Kvinnors hälsa i livsfasen klimakteriet med fokus på fysisk, psykisk och urogenital hälsa.
Kvinnors hälsa i livsfasen klimakteriet med fokus på fysisk, psykisk och urogenital hälsa.
Project number : 235921
Created by: Lena Rindner, 2017-11-24
Last revised by: Lena Rindner, 2018-02-22 Verified: 2018-11-19
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Womens health in "the middle of life" with focus on physical, psychological an urogental health.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Föreliggande avhandlingen har kvinnors hälsa  "mitt i livet" (45-55 år) som målgrupp.
Det har visats sig att kvinnors fysiska och psykiska ohälsa i Sverige visar en markant ökning i åldrarna 45-55 år, under den livsfas som kallas klimakteriet. Tidpunkt för klimakteriet, den ålder då menstruationen upphör, ligger inom ålderspannet 45-55 år med en genomsnittlig ålder på 51 år i Sverige (1). Klimakteriet är en hormonell omställning i kvinnans kropp och en tidsperiod som präglas av ovariets åldrande och slutligen totalt funktionsbortfall av ovariet och därmed slutet på fertilitet i kvinnors liv (2). Minskade östrogennivåer påverkar det kardiovaskulära systemet, orsakar skelett, led- och muskelbesvär samt vasomotoriska och urogenitala symtom (3, 4). Psykisk ohälsa, särskilt depressiva symtom visar också en markant ökning under denna fas i livet (5, 6). Under klimakteriet ökar risken för att drabbas av de två vanligaste folkhälsosjukdomarna psykisk ohälsa och hjärtkärlsjukdom (7). Stressrelaterad ohälsa är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning hos kvinnor "mitt i livet" och en vanlig orsak till besök i primärvården (1).  Det är tydligt att kvinnor drabbas av långtidssjukskrivning och ohälsa i högre utsträckning än män (2). Stressrelaterade symtom yttrar sig efter en längre tid med hög stressbelastning utan tillräcklig återhämtning (4-9).  Internationell forskning har kallat denna livsfas för "the window of vulnerability" (5).

Distriktssköterskan har en självständig roll i det hälsoförebyggande arbetet i primärvården och har traditionellt en respekterad ställning i samhället (10,11). I primärvården möter distriktssköterskan kvinnor i klimakteriet som har frågor om fysiska förändringar och psykiska symptom. Många av dessa frågor innebär normala förändringarna i denna fas av livet, men orsakar mycket oro och ökad ohälsa för den enskilda kvinnan (11, 12).

På grund av det stora ohälsotalet bland kvinnor mellan 45-60 år kan det vara viktigt att ta reda på kvinnors uppfattning om vad som händer med kroppen under just livsfasen klimakteriet. Studier inom primärvården som fokuserar på att belysa hur distriktssköterskan använder sin kunskap för att stödja och främja psykisk, fysisk och på urogenital hälsa till kvinnor under klimakteriet är sparsam.

Det är allmänt rådande att klimakteriesymtom ökar allt efter ålder. Studier visar att en ökad risk för depressiva symptom har förknippats med övergången till klimakteriet men risken för depressiva symtom i en tidig postmenopaus har inte väl beskrivits (13). Symtom som sömnstörningar, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, irritabilitet, fysisk och psykisk trötthet är mer vanliga idag i alla åldersgrupper och särskilt hos kvinnor (7, 14) . Dessutom visar forskning att allt fler unga mår psykiskt dåligt i dag och det är unga kvinnor som mår sämst (15). Psykisk ohälsa har idag blivit den dominerande vanligaste orsaken till sjukskrivningar och det är framför allt bland kvinnor ”mitt i livet” som ohälsan ökat (14). Kvinnor i livsfasen klimakteriet, och dess olika åldrar inom denna fas, är på grund av det höga ohälsotalet och sjukdomsrisken en mycket angelägen målgrupp för primärvården att studera.

Områden som tidigare är otillräckligt kartlagda och utvärderade kommer att vara fokus i studierna; fysiska/somatiska, urogenitala och psykologiska symtomområden. För att rätt stödja kvinnor till bättre hälsa och livskvalitet behövs utveckling och utvärdering av behandlingsmetoder inom alla dessa områden.

