting
The prediction or projection of the nature of future problems or existing conditions based upon the extrapolation or interpretation of existing scientific data or by the application of scientific methodology.
Humans
Members of the species Homo sapiens.
Incisor
Any of the eight frontal teeth (four maxillary and four mandibular) having a sharp incisal edge for cutting food and a single root, which occurs in man both as a deciduous and a permanent tooth. (Jablonski, Dictionary of Dentistry, 1992, p820)
Middle Aged
Description missing
Radius
Description missing
Risk Factors
An aspect of personal behavior or lifestyle, environmental exposure, or inborn or inherited characteristic, which, on the basis of epidemiologic evidence, is known to be associated with a health-related condition considered important to prevent.
Ulna
Description missing
Reproducibility of Results
The statistical reproducibility of measurements (often in a clinical context), including the testing of instrumentation or techniques to obtain reproducible results. The concept includes reproducibility of physiological measurements, which may be used to develop rules to assess probability or prognosis, or response to a stimulus; reproducibility of occurrence of a condition; and reproducibility of experimental results.
Bone Density
The amount of mineral per square centimeter of BONE. This is the definition used in clinical practice. Actual bone density would be expressed in grams per milliliter. It is most frequently measured by X-RAY ABSORPTIOMETRY or TOMOGRAPHY, X RAY COMPUTED. Bone density is an important predictor for OSTEOPOROSIS.
Linear Models
Statistical models in which the value of a parameter for a given value of a factor is assumed to be equal to a + bx, where a and b are constants. The models predict a linear regression.
Premenopause
The period before MENOPAUSE. In premenopausal women, the climacteric transition from full sexual maturity to cessation of ovarian cycle takes place between the age of late thirty and early fifty.
Postmenopause
The physiological period following the MENOPAUSE, the permanent cessation of the menstrual life.
Fractures, Bone
Breaks in bones.
Oral Health
The optimal state of the mouth and normal functioning of the organs of the mouth without evidence of disease.
Public Health Dentistry
A dental specialty concerned with the prevention of disease and the maintenance of oral health through promoting organized dental health programs at a community, state, or federal level.
Dental Care
The total of dental diagnostic, preventive, and restorative services provided to meet the needs of a patient (from Illustrated Dictionary of Dentistry, 1982).

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Folktandvården Västra Götaland - Allmäntandvård - Område Söder workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Professor in General Practice at at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Stavros Kiliaridis
Professor and Chairman, Dept. of Orthodontics, Dental School, University of Genèva

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrundsbeskrivning

Eftersom tandläkare årligen undersökar 80% av befolkningen kan ett samarbete mellan folktandvård, vårdcentral och sjukhus kanske hjälpa till att identifiera de kvinnor som har låg benmassa och därmed hög risk för osteoporosfrakturer. Dessutom är tandläkarkåren bra på att bedriva profylax och kan med goda råd om kost och vikten av motion påverka deras patienters livsstil.

Syfte

Att utröna om det är möjligt för tandläkare att med enkel metodik urskilja de kvinnor som har störst osteoporosrisk

Frågeställning / Hypoteser

Hypotesen är att underkäkens åldersförändring är kraftigare hos osteoporospatienten än hos normalpatienten

Metod: Urval

70 postmenopausala kvinnor rekryterade konsekutivt från folktandvården på Tullen.

Metod: Intervention

Information

Metod: Datainsamling

Bredden mittrots på en premolar mäts på gipsmodell på 34 definerade ställen. På röntgen görs en densitometrisk analys. Bentäthetsmätning av underarmen med dual X-eay absorptiometry, DXA.Frågeformulär angående livsstilsfaktorer, sjukdomar och medicinering.

Metod: Databearbetning

Lineär korrelationsanalyser mellan kroppens bentäthet och underkäkens bentäthet, tjocklek och diverse livsstilsfaktorer.

Resultat

Studienen visar att det finns ett signifikant samband mellan BMD och underkäkens bucco-linguala tjocklek och form. Det bästa sambandet finns mellan BMD och underkäkens form i premolarområdet.


Tandläkarescreening av postmenopausala kvinnors osteoporosrisk: underkäkens tjocklek och form., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/vgr/project/282