Publication: FoU-Rapport nr 024 från FoU-enheten i Södra Älvsborg - Rehabilitering för äldre. Utvärdering av utbildningsinsatserna. Slutrapport. Projektområde Borås- och Skene lasarett, Södra Älvsborgs hälso- och sjukvårdsområde samt Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kommuner

FoU-Rapport nr 024 från FoU-enheten i Södra Älvsborg - Rehabilitering för äldre. Utvärdering av utbildningsinsatserna. Slutrapport. Projektområde Borås- och Skene lasarett, Södra Älvsborgs hälso- och sjukvårdsområde samt Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kommuner.
Hendberg P, Thörnqvist I, Essedahl L, Gunnarsson R.
Borås: FoU-Enheten primärvården Södra Älvsborg; 1998.

Abstract

Bakgrund:

Projektområdet Borås och Skene lasarett Södra Älvsborgs hälso- och sjukvårdsområde samt kommunerna Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn valde att använda en del av utvecklingsmedlen från Socialstyrelsen, "Rehabilitering för äldre – rehab 300", till utbildning av vårdpersonalen inom äldreomsorgen i de fyra ovanstående kommunerna. Vårdpersonalen inbjöds till en föreläsningsserie för att förbereda och utbilda dem inför förmodade nya rehabiliterande arbetsuppgifter. Den teoretiska och praktiska handledningen som gavs av arbetsterapeuter och sjukgymnaster utformades olika inom de medverkande kommunerna. Utbildningsinsatserna pågick mellan maj 1996 till januari 1997.

Syfte:

Syftet med utvärderingen var att undersöka om en teoretisk och praktisk utbildning gav ett förändrat tänkande och arbetssätt hos personal inom äldrevården.

Metod:

Utvärderingen gjordes i form av en hemskickad enkät till 10% av personalen före utbildningsinsatsen samt en respektive 12 månader efter utbildningsinsatsen.

Resultat:

Vårdpersonalen anser sig ha tillräckliga rehabiliteringskunskaper i större utsträckning efter utbildningsinsatsen än före. Rehabiliteringspersonalen har också ändrat sitt arbetssätt på grund av de lärdomar de dragit från handledningen under projekttiden och arbetar nu i mycket större utsträckning tillsammans med vårdpersonalen i vårdtagarnas hem. Vårdpersonalen upplever sig överbelastade och anger tidspressen som en stor begränsande faktor. Resultaten visar också att utbildningsnivån bland vårdpersonalen är låg.

Slutsats:

För att klara framtida ökande behov måste kontinuerlig kompetensutveckling ske, samt fler anställas inom äldrevården.


, from James Cook University
http://au.researchweb.org/is/jcu/user/publication?ref=9911