Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 1108 hits in 0.75 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Granted and completed Utvärdering av svalg- och nasopharynxodlingar
Ronny Gunnarsson, FoU Centrum Boras, Sweden, VGFOUSA-1
Doktorandstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Ibland behöver man som läkare hjälp av svalgodling och nasopharynxodling vid diagnostik av övre luftvägsinfektioner. Det är väl känt att användbarheten av dessa bakterieodlingar försämras av det faktum att det finns bakteriebärare som är sjuka av exempelvis virus. Andelen asymptomatiska bärare varierar beroende på såväl kända (ålder, årstid, ev daghemsplacering eller ej, ...
au.researchweb.org/is/jcu/ansokan/1
uct:9 gave a hit
Rejected Uppfattningar om och upplevelser av forsknings- och utvecklingsarbete (FoU-arbete) hos personal inom hälso- och sjukvården
Hans Wrener, Tandvårdsenheten Göteborg, VGFOUSA-21
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Inom folktandvården ser vi idag flera arbetstagare som efter lång tjänst i en arbetsmiljö med högt tempo och hög stressfaktor behöver nya stimulerande arbetsuppgifter.Studien vill klargöra vilka uppfattningar om och upplevelser av FoU-arbete som kan finnas hos personal inom hälso-och sjukvården.Syftet är dessutom att få idéer,kunskap och uppslag till hur FoU-arbete kan stimuleras ...
au.researchweb.org/is/jcu/ansokan/21
uct:9 gave a hit
Granted and completed VAD HÄNDER NÄR 12-ÅRIGA FLICKOR SAMTALAR OM MENSTRUATION OCH PUBERTET?
Gun Rembeck, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Borås Ungdomsmottagning, VGFOUSA-23
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Hur flickor förhåller sig till sin kropp är avgörande för hur hennes identitetsutveckling och hur hennes framtida reproduktiva hälsa ska se ut. En arbetsmodell att möta 12-åriga flickor i grupp har prövats och vidareutvecklats på ungdomsmottagningen i Lerum. Arbetsmodellen innebär att flickorna tillsammans med sin skolsköterska kommer klassvis till ungdomsmottagningen för att under ...
au.researchweb.org/is/jcu/ansokan/23
uct:9 gave a hit
Granted and completed Hjärtsvikt i primärvården
David Sjöstedt, Vårdcentralen Gråbo, VGFOUSA-32
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Inledning: Hjärtsvikt är idag en av våra vanligaste sjukdomar med en prevalens på 2-3 % . Den ökar med stigande ålder och prevalensen hos 85-åringar är 15 %(1). Hjärtsvikt är samtidigt en av våra vanligaste orsaker till inläggning på sjukhus (2). Med ökad medellivslängd samt allt bättre behandlingsmetoder efter till exempel hjärtinfarkt kan man förvänta sig att antalet ...
au.researchweb.org/is/jcu/ansokan/32
uct:9 gave a hit
Granted and completed Det akuta omhändertagandet av whiplashrelaterade besvär: En hälsoekonomisk kalkyl.
Mark Rosenfeld, Cervrite AB, RosenfeldWaltbrand AB, VGFOUSA-39
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
En ekonomisk analys av en sjukgymnastisk behandlingsmetod ska genomföras. Behandlingsmetoden är testad i en randomiserad kontrollerad studie. Kostnader för behandlingen ska identifieras, kvantifieras och utvärderas via en kostnadseffektanalys. Resultatet ska presenteras med hänsyn till de medicinska och ekonomiska effekterna vid implementeringen av behandlingsmetoden inom det svenska hälso- ...
au.researchweb.org/is/jcu/ansokan/39
uct:9 gave a hit
Granted and completed ETT ALTERNATIVT SÄTT ATT MÖTA FLICKOR I TIDIG PUBERTET. Ungdomsmottagningarna Lerum, Skara och Mölnlycke samverkar i en randomiserad studie.
Gun Rembeck, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Borås Ungdomsmottagning, VGFOUSA-45
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Förändras flickors attityder gentemot menstruation och till sin kropp hos dem som erhåller arbetsmodellen på ungdomsmottagningen jämfört med dem som inte erhåller den? En arbetsmodell att möta 12-åriga flickor i grupp har prövats och utvecklats sedan 5 år på Lerums ungdomsmottagning. Arbetsmodellen innebär att flickorna kommer klassvis till ungdomsmottagningen tillsammans med sin ...
au.researchweb.org/is/jcu/ansokan/45
uct:9 gave a hit
Granted and completed Jo,doktorn... frågor runt konsultationen
Gerd Carlsson Ahlén, Närhälsan, Floda Vårdcentral, VGFOUSA-64
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Konsultationen, doktorns och patientens möte, är det mest centrala i distriktsläkarens vardag. Då har vi möjlighet att till exempel ta reda på vad patienten har för egna föreställningar om det hon söker för, vad hon har för farhågor på grund av det hon söker för och vilka förväntningar hon har på besöket hos doktorn, vilket utgör några aspekter på en god konsultation ...
