Personcentrerat stöd för att förbättra kvinnors hälsa i livsfasen klimakteriet.
Personcentrerat stöd för att förbättra kvinnors hälsa i livsfasen klimakteriet.
Project number : 235921
Created by: Lena Rindner, 2017-11-24
Last revised by: Lena Rindner, 2019-03-07
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2014-09-04
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Person-centered support to improve womens health in "the middle of life" with focus on physical, psychological and urogenital health.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Föreliggande avhandlingen har kvinnors hälsa  "mitt i livet" (45-55 år) som målgrupp.

Kvinnors fysiska och psykiska ohälsa i Sverige visar en markant ökning i åldrarna 45-55 år, under den livsfas som ofta sammanfaller med klimakteriet. Minskade östrogennivåer påverkar det kardiovaskulära systemet, orsakar skelett, led- och muskelbesvär samt vasomotoriska och urogenitala symtom. Psykisk ohälsa, särskilt depressiva symtom visar också en markant ökning under denna fas i livet.

I åldern 45-55 år ökar risken för att drabbas av de två vanligaste folkhälsosjukdomarna psykisk ohälsa och hjärtkärlsjukdom. Stressrelaterad ohälsa är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning hos kvinnor "mitt i livet" och en vanlig orsak till besök i primärvården. Det är tydligt att kvinnor drabbas av långtidssjukskrivning och ohälsa i högre utsträckning än män. Kvinnors andel av den totala långtidssjukskrivningen över 90 dagar är 64 procent. Statistik visar att risken att drabbas av sjukskrivning ökar med stigande ålder. Två tredjedelar av alla sjukskrivna är kvinnor. Av det totala antalet sjukskrivna kvinnor tillhör 31 % åldersgruppen 46-55 år. Långvarig sjukskrivning ökar också i snabbare takt bland kvinnor och andelen med psykiska sjukskrivningsdiagnoser ökar mest. Internationell forskning har kallat denna livsfas för "the window of vulnerability". Forskning visar att kvinnan ofta upplever brist på information om fysiska och psykiska förändringar under "mitt i livet".

Det råder brist på information till kvinnor om de fysiska, psykiska och urogenitala förändringar som sker under klimakteriet samtidigt som efterfrågan på denna typ av information ökat både från media och kvinnorna själva. Distriktssköterskan har en självständig roll i det hälsoförebyggande arbetet i primärvården och har traditionellt en respekterad ställning i samhället. I primärvården möter distriktssköterskan kvinnor i åldern 45-55 år som har frågor om fysiska förändringar och psykiska symptom. Många av dessa frågor innebär normala förändringarna i denna fas av livet, men orsakar mycket oro och ökad ohälsa för den enskilda kvinnan. Många av dessa frågor innebär normala förändringarna i denna fas av livet, men orsakar mycket oro och ökad ohälsa för den enskilda kvinnan.

Föreliggande avhandling har kvinnors hälsa i livsfasen 45-55 år som målgrupp. De områden som tidigare är otillräckligt kartlagda kommer att vara fokus i studierna, nämligen fysiska/somatiska, urogenitala och psykologiska symtomområden. För att rätt hjälpa kvinnor till bättre hälsa och livskvalitet behövs utveckling och utvärdering av personcentrerade behandlingsmetoder inom alla dessa områden. Eftersom studier saknas som undersöker ovanstående problem, är frågeställningarna i föreliggande avhandling tämligen unika och kommer att belysa betydelsen av kunskapsinformation runt livsfasen 45-55år.

På grund av det stora ohälsotalet bland kvinnor mellan 45-60 år kan det vara viktigt att ta reda på kvinnors uppfattning om vad som händer med kroppen under just livsfasen klimakteriet. Studier inom primärvården som fokuserar på att belysa hur distriktssköterskan använder sin kunskap för att stödja och främja psykisk, fysisk och på urogenital hälsa till kvinnor under klimakteriet är sparsam.

Övergripande Syfte

Syftet med föreliggande avhandling är att kartlägga förekomsten av klimakteriebesvär och utvärdera faktorer som är förknippade med svåra symptom hos kvinnor 45-55 år i primärvården samt identifiera prognostiska faktorer för senare ogynnsam hälsoutveckling och arbetsförmåga. Syftet är också att utvärdera behandlingsmetoder och klargöra vilka interventioner ger effekter på kvinnors hälsa rörande somatiska, urogenitala och psykiska symtom under livsfasen 45-55år. Dessutom är syftet att undersöka vilken effekt utbildning i grupp eller personcentrerat individuellt stöd i primärvården har på psykisk hälsa, livskvalitet, vårdbehov samt sjukskrivning hos kvinnor i åldern 45-60 år med stressrelaterade symtom.