Eftersom studier saknas som undersöker ovanstående problem, är frågeställningen i föreliggande avhandling tämligen unik och kommer att belysa betydelsen av kunskapsinformation runt klimakteriet. Då kvinnor i klimakteriet är en grupp som ofta besöker primärvården kommer resultaten ge värdefull kunskap och ökad förståelse om kvinnors somatiska, urogenitala och psykiska symtom och hälsa och hur symtomen förändras över tid. Detta resulterar i sin tur till bättre omhändertagande. Resultaten kan leda till fortsatt forskning av till exempel interventionsstudier riktade till gruppen kvinnor med klimakteriella symtom inom primärvård. Avhandlingen förväntas ge kunskap om kvinnor rörande symtom och hälsa under klimakteriet och användas för att förbättra det hälsoförebyggande arbetet till kvinnor som söker vård i primärvården för att tidigt förebygga ogynnsam hälsoutveckling. Användning av frågeformuläret Menopause Rating Scale (MRS) kan vara en enkel metod för att identifiera en profil av klimakteriebesvär hos kvinnor i behov av en mer individualiserad vårdkontakt.

Syfte

Artikel 1
Att söka fördjupad kunskap om hur distriktssköterskan i primärvården använder sin kunskap för att stödja kvinnor i klimakteriet gällande den fysiska, urogenitala och psykiska hälsan.

Artikel 2
Kartlägga förekomsten av klimakteriebesvär hos kvinnor inom primärvården och utvärdera skillnaden i självskattad hälsa kategoriserad inom somatiska, urogenitala och psykiska symtom mellan kvinnor 45 till 55 år.

Artikel 3. Syftet är att över tid följa självskattad hälsa kategoriserad inom somatiska, urogenitala och psykiska symtom hos kvinnor i klimakteriet samt identifiera prognostiska faktorer för självskattad hälsa och arbetsförmåga efter sex år. Dessutom är syftet att beskriva förekomst av hjärtkärlssjukdom efter sex år.

Artikel 4
Att genomföra och utvärdera effekten av en ny strukturerad grupputbildning som fokuserar på kvinnors hälsa rörande somatiska, urogenitala och psykiska symtom under livsfasen klimakteriet.

Klara delarbeten/delrapporter

"Reducing menopausal symptoms for women during the menopause transition using group education in a primary health care setting—a randomized controlled trial."
Maturitas 2017
.

"Prevalence of somatic and urogenital symptoms as well as psychological health in women aged 45 to 55
attending primary health care: a cross-sectional study."

BMC 2017

Pågående delarbeten / delrapporter

"Prognostic factors for work ability and health in women in “middle of life”, 45-55 years, seeking primary care. A 6-year prospective longitudinal cohort study"

Över tid följa självskattad hälsa kategoriserad inom somatiska, urogenitala och psykiska symtom hos kvinnor i klimakteriet samt identifiera prognostiska faktorer för självskattad hälsa och arbetsförmåga efter sex år. Dessutom beskriva förekomst av hjärtkärlssjukdom efter sex år.

Planerade delarbeten / delrapporter

Den första artikeln är under planering. Att söka fördjupad kunskap om hur distriktssköterskan i primärvården använder sin kunskap för att stödja kvinnor i klimakteriet gällande den fysiska, urogenitala och psykiska hälsan.

Förväntat resultat / Klinisk betydelse

Artikel 2. Depression och ökande ålder är förknippade med svårare symtom hos kvinnor som är besöker primärvården. De vanligaste rapporterade MRS symptomen var; fysisk och mental utmattning, nedstämdhet, sömnproblem, vallningar, muskel- och ledproblem och sexuella problem. Det verkar som om psykisk hälsa är en viktig aspekt att ta hänsyn till i förebyggande rådgivning av klimakteriet för kvinnor i primärvården.

Artikel 4. Studien visade att det är möjligt att genomföra grupputbildning kring ämne relaterade till klimakteriet för kvinnor i åldern 45-55 år i primärvården. Grupputbildningen kan lätt absorberas som en del av andra hälsofrämjande aktiviteter i inställningar där primärvården också har ett ansvar för förebyggande hälsoproblem. Kvinnorna i åldersgruppen 45-55 var väldigt mottagliga och intresserade av att delta.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Föreliggande avhandlingen har kvinnors hälsa  "mitt i livet" (45-55 år) som målgrupp.
Det har visats sig att kvinnors fysiska och psykiska ohälsa i Sverige visar en markant ökning i åldrarna 45-55 år, under den livsfas som kallas klimakteriet. Tidpunkt för klimakteriet, den ålder då menstruationen upphör, ligger inom ålderspannet 45-55 år med en genomsnittlig ålder på 51 år i Sverige (1). Klimakteriet är en hormonell omställning i kvinnans kropp och en tidsperiod som präglas av ovariets åldrande och slutligen totalt funktionsbortfall av ovariet och därmed slutet på fertilitet i kvinnors liv (2). Minskade östrogennivåer påverkar det kardiovaskulära systemet, orsakar skelett, led- och muskelbesvär samt vasomotoriska och urogenitala symtom (3, 4). Psykisk ohälsa, särskilt depressiva symtom visar också en markant ökning under denna fas i livet (5, 6). Under klimakteriet ökar risken för att drabbas av de två vanligaste folkhälsosjukdomarna psykisk ohälsa och hjärtkärlsjukdom (7). Stressrelaterad ohälsa är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning hos kvinnor "mitt i livet" och en vanlig orsak till besök i primärvården (1).  Det är tydligt att kvinnor drabbas av långtidssjukskrivning och ohälsa i högre utsträckning än män (2). Stressrelaterade symtom yttrar sig efter en längre tid med hög stressbelastning utan tillräcklig återhämtning (4-9).  Internationell forskning har kallat denna livsfas för "the window of vulnerability" (5).