au.researchweb.org/is/jcu/ansokan/64
uct:9 gave a hit
Rejected Kan dataprojektor stimulera intern utbildning på vårdcentral
Gerd Larsson, Tranemo VCT , lab, VGFOUSA-67
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Att utrusta VCT med dataprojektor ökar tillgänglighet och möjlighet för intern utbildning. Internutbildning ger möjlighet till att bättre och enhetligare arbeta i Profdoc Journal III. Vardagliga rutiner och arbetsuppgifter kan gemensamt kvalitetsförbättras. Vilja och intresse för gemensamma diskussioner runt patientfall, vårdprogram, ekonomigenomgångar och medicinsk information både ...
au.researchweb.org/is/jcu/ansokan/67
uct:9 gave a hit
Granted and completed Påvisande av humant hemoglobin i feces som screeningmetod för kolorektalcancer
Mona Prytz Carlsson, Primärvårdskansliet, VGFOUSA-69
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Cancer i tocktarm eller ändtarm är en allvarlig sjukdom. Tidig upptäckt förbättrar dramatiskt prognosen. Ett sätt att tidigt få misstanke på denna cancerform är på utvalda patienter påvisa blod i avföringen. Nuvarande metoder för påvisande av blod i avföringen har klara brister och en säkrare metod skulle vara ett värdefullt tillskott till den diagnostiska arsenalen.
au.researchweb.org/is/jcu/ansokan/69
uct:9 gave a hit
Granted and completed Evaluation of common microbiologic diagnostic tests when asymptomatic carriers are present. Some aspects on the use of conventional throat culture and nasopharyngeal culture as examples
Ronny Gunnarsson, FoU Centrum Boras, Sweden, VGFOUSA-83
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Ramberättelse till avhandling. C:a 55 sidor engelsk text (med enkelt radavstånd) med fackuttryck som skall språkgranskas. Innehållet i avhandlingen är kortfattat: Ibland behöver man som läkare hjälp av svalgodling och nasopharynxodling vid diagnostik av övre luftvägsinfektioner. Det är väl känt att användbarheten av dessa bakterieodlingar försämras av det faktum att det finns ...
au.researchweb.org/is/jcu/ansokan/83
uct:9 gave a hit
Granted and completed Variations in the outcome of throat, nasopharyngeal and pertussis culture between different geographical areas - Lack of correlation between the propensity to perform a culture and the outcome
Ronny Gunnarsson, FoU Centrum Boras, Sweden, VGFOUSA-84
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
För att kunna minska användningen av antibiotika vid luftvägsinfektioner behöver vi ha tillgång till diagnostiska test såsom exempelvis svalgodling och nasopharynxodling. Dessa tester är bara användbara om vi vet hur vi skall tolka testutfallet, något som i regel avgörs i vetenskapliga studier. Utfallet i ett geografiskt område kanske inte liknar testutfallet i den vetenskapliga ...
au.researchweb.org/is/jcu/ansokan/84
uct:9 gave a hit
Granted and completed Microbiologic diagnostic tests when asymptomatic carriers are present. Aspects of the use of conventional throat and nasopharyngeal culture as examples.
Ronny Gunnarsson, FoU Centrum Boras, Sweden, VGFOUSA-95
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Frågeställning: Friska människor bär ofta på bakterier som vi klassar som potentiellt sjukdomsframkallande. Exempel kan vara streptokocker (halsflussbakterier) i halsen. Några av dessa bärare av bakterier får en virusinfektion med symptom som imiterar sjukdom orsakad av dessa bakterier. Om en sådan patient söker sjukvård kanske man gör ett test (exempelvis svalgodling) och hittar ...
au.researchweb.org/is/jcu/ansokan/95
uct:9 gave a hit
Granted and completed Långvarig smärta och analgetikaanvändning efter nackskada
Björn Nilsson, Floda Vårdcentral, VGFOUSA-106
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Kronisk icke-malign smärta i rörelseapparaten utgör ett betydande inslag i befolkningens ohälsa, ledande till såväl lidande för den enskilde, belastning för sjukvården och stora kostnader för försäkringssystemet. Orsakerna till att kronisk smärta utvecklas anses vara komplexa och när tillståndet väl utvecklats är behandlingsmöjligheterna högst begränsade. Det är inte ovanligt ...
au.researchweb.org/is/jcu/ansokan/106
uct:9 gave a hit
Granted and completed Orsakas diffusa symptom hos patienter boende på sjukhem av urinvägsinfektion?
