Region Örebro län

Välkommen till Region Örebro läns ansökningssystem för forskningsanslag och affiliering

För att kunna söka anslag i Researchweb måste du först logga in, alternativt registrera dig om det är första gången. När du registrerar dig i Researchweb ska du fylla i ett personkort. Ett aktuellt och komplett ifyllt personkort, inklusive CV-uppgifter om utbildning, arbetsplats och publikationer, är en förutsättning för att din ansökan ska behandlas. För forskning som bedrivs inom Region Örebro län ska ditt projekt också registreras i  Region Örebro läns projektdatabas.

För frågor välkommen att kontakta oss via . Vill du läsa mer kring hantering av personkorten efter införande av GDPR, gör du det här. pdf document Kommande uppdateringar i Researchweb.pdf (250 kB)

Forskningskommittén i Region Örebro län

Välkommen att söka forskningsmedel hos Forskningskommittén i Region Örebro län.


Behörig att söka:

 • Du som medverkar i ett projekt under handledning av forskarutbildade personer inom områden där aktiva forskargrupper är verksamma. Forskarveckorna är i första hand avsedda för forskarstuderande (doktorander) som är registrerade vid institution inom Örebro universitet, eller, om särskilda skäl föreligger, även vid annat universitet. Veckor kan även beviljas yngre, oregistrerade forskare med minst magisterexamen.
 • Du som är disputerad

pdf document Regelverk forskningskommittén och sökande 2019-2021.pdf (41 kB)

Bedömningskriterier för ansökan till forskningskommittén

Anvisningar för ansökan:

Under menyalternativen till vänster återfinns Hjälp och Service, där hittar du anvisningar om hur en ansökan görs.

Upprättade ansökningar om forskningsanslag i Region Örebro län är offentliga handlingar. Forskningsverksamheten bekostas till stor del av skattemedel och dess resultat ska därför vara tillgängligt för allmänheten, politiker och tjänstemän. Forskare som tilldelas forskningsmedel ska registrera sina projekt i Region Örebro läns projektdatabas. Detta är ett krav för att beviljade forskningsanslag ska utbetalas.

För anvisningar om uttag av forskarveckor, läs mer här.

För mer information
Maria Holmström, sekr i Forskningskommittén, tel 019-602 62 07

Datum för utlysning 2020

Utlysning av forskarveckor och projektmedel ur regionbidraget, Donationsstiftelserna och anslaget för Äldres hälsa och sjukdomar

 • 9 januari -  2 februari
 • 18 mars - 26 april
 • 16 juni - 16 augusti
 • 29 september - 1 november

Ansökningssystemet stänger kl 24.00

Forskningskommitténs sammanträdesdagar 2020:

 • 17 mars
 • 11 juni
 • 24 september
 • 10 december

Utlysning av startbidrag och tid för master- och magisteruppsats 2020

 • 3 februari - 1 mars
 • 17 augusti - 13 september

Forskningskommitténs sammanträdesdagar 2019:
5 december

Ledamöter i Forskningskommittén

 

Nästa utlysning enligt ALF-programmet öppnar 2020-01-01

(och gäller förordnandestart 2020-09-01)

Signering av ansökan sker med Bank-ID. För instruktion läs här

För regelverk och bedömningskriterier för ALF-programmet, läs mer här:


ALF-förordanden utlyses inom ramen för en tillsvidareanställning eller motsvarande vid Region Örebro län, eller i vissa fall vid Region Värmland eller Region Dalarna. Samtliga förordnanden förutsätter akademisk anknytning till Örebro universitet, formaliserat senast i samband med att förordnandet påbörjas, och ett pedagogiskt uppdrag inom läkarutbildningen

För mer information kontakta Helena Sävenstrand 019-602 78 21 eller Catrine Haglund 019-602 13 11

Forskningsanslag från Nyckelfonden

Stiftelsen för Medicinsk Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro - Nyckelfonden, delar årligen ut forskningsanslag till den medicinska forskningen i Region Örebro län. Nyckelfonden riktar sig till etablerade forskargrupper och större forskningsområden.