Distriktssköterskan har en självständig roll i det hälsoförebyggande arbetet i primärvården och har traditionellt en respekterad ställning i samhället (10,11). I primärvården möter distriktssköterskan kvinnor i klimakteriet som har frågor om fysiska förändringar och psykiska symptom. Många av dessa frågor innebär normala förändringarna i denna fas av livet, men orsakar mycket oro och ökad ohälsa för den enskilda kvinnan (11, 12).

På grund av det stora ohälsotalet bland kvinnor mellan 45-60 år kan det vara viktigt att ta reda på kvinnors uppfattning om vad som händer med kroppen under just livsfasen klimakteriet. Studier inom primärvården som fokuserar på att belysa hur distriktssköterskan använder sin kunskap för att stödja och främja psykisk, fysisk och på urogenital hälsa till kvinnor under klimakteriet är sparsam.

Det är allmänt rådande att klimakteriesymtom ökar allt efter ålder. Studier visar att en ökad risk för depressiva symptom har förknippats med övergången till klimakteriet men risken för depressiva symtom i en tidig postmenopaus har inte väl beskrivits (13). Symtom som sömnstörningar, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, irritabilitet, fysisk och psykisk trötthet är mer vanliga idag i alla åldersgrupper och särskilt hos kvinnor (7, 14) . Dessutom visar forskning att allt fler unga mår psykiskt dåligt i dag och det är unga kvinnor som mår sämst (15). Psykisk ohälsa har idag blivit den dominerande vanligaste orsaken till sjukskrivningar och det är framför allt bland kvinnor ”mitt i livet” som ohälsan ökat (14). Kvinnor i livsfasen klimakteriet, och dess olika åldrar inom denna fas, är på grund av det höga ohälsotalet och sjukdomsrisken en mycket angelägen målgrupp för primärvården att studera.

Områden som tidigare är otillräckligt kartlagda och utvärderade kommer att vara fokus i studierna; fysiska/somatiska, urogenitala och psykologiska symtomområden. För att rätt stödja kvinnor till bättre hälsa och livskvalitet behövs utveckling och utvärdering av behandlingsmetoder inom alla dessa områden.

Eftersom studier saknas som undersöker ovanstående problem, är frågeställningen i föreliggande avhandling tämligen unik och kommer att belysa betydelsen av kunskapsinformation runt klimakteriet. Då kvinnor i klimakteriet är en grupp som ofta besöker primärvården kommer resultaten ge värdefull kunskap och ökad förståelse om kvinnors somatiska, urogenitala och psykiska symtom och hälsa och hur symtomen förändras över tid. Detta resulterar i sin tur till bättre omhändertagande. Resultaten kan leda till fortsatt forskning av till exempel interventionsstudier riktade till gruppen kvinnor med klimakteriella symtom inom primärvård. Avhandlingen förväntas ge kunskap om kvinnor rörande symtom och hälsa under klimakteriet och användas för att förbättra det hälsoförebyggande arbetet till kvinnor som söker vård i primärvården för att tidigt förebygga ogynnsam hälsoutveckling. Användning av frågeformuläret Menopause Rating Scale (MRS) kan vara en enkel metod för att identifiera en profil av klimakteriebesvär hos kvinnor i behov av en mer individualiserad vårdkontakt.

Syfte

Artikel 1
Att söka fördjupad kunskap om hur distriktssköterskan i primärvården använder sin kunskap för att stödja kvinnor i klimakteriet gällande den fysiska, urogenitala och psykiska hälsan.

Artikel 2
Kartlägga förekomsten av klimakteriebesvär hos kvinnor inom primärvården och utvärdera skillnaden i självskattad hälsa kategoriserad inom somatiska, urogenitala och psykiska symtom mellan kvinnor 45 till 55 år.