Klara delarbeten
Delarbete 1:
"Prevalence of somatic and urogenital symptoms as well as psychological health in women aged 45 to 55 attending primary health care: a cross-sectional study".
Rindner L, Strömme G, Nordeman L, Wigren M, Hange D, Gunnarsson R, Rembeck G.
BMC Womens Health. 2017 Dec 8;17 (1):128

Delarbete 2:
"Reducing menopausal symptoms for women during the menopause transition using group education in a primary health care setting - a randomized controlled trial."
Rindner L, Strömme G, Nordeman L, Hange D, Gunnarsson R, Rembeck G.
Maturitas 2017 Apr:98:14-19.

Pågående delarbeten / delrapporter

Delarbete 3: 
"Prognostic factors for work ability and health in women in “middle of life”, 45-55 years, seeking primary care. A 6-year prospective longitudinal cohort study"

Över tid följa självskattad hälsa kategoriserad inom somatiska, urogenitala och psykiska symtom hos kvinnor i klimakteriet samt identifiera prognostiska faktorer för självskattad hälsa och arbetsförmåga efter sex år. Dessutom beskriva förekomst av hjärtkärlssjukdom efter sex år.

Delstudie 4:
"Effekt av utbildning i primärvården på psykisk hälsa, livskvalitet, vårdbehov och sjukskrivningsbehov hos kvinnor 45-60 år med stressrelaterade symtom.
En randomiserad kontrollerad studie
."

Undersöka vilken effekt personcentrerat strukturerat stödjande samtal, individuellt eller i grupp i primärvården har på psykisk hälsa, livskvalitet, sjukskrivningsbehov samt på vårdbehov hos kvinnor i åldern 45-60 år med stressrelaterade symtom.

Preliminära resultat
Delarbete 1
Depression och ökande ålder är förknippade med svårare symtom hos kvinnor som är besöker primärvården. De vanligaste rapporterade MRS symptomen var; fysisk och mental utmattning, nedstämdhet, sömnproblem, vallningar, muskel- och ledproblem och sexuella problem. Psykisk hälsa är en viktig aspekt att ta hänsyn till i förebyggande rådgivning av klimakteriet för kvinnor i primärvården.

Delarbete 2
Denna randomiserade kontrollerade studie visade att det är möjligt att genomföra grupputbildning kring ämnen relaterade till klimakteriet för kvinnor i åldern 45-55 år i primärvården. Grupputbildningen kan lätt absorberas som en del av andra hälsofrämjande aktiviteter där primärvården också har ett ansvar för förebyggande hälsoproblem. Kvinnorna i åldersgruppen 45-55 var väldigt mottagliga och intresserade av att delta.

Klinisk förankring patientnytta

Avhandlingen förväntas ge kunskap om kvinnor rörande hälsa under livsfasen 45-55 år och förväntas ge redskap att förbättra det hälsoförebyggande arbetet till kvinnor som söker vård i primärvården för att tidigt förebygga ogynnsam hälsoutveckling och sjukskrivning. Den nu pågående randomiserade kontrollerade studien förväntas också öka vår kunskap om hur kvinnors hälsa påverkas av kort insats inom primärvård genom minskade sjukskrivningsdagar, minskat vårdbehov, återgång till arbete samt ökad livskvalitet. Då kvinnor 45-55 år är en grupp som ofta besöker primärvården kommer resultaten ge värdefull kunskap och ökad förståelse om kvinnors somatiska, urogenitala och psykiska symtom och hälsa och hur symtomen förändras över tid. Resultaten kan därmed tänkas vara en mycket kostnadseffektiv primärvårdsinsats.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Föreliggande avhandlingen har kvinnors hälsa  "mitt i livet" (45-55 år) som målgrupp.

Kvinnors fysiska och psykiska ohälsa i Sverige visar en markant ökning i åldrarna 45-55 år, under den livsfas som ofta sammanfaller med klimakteriet. Minskade östrogennivåer påverkar det kardiovaskulära systemet, orsakar skelett, led- och muskelbesvär samt vasomotoriska och urogenitala symtom. Psykisk ohälsa, särskilt depressiva symtom visar också en markant ökning under denna fas i livet.