Vilma Martinez, Herrljunga vårdcentral, VGFOUSA-334
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Närvaron av bakteriuri hos äldre utan symptom försvårar diagnostiken när man vill veta om ett nytt symptom orsakas av urinvägsinfektion. Detta är ett speciellt stort problem vid symptom som kan orsakas av många andra orsaker än urinnvägsinfektion, exempelvis konfusion, ökad trötthet eller ökande demens. På sjukhem leder detta ofta till antibiotikakurer vars värde är tveksamt. ...
au.researchweb.org/is/jcu/ansokan/334
uct:9 gave a hit
Granted and completed Framtagning av enkätinstrument för att mäta besvär av carpaltunnelsyndrom hos gravida kvinnor
Susanna Hermansson, FoU-enheten Södra Älvsborg, VGFOUSA-371
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Karpaltunnelsyndrom (CTS) är den vanligaste perifiera nervinklämningen och studier visar att 2- 25 % av alla gravida har CTS. En handåkomma som denna leder till att de gravida kvinnornas förmåga att vara aktiv försämras. Syftet med studien är att ta fram ett enkätinstrument som mäter diskrimination av besvär och aktivitetsproblem, samt validitetspröva det. Resultaten planeras att ...
au.researchweb.org/is/jcu/ansokan/371
uct:9 gave a hit
Granted and completed Hjärtfunktion hos äldre primärvårdspatienter med förhöjt BNP.
David Sjöstedt, Vårdcentralen Gråbo, VGFOUSA-875
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Att ställa diagnosen hjärtsvikt är svårt. Det finns inga enhetliga kliniska kriterier på hjärtsvikt. De symtom som förekommer vid hjärtsvikt kan förekomma vid ett flertal andra sjukdomar men också vara ett tecken på normalt åldrande. Diagnostiken baseras i dag därför på ultraljudsundersökning av hjärtat. Problemen med denna metod är att den är resurskrävande och därmed är ...
au.researchweb.org/is/jcu/ansokan/875
uct:9 gave a hit
Granted and completed Psykosociala riskfaktorer hos patienter med ländryggsmärta.Påverkas smärtutveckling av tidig tillgänglighet till sjukgymnast.
Lena Nordeman, Närhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg, VGFOUSA-878
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Smärttillstånd i rörelse-och stödjeorganen är ett samhällsproblem som kräver uppmärksamhet.Med fokus på ryggbesvär drabbas 85% av alla i arbetsför ålder någongång av ryggbesvär. Man menar att 90% tillfrisknar oavsett åtgärd och att upptill 10% utvecklar långvariga smärttillstånd.Preventiva insatser till alla som drabbas av ryggsmärtor skulle innebära stora kostnader ...
au.researchweb.org/is/jcu/ansokan/878
uct:9 gave a hit
Granted and completed Smärtsyndrom
Björn Nilsson, Floda Vårdcentral, VGFOUSA-956
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Att sammanställa material från i ett Dagmarprojekt gjorda litteratur- sökningar (med vissa kompletteringar) om behandling av kronisk smärta och få materialet publicerat i en vetenskaplig artikel.
au.researchweb.org/is/jcu/ansokan/956
uct:9 gave a hit
Granted and completed Effekten av självträning med Sussy-slynga på funktionell axelrörlighet och smärta vid typ 1-diabetes
Christina Fredriksson, Primärvårdsrehab Borås/Bollebygd, VGFOUSA-1285
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Vid diabetes mellitus drabbas många patienter av värk och rörelseinskränkning i axellederna. Detta påverkar nästan all daglig ADL-funktion och försämrar nattsömnen på grund av nattliga smärtor. Specifik egenträning för diabetiker med axelbesvär är tidigare ofullständigt utvärderat. Vi avser att utvärdera effekten av egenträning med Sussy-slynga på axelbesvär hos diabetiker. ...
au.researchweb.org/is/jcu/ansokan/1285
uct:9 gave a hit
Granted and completed Aktiv arbetsterapeutisk intervention vid karpal tunnel syndrom hos gravida kvinnor.
En randomiserad kontrollerad studie.

Susanna Hermansson, FoU-enheten Södra Älvsborg, VGFOUSA-1295
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Karpal tunnel syndrom (CTS) är den vanligaste perifiera nervinklämningen och prevalensen hos den vuxna befolkningen uppgår till 3,8%. CTS är vanligare hos gravida med en prevalens på upp till 25%. Kvarstående besvär kan uppvisas lång tid efter graviditeten (8, 16). Det förekommer idag ingen enhetlig behandling av CTS hos gravida kvinnor, ej heller finns det några nedskrivna riktlinjer ...
au.researchweb.org/is/jcu/ansokan/1295
uct:9 gave a hit

Search information, from James Cook University
http://au.researchweb.org/is/jcu/search?search=uct%3A9&page=-1