Prevalens och utveckling av klimakteriesymtom hos kvinnor över tid fördelade på somatiska, urogenitala och psykologiska symtom. En prospektiv longitudinell kohortstudie.
Prevalens och utveckling av klimakteriesymtom hos kvinnor över tid fördelade på somatiska, urogenitala och psykologiska symtom. En prospektiv longitudinell kohortstudie.
Project number : 139711
Created by: Lena Rindner, 2014-01-08
Last revised by: Lena Rindner, 2017-06-02 Verified: 2018-03-07
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Kvinnors somatiska och psykiska ohälsa i Sverige visar en markant ökning i åldrarna 45-55 år, under den livsperiod som kallas klimakteriet. Klimakteriet är en hormonell omställning i kvinnans kropp och en tidsperiod som präglas av ovariets åldrande och slutligen totalt funktionsbortfall. Minskade östrogennivåer påverkar det kardiovaskulära systemet, orsakar skelett, led- och muskelbesvär samt vasomotoriska och urogenitala symtom. Psykisk ohälsa, särskilt depressiva symtom visar också en ökning under denna livsfas. Under klimakteriet ökar risken för att drabbas av de två vanligaste folkhälsosjukdomarna psykisk ohälsa och hjärtkärlsjukdom.

Syftet är att över tid följa svårighetsgrad och självskattad hälsa kategoriserad inom somatiska, urogenitala och psykiska symtom hos kvinnor i klimakteriet samt identifiera prognostiska faktorer för senare ogynnsam hälsoutveckling. Dessutom är syftet att beskriva förekomst av hjärtkärlssjukdom efter fem år.

Studien är en prospektiv longitudinell kohortstudie. De kvinnor som deltagit i tvärsnittstudien (VGFOUSA-179561) och interventionsstudien (VGFOUSA-31001) kommer att följas upp fem år senare i föreliggande studie. Kvinnor besvarar samma frågeformulär som för fem år sedan. Förekomsten av klimakteriebesvär mäts med Menopause Rating Scale och depressiva symtom med Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale.Studien kompletteras med fler variabler såsom förekomst av hjärtkärlsjukdom för att bredda bilden av kvinnornas hälsosituation. För analys av förändring över tid planeras Parat T-test och Wilcoxons teckenrangtest beroende på datanivå. För analys av prognostiska faktorer kommer stepwise multivariat logistisk regression att användas. Kompletterande variabler analyseras explorativt.

Resultatet från studien förväntas ge kunskap och användas för att förbättra det hälsoförebyggande arbetet till kvinnor som söker vård i primärvården och för att tidigt förebygga ogynnsam hälsoutveckling.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

x

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Menopause
The last menstrual period. Permanent cessation of menses (MENSTRUATION) is usually defined after 6 to 12 months of AMENORRHEA in a woman over 45 years of age. In the United States, menopause generally occurs in women between 48 and 55 years of age.
Women's Health
The concept covering the physical and mental conditions of women.
Female Urogenital Diseases
Pathological processes of the female URINARY TRACT and the reproductive system (GENITALIA, FEMALE).
Mental Health
The state wherein the person is well adjusted.
Sleep
A readily reversible suspension of sensorimotor interaction with the environment, usually associated with recumbency and immobility.
Methods
Description missing
Economics, Medical
Economic aspects of the field of medicine, the medical profession, and health care. It includes the economic and financial impact of disease in general on the patient, the physician, society, or government.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Skene vårdcentral  workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Gunilla Strömme
Barnmorska, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)
Irene Svenningsson
Distriktssköterska, Närhälsan Färgelanda vårdcentral, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal
Åsa Premberg
FoU-ledare, Universitetslektor, Barnmorska, Sahlgrenska akademin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Tutor

Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Närhälsan Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Transplantationscentrum
Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2014-04-01

Prevalens och utveckling av klimakteriesymtom hos kvinnor över tid fördelade på somatiska, urogenitala och psykologiska symtom. En prospektiv longitudinell kohortstudie., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/vgr/project/139711