I åldern 45-55 år ökar risken för att drabbas av de två vanligaste folkhälsosjukdomarna psykisk ohälsa och hjärtkärlsjukdom. Stressrelaterad ohälsa är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning hos kvinnor "mitt i livet" och en vanlig orsak till besök i primärvården. Det är tydligt att kvinnor drabbas av långtidssjukskrivning och ohälsa i högre utsträckning än män. Kvinnors andel av den totala långtidssjukskrivningen över 90 dagar är 64 procent. Statistik visar att risken att drabbas av sjukskrivning ökar med stigande ålder. Två tredjedelar av alla sjukskrivna är kvinnor. Av det totala antalet sjukskrivna kvinnor tillhör 31 % åldersgruppen 46-55 år. Långvarig sjukskrivning ökar också i snabbare takt bland kvinnor och andelen med psykiska sjukskrivningsdiagnoser ökar mest. Internationell forskning har kallat denna livsfas för "the window of vulnerability". Forskning visar att kvinnan ofta upplever brist på information om fysiska och psykiska förändringar under "mitt i livet".

Det råder brist på information till kvinnor om de fysiska, psykiska och urogenitala förändringar som sker under klimakteriet samtidigt som efterfrågan på denna typ av information ökat både från media och kvinnorna själva. Distriktssköterskan har en självständig roll i det hälsoförebyggande arbetet i primärvården och har traditionellt en respekterad ställning i samhället. I primärvården möter distriktssköterskan kvinnor i åldern 45-55 år som har frågor om fysiska förändringar och psykiska symptom. Många av dessa frågor innebär normala förändringarna i denna fas av livet, men orsakar mycket oro och ökad ohälsa för den enskilda kvinnan. Många av dessa frågor innebär normala förändringarna i denna fas av livet, men orsakar mycket oro och ökad ohälsa för den enskilda kvinnan.

Föreliggande avhandling har kvinnors hälsa i livsfasen 45-55 år som målgrupp. De områden som tidigare är otillräckligt kartlagda kommer att vara fokus i studierna, nämligen fysiska/somatiska, urogenitala och psykologiska symtomområden. För att rätt hjälpa kvinnor till bättre hälsa och livskvalitet behövs utveckling och utvärdering av personcentrerade behandlingsmetoder inom alla dessa områden. Eftersom studier saknas som undersöker ovanstående problem, är frågeställningarna i föreliggande avhandling tämligen unika och kommer att belysa betydelsen av kunskapsinformation runt livsfasen 45-55år.

På grund av det stora ohälsotalet bland kvinnor mellan 45-60 år kan det vara viktigt att ta reda på kvinnors uppfattning om vad som händer med kroppen under just livsfasen klimakteriet. Studier inom primärvården som fokuserar på att belysa hur distriktssköterskan använder sin kunskap för att stödja och främja psykisk, fysisk och på urogenital hälsa till kvinnor under klimakteriet är sparsam.

Övergripande Syfte

Syftet med föreliggande avhandling är att kartlägga förekomsten av klimakteriebesvär och utvärdera faktorer som är förknippade med svåra symptom hos kvinnor 45-55 år i primärvården samt identifiera prognostiska faktorer för senare ogynnsam hälsoutveckling och arbetsförmåga. Syftet är också att utvärdera behandlingsmetoder och klargöra vilka interventioner ger effekter på kvinnors hälsa rörande somatiska, urogenitala och psykiska symtom under livsfasen 45-55år. Dessutom är syftet att undersöka vilken effekt utbildning i grupp eller personcentrerat individuellt stöd i primärvården har på psykisk hälsa, livskvalitet, vårdbehov samt sjukskrivning hos kvinnor i åldern 45-60 år med stressrelaterade symtom.

Klara delarbeten
Delarbete 1:
"Prevalence of somatic and urogenital symptoms as well as psychological health in women aged 45 to 55 attending primary health care: a cross-sectional study".
Rindner L, Strömme G, Nordeman L, Wigren M, Hange D, Gunnarsson R, Rembeck G.
BMC Womens Health. 2017 Dec 8;17 (1):128

Delarbete 2:
"Reducing menopausal symptoms for women during the menopause transition using group education in a primary health care setting - a randomized controlled trial."
Rindner L, Strömme G, Nordeman L, Hange D, Gunnarsson R, Rembeck G.
Maturitas 2017 Apr:98:14-19.

Pågående delarbeten / delrapporter

Delarbete 3: 
"Prognostic factors for work ability and health in women in “middle of life”, 45-55 years, seeking primary care. A 6-year prospective longitudinal cohort study"

Över tid följa självskattad hälsa kategoriserad inom somatiska, urogenitala och psykiska symtom hos kvinnor i klimakteriet samt identifiera prognostiska faktorer för självskattad hälsa och arbetsförmåga efter sex år. Dessutom beskriva förekomst av hjärtkärlssjukdom efter sex år.

