Prognostiska faktorer för arbetsförmåga hos kvinnor i livsfasen klimakteriet som söker primärvård. En 5-års prospektiv longitudinell kohortstudie.​
Prognostiska faktorer för arbetsförmåga hos kvinnor i livsfasen klimakteriet som söker primärvård. En 5-års prospektiv longitudinell kohortstudie.​
Project number : 207781
Created by: Lena Rindner, 2015-11-23
Last revised by: Lena Rindner, 2017-08-05 Verified: 2018-10-06
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2015-12-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Det är tydligt att kvinnor i högre grad drabbas av långtidssjukskrivning och ohälsa i högre utsträckning än män.Kvinnors somatiska och psykiska ohälsa i Sverige visar en markant ökning i åldrarna 45-55 år, under den livsperiod som kallas klimakteriet.Under klimakteriet ökar risken för att drabbas av de två vanligaste folkhälsosjukdomarna psykisk ohälsa och hjärtkärlsjukdom.

Klimakteriet är en hormonell omställning i kvinnans kropp och en tidsperiod som präglas av ovariets åldrande och fertilitetsslut. Minskade östrogennivåer ger påverkan och fysiska symtom i kroppen. Psykisk ohälsa, särskilt depressiva symtom visar också en ökning under denna livsfas.

I primärvården träffar distriktssköterskor och barnmorskor kvinnor i klimakteriet som har frågor om fysiska förändringar och psykiska symptom. Många av dessa frågor innebär normala förändringar i denna fas av livet, men orsakar mycket oro och ökad sjuktal för den enskilda kvinnan. Kvinnor i klimakteriet, och deras olika åldrar inom denna livsfas är på grund av den höga förekomsten av ohälsa, risken för sjukdom och ökat sjukskrivningstal, till en mycket viktig målgrupp för primärvården undersöka.

Tidigare studier har visat att kvinnor i klimakteriet lider ofta brist på information. Det första och viktigaste steget i detta sammanhang är att få grundläggande information om klimakteriet övergången och detta är möjligt med en basal hälsoutbildning om klimakteriet. Forskning visar att förebyggande åtgärder bygger på en helhetssyn leder till bättre hälsa för kvinnor med klimakteriebesvär. Riktad hälsoutbildning är ett tillvägagångssätt som utförs enligt särskilda program och utföras på specifik population.

Syftet är att över tid följa självskattad hälsa kategoriserad inom somatiska, urogenitala och psykiska symtom hos kvinnor i klimakteriet samt identifiera prognostiska faktorer för självskattad hälsa och arbetsförmåga efter fem år.

Studien är en prospektiv longitudinell kohortstudie. De kvinnor som deltagit i interventionsstudien; "En behandlingsmetod för kvinnor i livsfasen klimakteriet - en undervisningsmodell" kommer att följas upp fem år senare i föreliggande studie. Kvinnor besvarar samma frågeformulär som för fem år sedan där förekomsten av klimakteriebesvär och depressiva symtom mäts. Studien kompletteras med fler variabler såsom förekomst av antal sjukskrivningsdagar och livskvalitet för att bredda bilden av kvinnornas hälsosituation.

Det beskrivna stora ohälsotalet, höga sjukdomsrisken och ökande antal långtidssjukskrivningar bland kvinnor pekar på att det är viktigt att studera kvinnors hälsa utifrån olika aspekter i livsfasen klimakteriet och förändringar över tid. Trots flera studier saknas det fortfarande kunskap med primärvårdsperspektiv om kvinnor som söker primärvård och förändring av dessa kvinnors hälsa och arbetsförmåga över tid med fokus på självskattad grad av klimakteriesymtom kategoriserade i somatiska, psykologiska och urogenitala symptom.

Kvinnor i klimakteriet är på grund av ökat sjukskrivningstal, en mycket viktig målgrupp för primärvården undersöka. Resultatet från studien förväntas ge kunskap och användas för att förbättra det hälsoförebyggande arbetet till kvinnor som söker vård i primärvården och för att tidigt förebygga ogynnsam hälsoutveckling.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Det är tydligt att kvinnor i högre grad drabbas av långtidssjukskrivning och ohälsa i högre utsträckning än män.Kvinnors somatiska och psykiska ohälsa i Sverige visar en markant ökning i åldrarna 45-55 år, under den livsperiod som kallas klimakteriet.Under klimakteriet ökar risken för att drabbas av de två vanligaste folkhälsosjukdomarna psykisk ohälsa och hjärtkärlsjukdom.

Klimakteriet är en hormonell omställning i kvinnans kropp och en tidsperiod som präglas av ovariets åldrande och fertilitetsslut. Minskade östrogennivåer ger påverkan och fysiska symtom i kroppen. Psykisk ohälsa, särskilt depressiva symtom visar också en ökning under denna livsfas.

I primärvården träffar distriktssköterskor och barnmorskor kvinnor i klimakteriet som har frågor om fysiska förändringar och psykiska symptom. Många av dessa frågor innebär normala förändringar i denna fas av livet, men orsakar mycket oro och ökad sjuktal för den enskilda kvinnan. Kvinnor i klimakteriet, och deras olika åldrar inom denna livsfas är på grund av den höga förekomsten av ohälsa, risken för sjukdom och ökat sjukskrivningstal, till en mycket viktig målgrupp för primärvården undersöka.