Artikel 3. Syftet är att över tid följa självskattad hälsa kategoriserad inom somatiska, urogenitala och psykiska symtom hos kvinnor i klimakteriet samt identifiera prognostiska faktorer för självskattad hälsa och arbetsförmåga efter sex år. Dessutom är syftet att beskriva förekomst av hjärtkärlssjukdom efter sex år.

Artikel 4
Att genomföra och utvärdera effekten av en ny strukturerad grupputbildning som fokuserar på kvinnors hälsa rörande somatiska, urogenitala och psykiska symtom under livsfasen klimakteriet.

Klara delarbeten/delrapporter

Artikel 2
"Prevalence of somatic and urogenital symptoms as well as psychological health in women aged 45 to 55
attending primary health care: a cross-sectional study."

BMC 2017

Artikel 4
"Reducing menopausal symptoms for women during the menopause transition using group education in a primary health care setting—a randomized controlled trial."
Maturitas 2017.

Pågående delarbeten / delrapporter

Artikel 3
"Prognostic factors for work ability and health in women in “middle of life”, 45-55 years, seeking primary care. A 6-year prospective longitudinal cohort study"STRONG 

Över tid följa självskattad hälsa kategoriserad inom somatiska, urogenitala och psykiska symtom hos kvinnor i klimakteriet samt identifiera prognostiska faktorer för självskattad hälsa och arbetsförmåga efter sex år. Dessutom beskriva förekomst av hjärtkärlssjukdom efter sex år.

Planerade delarbeten / delrapporter

Artikel 1
Den första artikeln är under planering.

Förväntat resultat / Klinisk betydelse

Artikel 2.
Depression och ökande ålder är förknippade med svårare symtom hos kvinnor som är besöker primärvården. De vanligaste rapporterade MRS symptomen var; fysisk och mental utmattning, nedstämdhet, sömnproblem, vallningar, muskel- och ledproblem och sexuella problem. Det verkar som om psykisk hälsa är en viktig aspekt att ta hänsyn till i förebyggande rådgivning av klimakteriet för kvinnor i primärvården.

Artikel 4.
Studien visade att det är möjligt att genomföra grupputbildning kring ämne relaterade till klimakteriet för kvinnor i åldern 45-55 år i primärvården. Grupputbildningen kan lätt absorberas som en del av andra hälsofrämjande aktiviteter i inställningar där primärvården också har ett ansvar för förebyggande hälsoproblem. Kvinnorna i åldersgruppen 45-55 var väldigt mottagliga och intresserade av att delta.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenterstudie


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Menopause
The last menstrual period. Permanent cessation of menses (MENSTRUATION) is usually defined after 6 to 12 months of AMENORRHEA in a woman over 45 years of age. In the United States, menopause generally occurs in women between 48 and 55 years of age.
Women's Health
The concept covering the physical and mental conditions of women.
Health Education
Education that increases the awareness and favorably influences the attitudes and knowledge relating to the improvement of health on a personal or community basis.
Education
Acquisition of knowledge as a result of instruction in a formal course of study.
Mental Health
The state wherein the person is well adjusted.
Hypertension
Persistently high systemic arterial BLOOD PRESSURE. Based on multiple readings (BLOOD PRESSURE DETERMINATION), hypertension is currently defined as when SYSTOLIC PRESSURE is consistently greater than 140 mm Hg or when DIASTOLIC PRESSURE is consistently 90 mm Hg or more.
Cardiovascular Diseases
Pathological conditions involving the CARDIOVASCULAR SYSTEM including the HEART; the BLOOD VESSELS; or the PERICARDIUM.
Risk
The probability that an event will occur. It encompasses a variety of measures of the probability of a generally unfavorable outcome.
Sleep
A readily reversible suspension of sensorimotor interaction with the environment, usually associated with recumbency and immobility.
Quality of Life
A generic concept reflecting concern with the modification and enhancement of life attributes, e.g., physical, political, moral and social environment; the overall condition of a human life.
Sexuality
The sexual functions, activities, attitudes, and orientations of an individual. Sexuality, male or female, becomes evident at PUBERTY under the influence of gonadal steroids (TESTOSTERONE or ESTRADIOL), and social effects.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ] (0 %)
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övriga Vårdverksamheter - Närhälsan Vårdplaneringsteam (VPL-team) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %) (0 %)
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Skene vårdcentral  workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %) (0 %) (0 %)

Tutor

Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Närhälsan Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
Specialist i Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för Allmänmedicin
Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Rekrytering/datainsamling pågår

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2014-09-04

Publikationer från detta projekt


Kvinnors hälsa i livsfasen klimakteriet med fokus på fysisk, psykisk och urogenital hälsa., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/vgr/project/235921