I ansökan skall redovisas en översikt över projektets totala ekonomi. Samtliga sökta anslag för det aktuella och näraliggande projekt måste redovisas, inklusive användningsområde för erhållet anslag. Att externa medel sökts kommer att beaktas positivt vid bedömning av ansökan.

Som huvudsökande krävs en redovisning av vilken roll och vilka uppgifter alla medsökande/projektmedarbetare har i projektet. Samtliga - huvudsökande, medsökande och handledare ska ha ett aktuellt personkort inklusive CV i ansökningssystemet Webban.

Nyckelfondens ansökningsperiod är alltid i början av ett år.

Nyckelfondens sakkunniggrupp bedömer inkomna forskningsansökningar efter följande kriterier:

 1. Vetenskaplig kvalitet och originalitet: Sökande ska på allmänvetenskaplig nivå tydligt beskriva varför projektet är ängeläget och övergripande tydliggöra problemet/kunskapsluckorna/frågeställningen.
 2. Kompetens (enskilt och i grupp): Beskriv forskargruppens sammansättning och kompetens samt ledningsfunktion för sökande. I bedömningen vägs akademisk nivå och vetenskaplig produktion in. Extra hänsyn tas till unga docenter.
 3. Metodologi och preliminära resultat: Övergripande metodbeskrivning. Kan sökanden uppvisa pilotstudier/preliminära resultat som talar för att metoden är tillförlitlig? Finns tillgång/erfarenhet av planerad metod?
 4. Genomförbarhet

Nyckelfonden och Forskningskommittén kommer att göra en samordnad granskning och bedömning av ansökningarna till utlysningarna.

Beslut om fördelning av forskningsbidragen fattas av Nyckelfondens styrelse i mars/april varje år.

Välkommen med din ansökan!

Affiliering till Örebro universitet


Som disputerad aktiv forskare eller docent i Region Örebro län bör du ansöka om affiliering till Örebro universitet.

Örebro universitet (ÖU) och Region Örebro län ser båda det som angeläget att på flera plan öka det vetenskapliga utbytet för att stärka sina positioner nationellt och internationellt. Samverkan kan ske på flera sätt, bland annat genom att ÖU knyter ledande välrenommerade forskare till sig utan en formell anställning på ÖU. Detta sker genom utnämning till affilierad forskare.

Affilieringen regleras i ett affilieringsavtal som beskriver förutsättningar, rättigheter och skyldigheter för parterna. Ansökan om affiliering är en möjlighet för den som inte har annan koppling till universitetet i form av adjungering.

pdf document Affilieringsavtal.pdf (399 kB)

För mer information: Helena Sävenstrand

Stiftelsen Gynekologisk Onkologi


Stiftelsen Gynekologisk Onkologi har som sitt ändamål att stödja forsknings- och utvecklingsarbete, utbildning och personalutveckling inom ämnesområdet gynekologisk onkologi. Stiftelsen stödjer i första hand personer anställda vid Universitetssjukhuset i Örebro men även personer anställda vid andra sjukhus
med nära relation och samarbete med regionverksamheten i Örebro kan komma ifråga. En gyn onkologisk anknytning är obligatorisk för att anslag skall kunna beviljas. Stiftelsen skall inte ta över kostnader eller ansvar som åligger huvudmannen i det löpande sjukvårdsarbetet.

För mer information: Jessica Horttana

För ansökningsregler, läs mer här

word document Regler för ansökan.docx (14 kB)

Vill du läsa mer om forskningen i Region Örebro län?

Välkommen till Region Örebro läns hemsidor eller sök information om forskningsprojekt i vår projektdatabas. Länk till Region Örebro läns projektdatabas 
aktuella utlysningar
sista ansökningsdag


Region Örebro län, from Region Örebro län
http://au.researchweb.org/is/oll