Tidigare studier har visat att kvinnor i klimakteriet lider ofta brist på information. Det första och viktigaste steget i detta sammanhang är att få grundläggande information om klimakteriet övergången och detta är möjligt med en basal hälsoutbildning om klimakteriet. Forskning visar att förebyggande åtgärder bygger på en helhetssyn leder till bättre hälsa för kvinnor med klimakteriebesvär. Riktad hälsoutbildning är ett tillvägagångssätt som utförs enligt särskilda program och utföras på specifik population.

Syftet är att över tid följa självskattad hälsa kategoriserad inom somatiska, urogenitala och psykiska symtom hos kvinnor i klimakteriet samt identifiera prognostiska faktorer för självskattad hälsa och arbetsförmåga efter fem år.

Studien är en prospektiv longitudinell kohortstudie. De kvinnor som deltagit i tvärsnittstudien (VGFOUSA-179561) och interventionsstudien (VGFOUSA-31001) kommer att följas upp fem år senare i föreliggande studie. Kvinnor besvarar samma frågeformulär som för fem år sedan. Förekomsten av klimakteriebesvär mäts med Menopause Rating Scale och depressiva symtom med Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale. Studien kompletteras med fler variabler såsom förekomst av antal sjukskrivningsdagar och livskvalitet för att bredda bilden av kvinnornas hälsosituation. För analys av prognostiska faktorer för arbetsförmåga kommer stepwise multivariat logistisk regression att användas. Kompletterande variabler analyseras explorativt.

Det beskrivna stora ohälsotalet, höga sjukdomsrisken och ökande antal långtidssjukskrivningar bland kvinnor pekar på att det är viktigt att studera kvinnors hälsa utifrån olika aspekter i livsfasen klimakteriet och förändringar över tid. Trots flera studier saknas det fortfarande kunskap med primärvårdsperspektiv om kvinnor som söker primärvård och förändring av dessa kvinnors hälsa och arbetsförmåga över tid med fokus på självskattad grad av klimakteriesymtom kategoriserade i somatiska, psykologiska och urogenitala symptom och mäts med Menopause Rating Scale (MRS) och depressiva symtom med Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS).

Kvinnor i klimakteriet är på grund av ökat sjukskrivningstal, en mycket viktig målgrupp för primärvården undersöka. Resultatet från studien förväntas ge kunskap och användas för att förbättra det hälsoförebyggande arbetet till kvinnor som söker vård i primärvården och för att tidigt förebygga ogynnsam hälsoutveckling.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Menopause
The last menstrual period. Permanent cessation of menses (MENSTRUATION) is usually defined after 6 to 12 months of AMENORRHEA in a woman over 45 years of age. In the United States, menopause generally occurs in women between 48 and 55 years of age.
Women's Health
The concept covering the physical and mental conditions of women.
Stress
A pathological process resulting from the reaction of the body to external forces and abnormal conditions that tend to disturb the organism's homeostasis.
Sleep Deprivation
The state of being deprived of sleep under experimental conditions, due to life events, or from a wide variety of pathophysiologic causes such as medication effect, chronic illness, psychiatric illness, or sleep disorder.
Mental Health
The state wherein the person is well adjusted.
Depression
Depressive states usually of moderate intensity in contrast with major depression present in neurotic and psychotic disorders.
Sexuality
The sexual functions, activities, attitudes, and orientations of an individual. Sexuality, male or female, becomes evident at PUBERTY under the influence of gonadal steroids (TESTOSTERONE or ESTRADIOL), and social effects.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Cardiovascular Diseases
Pathological conditions involving the CARDIOVASCULAR SYSTEM including the HEART; the BLOOD VESSELS; or the PERICARDIUM.
Hypertension
Persistently high systemic arterial BLOOD PRESSURE. Based on multiple readings (BLOOD PRESSURE DETERMINATION), hypertension is currently defined as when SYSTOLIC PRESSURE is consistently greater than 140 mm Hg or when DIASTOLIC PRESSURE is consistently 90 mm Hg or more.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Skene vårdcentral  workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Coworker

Gunilla Strömme
Barnmorska, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)

Tutor

Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Närhälsan Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
Specialist i Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för Allmänmedicin

Finansiering

Grants

Lokala FoU rådet (Diarienummer: VGFOUSA-515011)
102,000 SEK (applied sum: 106,000SEK)
Lena Rindner

2015, \r\navser lönekostnader för medarbetare, projektledare och handledare.\r\n\r\n

Regionala FoU rådet västra götaland Beslutad och antagen ( Diarienummer: VGFOUREG-374401)
246,000 SEK (applied sum: 469,400SEK)
Lena Rindner

2013, lönekostnader för projektledare, medarbetare och handledare\r\n\r\n\r\n


Prognostiska faktorer för arbetsförmåga hos kvinnor i livsfasen klimakteriet som söker primärvård. En 5-års prospektiv longitudinell kohortstudie.​, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/vgr/project/207781