Inklusions- och bedömningskriterier

Inklusionskriterier

= kriterierna (villkoren) ska vara uppfyllda för att gå vidare till fortsatt bedömning

  1. Tillsvidareanställning i Västra Götalandsregionen inom primärvård/tandvård i Skaraborg eller på Skaraborgs Sjukhus eller tillsvidareanställning i privat verksamhet i Skaraborg med avtal
  2. Projektet ska vara godkänt av närmaste chef
  3. Projektansökan ska vara inlämnad före beslutat datum
  4. Projektet ska avse FoU-arbete
  5. Någon av sökande/medsökande ska vara disputerad
  6. Ansökningsformuläret ska vara skrivet på svenska
  7. Specificerad kostnadskalkyl finns för projektet

Bedömningskriterier

Projektmedel

Varje område bedöms med poängen 0-4 (se nyckel till poängsättning nedan)

Nyckel till poängsättning vid bedömning

Skaraborgsförankring av projektet

4. Mycket tydlig förankring hos huvudsökande/medarbetare och att materialet härstammar från Skaraborg
3. Tydlig förankring hos huvudsökande/medarbetare och att materialet härstammar från Skaraborg
2. Viss förankring hos huvudsökande/medarbetare. Materialet härstammar inte från Skaraborg
1. Svag förankring hos huvudsökande/medarbetare. Materialet härstammar inte från Skaraborg
0. Ingen förankring hos huvudsökande/medarbetare. Materialet härstammar inte från Skaraborg

Bakgrund och syfte/frågeställning

4. Bakgrunden mycket väl beskriven och syfte/frågeställning är mycket klar och entydig
3. Bakgrunden väl beskriven och syfte/frågeställning är klar och entydig
2. Bakgrunden beskriven och syfte/frågeställning är godkänd
1. Bakgrunden beskriven men syfte/frågeställning är oklar
0. Bakgrunden bristfälligt beskriven och syfte/frågeställning saknas

Val av metodik och plan för genomförandet

4. Metodiken är adekvat med mycket väl beskriven och realistisk plan
3. Metodiken är adekvat med väl beskriven och realistisk plan
2. Metodiken är mindre adekvat med acceptabelt beskriven plan
1. Oklart om metodiken är adekvat och/eller bristfälligt beskriven plan
0. Felaktig metodik alternativt beskrivning saknas

Tillämpbarhet/klinisk relevans och nytta i verksamheten

4. Fullt tillämpbart och relevant i verksamheten
3. Till stor delar tillämpbart och relevant i verksamheten
2. Delvis tillämpbart och relevant i verksamheten
1. Osäkert om tillämpbart och relevant i verksamheten
0. Ej tillämpbart eller relevant i verksamheten

Nytänkande

(helhetsbedömning, inklusive frågeställning, genomförande och metodval)

4. Mycket innovativt
3. Klart innovativt
2. Nytänkande
1. Visst nytänkande
0. Nytänkande saknas

Främjar samverkan mellan Skaraborgs Sjukhus och primärvården i Skaraborg

OBS! Tandvården skall ha en positiv särbehandling.

4. Mycket befrämjande
3. Klart befrämjande
2. Visst befrämjande
1. Ringa befrämjande
0. Inget befrämjande

Kostnadsredovisning

4. Det sökta beloppet är rimligt i förhållande till vad som ska göras i studien. Kostnaderna är specificerade och motiverade.
3. Det sökta beloppet är rimligt i förhållande till vad som ska göras i studien. Kostnaderna är specificerade men inte adekvat motiverade.
2. Det sökta beloppet är rimligt i förhållande till vad som ska göras i studien. Kostnaderna är inte specificerade.
1. Beloppet förefaller vara för högt.
0. Beloppet förefaller helt orimligt.

Projektmedel - kompletteringsansökan

Varje område bedöms med poängen 0-3 (se nyckel till poängsättning nedan)

Medelsförbrukning

Hur stor andel av de anslagna medlen har förbrukats?

3. Acceptabelt: 70% eller mer av medlen har förbrukats
2. Tveksamt: 30-70% av medlen har förbrukats
1. Saknas: <30% av medlen har förbrukats
0. Uppgift saknas/går ej att bedöma

Relevans/nytta av förbrukade medel

Vilken nytta har de anslagna medlen inneburit?

3. Acceptabelt: relationen mellan förbrukade medel och produktionen är god
2. Tveksam: relationen mellan förbrukade medel och produktion är tveksam
1. Saknas: ingen nytta av medlen, alternativt ingen produktion har utförts
0. Uppgift saknas/går ej att bedöma

Doktorandmedel

Bedöms med poängen 0-4 (se nyckel till poängsättning nedan)

Viktig ämne/bra infallsvinkel som bör prioriteras

4. Mycket angeläget att få fram de svar som projektet syftar till att ge
3. Angeläget att få fram de svar som projektet syftar till att ge
2. De svar som projektet syftar till att ge är av osäkert värde
1. Mindre intressant att få fram de svar som projektet syftar till att ge
0. Forskningsansats saknas

I bedömningen tas även hänsyn till hur långt sökanden har kommit i sitt doktorandarbete.

PublishedDocument information: Inklusions- och bedömningskriterier | Last modified: 2019-01-22 by Researchweb Support 7

Inklusions- och bedömningskriterier, from FoU-rådet i Skaraborg
http://au.researchweb.org/is/skaraborg/document/110