Delstudie 4:
"Effekt av utbildning i primärvården på psykisk hälsa, livskvalitet, vårdbehov och sjukskrivningsbehov hos kvinnor 45-60 år med stressrelaterade symtom.
En randomiserad kontrollerad studie
."

Undersöka vilken effekt personcentrerat strukturerat stödjande samtal, individuellt eller i grupp i primärvården har på psykisk hälsa, livskvalitet, sjukskrivningsbehov samt på vårdbehov hos kvinnor i åldern 45-60 år med stressrelaterade symtom.

Preliminära resultat
Delarbete 1
Depression och ökande ålder är förknippade med svårare symtom hos kvinnor som är besöker primärvården. De vanligaste rapporterade MRS symptomen var; fysisk och mental utmattning, nedstämdhet, sömnproblem, vallningar, muskel- och ledproblem och sexuella problem. Psykisk hälsa är en viktig aspekt att ta hänsyn till i förebyggande rådgivning av klimakteriet för kvinnor i primärvården.

Delarbete 2
Denna randomiserade kontrollerade studie visade att det är möjligt att genomföra grupputbildning kring ämnen relaterade till klimakteriet för kvinnor i åldern 45-55 år i primärvården. Grupputbildningen kan lätt absorberas som en del av andra hälsofrämjande aktiviteter där primärvården också har ett ansvar för förebyggande hälsoproblem. Kvinnorna i åldersgruppen 45-55 var väldigt mottagliga och intresserade av att delta.

Klinisk förankring patientnytta

Avhandlingen förväntas ge kunskap om kvinnor rörande hälsa under livsfasen 45-55 år och förväntas ge redskap att förbättra det hälsoförebyggande arbetet till kvinnor som söker vård i primärvården för att tidigt förebygga ogynnsam hälsoutveckling och sjukskrivning. Den nu pågående randomiserade kontrollerade studien förväntas också öka vår kunskap om hur kvinnors hälsa påverkas av kort insats inom primärvård genom minskade sjukskrivningsdagar, minskat vårdbehov, återgång till arbete samt ökad livskvalitet. Då kvinnor 45-55 år är en grupp som ofta besöker primärvården kommer resultaten ge värdefull kunskap och ökad förståelse om kvinnors somatiska, urogenitala och psykiska symtom och hälsa och hur symtomen förändras över tid. Resultaten kan därmed tänkas vara en mycket kostnadseffektiv primärvårdsinsats.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenterstudie


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Menopause
The last menstrual period. Permanent cessation of menses (MENSTRUATION) is usually defined after 6 to 12 months of AMENORRHEA in a woman over 45 years of age. In the United States, menopause generally occurs in women between 48 and 55 years of age.
Women's Health
The concept covering the physical and mental conditions of women.
Health Education
Education that increases the awareness and favorably influences the attitudes and knowledge relating to the improvement of health on a personal or community basis.
Education
Acquisition of knowledge as a result of instruction in a formal course of study.
Mental Health
The state wherein the person is well adjusted.
Hypertension
Persistently high systemic arterial BLOOD PRESSURE. Based on multiple readings (BLOOD PRESSURE DETERMINATION), hypertension is currently defined as when SYSTOLIC PRESSURE is consistently greater than 140 mm Hg or when DIASTOLIC PRESSURE is consistently 90 mm Hg or more.
Cardiovascular Diseases
Pathological conditions involving the CARDIOVASCULAR SYSTEM including the HEART; the BLOOD VESSELS; or the PERICARDIUM.
Risk
The probability that an event will occur. It encompasses a variety of measures of the probability of a generally unfavorable outcome.
Sleep
A readily reversible suspension of sensorimotor interaction with the environment, usually associated with recumbency and immobility.
Quality of Life
A generic concept reflecting concern with the modification and enhancement of life attributes, e.g., physical, political, moral and social environment; the overall condition of a human life.
Sexuality
The sexual functions, activities, attitudes, and orientations of an individual. Sexuality, male or female, becomes evident at PUBERTY under the influence of gonadal steroids (TESTOSTERONE or ESTRADIOL), and social effects.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övriga Vårdverksamheter - Närhälsan Vårdplaneringsteam (VPL-team) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Skene vårdcentral  workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Närhälsan Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
Specialist i Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för Allmänmedicin
Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Personcentrerat stöd för att förbättra kvinnors hälsa i livsfasen klimakteriet., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/vgr/project/235921