Samband mellan mjölksockerintolerans och långvarig bäckensmärta efter graviditet.
Samband mellan mjölksockerintolerans och långvarig bäckensmärta efter graviditet.
Project number : 2071
Created by: Aina Granath, 2007-03-14
Last revised by: Ronny Gunnarsson, 2010-04-02
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Lactose intolerance and longstanding pelvic pain after pregnancy - a case control study

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund. I kontakt med gravida kvinnor med långvarig bäckensmärta efter graviditet visade sig laktosintolerans vara oväntat vanligt. Ingen tidigare forskning kring ett möjligt samband har påträffats.
Syfte. Att undersöka möjligt samband mellan bäckensmärta efter graviditet och ländryggsmärta.
Metod.Under en period tillfrågades därför samtliga patienter som sökte en viss sjukgymnast för kvarstående bäckensmärta om deltagande i en studie. Dessa matchades sedan avseende ålder, paritet och, om möjligt rökning med subjektivt friska kvinnor. kontroller
Resultat. Hos 10 av femton kvinnor i patientgruppen förelåg laktosintolerans jämfört med 3 av 15 kontroller (p=0.05). Det förelåg ingen skillnad mellan grupperna avseende coeliaki eller allergier.
Slutsats. Denna studie antyder ett möjligt samband mellan laktosintolerans och kvarstående bäckensmärta efter förlossning. Ytterligare forskning krävs för att verifiera resultaten och söka möjlig förklaring till sambandet.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Fall-kontrollstudier (Case-Control Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Academic Dissertations
Works consisting of formal presentations made usually to fulfill requirements for an academic degree.
Lactose Intolerance
The condition resulting from the absence or deficiency of LACTASE in the MUCOSA cells of the GASTROINTESTINAL TRACT, and the inability to break down LACTOSE in milk for ABSORPTION. Bacterial fermentation of the unabsorbed lactose leads to symptoms that range from a mild indigestion (DYSPEPSIA) to severe DIARRHEA. Lactose intolerance may be an inborn error or acquired.
Pelvic Pain
Pain in the pelvic region of genital and non-genital origin and of organic or psychogenic etiology. Frequent causes of pain are distension or contraction of hollow viscera, rapid stretching of the capsule of a solid organ, chemical irritation, tissue ischemia, and neuritis secondary to inflammatory, neoplastic, or fibrotic processes in adjacent organs. (Kase, Weingold & Gershenson: Principles and Practice of Clinical Gynecology, 2d ed, pp479-508)
Pregnancy
The status during which female mammals carry their developing young (EMBRYOS or FETUSES) in utero before birth, beginning from FERTILIZATION to BIRTH.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Supervisor

Margareta Hellgren
Överläkare/professor, Kvinnosjukvård
Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Samband mellan mjölksockerintolerans och långvarig bäckensmärta efter graviditet., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/vgr/project/2071