Hälsa och andra prognostiska faktorer för framtida arbetsförmåga hos medelålders kvinnor.
Hälsa och andra prognostiska faktorer för framtida arbetsförmåga hos medelålders kvinnor.
Project number : 214121
Created by: Lena Rindner, 2016-04-24
Last revised by: Lena Rindner, 2017-08-05 Verified: 2018-10-06
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Det är tydligt att kvinnor i högre grad drabbas av långtidssjukskrivning och ohälsa i högre utsträckning än män. Kvinnors somatiska och psykiska ohälsa i Sverige visar en markant ökning i åldrarna 45-55 år. Under denna ålder sker en hormonell omställning i kvinnans kropp. Minskade östrogennivåer ger påverkan och fysiska symtom i kroppen. Psykisk ohälsa, särskilt depressiva symtom visar också en ökning under denna livsfas.

Denna studie studerar psykisk, fysisk och urogenital hälsa i förhållande till totala livssituationen. Beteendeförändring såsom att hitta kärnproblemet om vad som orsakat ohälsan, att skapa insikt mellan beteenden och konsekvens samt att bedöma för- och nackdelar av beteende kan användas som behandling vid ohälsa. Syftet med denna studie är att studera hälsa och andra prognostiska faktorer och deras förmåga att förutsäga framtida arbetsförmåga hos medelålders kvinnor.

De kvinnor som tidigare deltagit i interventionsstudien kommer att följas upp i föreliggande studie. Kvinnorna besvarar samma frågeformulär som tidigare. Förekomsten av depressiva symtom och vanligt förekommande besvär för kvinnor i medelåldern mäts. Studien kompletteras med fler variabler såsom förekomst av antal sjukskrivningsdagar och livskvalitet för att bredda bilden av kvinnornas hälsosituation.

Medelålders kvinnor är på grund av ökat sjukskrivningstal, en mycket viktig målgrupp för primärvården undersöka. Resultatet från studien förväntas ge kunskap och användas för att förbättra det hälsoförebyggande arbetet till kvinnor som söker vård i primärvården och för att tidigt förebygga ogynnsam hälsoutveckling.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Det är tydligt att kvinnor i högre grad drabbas av långtidssjukskrivning och ohälsa i högre utsträckning än män. Kvinnors somatiska och psykiska ohälsa i Sverige visar en markant ökning i åldrarna 45-55 år. Under denna ålder sker en hormonell omställning i kvinnans kropp. Minskade östrogennivåer ger påverkan och fysiska symtom i kroppen. Psykisk ohälsa, särskilt depressiva symtom visar också en ökning under denna livsfas.

Denna studie studerar psykisk, fysisk och urogenital hälsa i förhållande till totala livssituationen. Beteendeförändring såsom att hitta kärnproblemet om vad som orsakat ohälsan, att skapa insikt mellan beteenden och konsekvens samt att bedöma för- och nackdelar av beteende kan användas som behandling vid ohälsa. Syftet med denna studie är att studera hälsa och andra prognostiska faktorer och deras förmåga att förutsäga framtida arbetsförmåga hos medelålders kvinnor.

De kvinnor som deltagit i interventionsstudien (VGFOUSA-31001) kommer att följas upp i föreliggande studie. Kvinnorna besvarar samma frågeformulär som tidigare. Förekomsten av depressiva symtom mäts med Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale och vanligt förekommande besvär för kvinnor i medelåldern mäts med Menopause Rating Scale. Studien kompletteras med fler variabler såsom förekomst av antal sjukskrivningsdagar och livskvalitet för att bredda bilden av kvinnornas hälsosituation. För analys av prognostiska faktorer för arbetsförmåga används stepwise multivariat logistisk regression. Kompletterande variabler analyseras explorativt.

Medelålders kvinnor är på grund av ökat sjukskrivningstal, en mycket viktig målgrupp för primärvården undersöka. Resultatet från studien förväntas ge kunskap och användas för att förbättra det hälsoförebyggande arbetet till kvinnor som söker vård i primärvården och för att tidigt förebygga ogynnsam hälsoutveckling.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Women's Health
The concept covering the physical and mental conditions of women.
Mental Health
The state wherein the person is well adjusted.
Sick Leave
An absence from work permitted because of illness or the number of days per year for which an employer agrees to pay employees who are sick. (Webster's New Collegiate Dictionary, 1981)
Depression
Depressive states usually of moderate intensity in contrast with major depression present in neurotic and psychotic disorders.
Menopause
The last menstrual period. Permanent cessation of menses (MENSTRUATION) is usually defined after 6 to 12 months of AMENORRHEA in a woman over 45 years of age. In the United States, menopause generally occurs in women between 48 and 55 years of age.
Quality of Life
A generic concept reflecting concern with the modification and enhancement of life attributes, e.g., physical, political, moral and social environment; the overall condition of a human life.
Burnout, Professional
An excessive stress reaction to one's occupational or professional environment. It is manifested by feelings of emotional and physical exhaustion coupled with a sense of frustration and failure.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Skene vårdcentral  workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Skene vårdcentral  workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Gunilla Strömme
Barnmorska, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)
Irene Svenningsson
Distriktssköterska, Närhälsan Färgelanda vårdcentral, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal
Åsa Premberg
FoU-ledare, Universitetslektor, Barnmorska, Sahlgrenska akademin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Tutor

Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Närhälsan Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Transplantationscentrum
Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
Specialist i Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för Allmänmedicin

Finansiering

Grant provider: Regionala FoU-rådet Västra Götaland (Reference number: VGFOUREG-374401)
Decided and approved
Grant reciever: Lena Rindner
Applied 2013-09-01 for a contribution of 469,400 SEK intended for lönekostnader för projektledare, handledare och medarbetare rn
Decision 2013-12-19 with a contribution of 246,000 SEK and is available 2014 och 2015
Grant provider: Lokala Fou-rådet i Södra Älvsborg (Reference number: VGFOUSA-515011)
Decided and approved
Grant reciever: Lena Rindner
Applied 2015-03-12 for a contribution of 106,000 SEK intended for lönekostnader för projektledare, handledare och medarbetare
Decision 2015-04-29 with a contribution of 102,000 SEK and is available 2015-2017
Grant provider: Lokala Fou-rådet i Södra Älvsborg (Reference number: VGFOUSA-578121)
Decided and approved
Grant reciever: Lena Rindner
Applied 2015-10-25 for a contribution of 200,000 SEK intended for lönekostnader för projektledare, handledare och medarbetare
Decision 2015-11-23 with a contribution of 65,600 SEK and is available 2016
Total applied sum: 775,400 SEK | Total granted sum: 413,600 SEK

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2016-03-16

Hälsa och andra prognostiska faktorer för framtida arbetsförmåga hos medelålders kvinnor., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/vgr/project/214121