Ländryggssmärta och generaliserad smärta i primärvård – Tidig tillgänglighet till sjukgymnastik, behandling och prognostiska faktorer.
Ländryggssmärta och generaliserad smärta i primärvård – Tidig tillgänglighet till sjukgymnastik, behandling och prognostiska faktorer.
Project number : 721
Created by: Lena Nordeman, 2006-08-17
Last revised by: Lena Nordeman, 2012-06-14
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2005-12-06
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2011-04-08
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Low back pain and widespread pain in primary health care. Early access to physical therapy, treatment and prognostic factors

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Den planerade avhandlingen har patienter med ländryggssmärta och generaliserad smärta som målområde. De aspekter som kommer att bli föremål för forskning är att utvärdera olika kvalitetsaspekter för ett patientspecifikt mätinstrument för aktuell målgrupp, identifiera riskfaktorer hos personer med långvarig ländryggssmärta för utveckling av generaliserad smärta samt jämföra skillnader och likheter mellan personer med långvarig ländryggssmärta och personer som utvecklat generaliserad smärta. En interventionsstudie undersöker effekten av funktionsinriktad behandling på upplevd hälsa och kroppsfunktion för paersoner med fibromyalgi eller generaliserad smärta.Studien är publicerad. I en interventionsstudie utvärderas effekt av tidig tillgänglighet till behandling med individuell sjukgymnastik för patienter med subakut ländryggssmärta i primärvård. Studien publicerad.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Low Back Pain
Acute or chronic pain in the lumbar or sacral regions, which may be associated with musculo-ligamentous SPRAINS AND STRAINS; INTERVERTEBRAL DISK DISPLACEMENT; and other conditions.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Kaisa Mannerkorpi
Leg fysioterapeut/sjukgymnast, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Område 4

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrundsbeskrivning

Ländryggssmärta (LRS) är vanligt förekommande och drabbar 60-80 % av alla i arbetsför ålder (1,2). De flesta, 90 %, tillfrisknar inom 4-6 veckor oavsett åtgärd medan 3-10 % utvecklar långvarig ländryggssmärta (LLRS) med funktionsnedsättning (1,2). I studier för patienter som söker primärvård är tillståndet inte lika stabilt och förutsägbart (3-6). 70-80 % av patienter som söker primärvård rapporterar återkommande LRS efter ett år, 33 % beskriver intermittent eller konstant LRS på moderat nivå och 20 % har nedsatt funktion (5,6). LRS är därför en vanlig sökorsak i primärvård och ger stora samhällskostnader (1,2).
Duration vid LRS definieras vanligtvis som akut mindre än 3 veckor, subakut 3-12 veckor och långvarig (kronisk) längre än 12 veckor (1,2).
Idag finns kunskap om att LLRS associerar med demografiska och psykosociala faktorer (7-9). Dock har många patienter med LLRS ingen anatomisk, demografisk eller psykosocial förklaringsmodell utan kategoriseras som idiopatisk eller ospecifik LRS. Vid andra långvariga smärtsyndrom som fibromyalgi (FM) använder man sig av allmänt accepterade kriterier (10).
I en kartläggning av förekomst av muskuloskeletal smärta beskriver man att långvarig regional smärta förekom hos 24 % av befolkningen medan långvarig generaliserad smärta förekom hos 11 % (11). För personer med långvarig regional smärta var ländryggen den vanligaste lokalisationen och vid vidare analys av dessa personer med LRS så uppfyllde hälften kriterier för generaliserad smärta (11).
Det finns ingen kunskap idag om huruvida förekomst av generaliserad smärta kan vara en bidragande faktor bakom LLRS med funktion/aktivitets nedsättning och det finns behov av att ytterligare undersöka hur olika faktorer vid LLRS kan bidra i utveckling av generaliserad smärta. Genom att undersöka likheter och skillnader mellan två långvariga smärttillstånd: LLRS och generaliserad smärta/FM, samt följa patienter med LLRS över tid ökar vi kunskapen om hur olika faktorer relaterar sig till varandra och ger ökad kunskap för utveckling av effektivare undersökning, behandling och mottagningsmetoder som minimerar risken att utveckla LLRS och generaliserad smärta.
Ogynnsam smärtutveckling sker över tid (12,13) och kan tidig tillgänglighet till sjukgymnastik påverka smärtutveckling.

Syfte

Syftet är att utvärdera undersökningsinstrument, kartlägga likheter och skillnader mellan långvariga smärttillstånd utifrån smärtans lokalisation (LRS och generaliserad smärta/FM) smärttröskel, fysisk funktion och aktivitet, social funktion, mental funktion, livskvalitet och följa hur dessa variabler förändras över tid hos personer med LLRS, samt utvärdera om tidig tillgänglighet till sjukgymnastik påverkar smärtutveckling för patienter med subakut LRS.

Referenser

1. SBU´s styrelse och råd. Ont i ryggen, ont i nacken. Sammanfattning och
slutsatser.The Swedish council on Technology Assessment in Health Care Stockholm 1999.
2. Waddell G. Back Pain Revolution. London: Churchill Livingstone; 1998.
3. Atlas SJ, Deyo RA. Evaluating and managing acute low back pain in the primary care
setting. J Gen Intern Med 2001;16:120-131.
4. Croft PR, Mac Farlane GJ, Papageorgiou AC, Thomas E, Silman AJ. Outcome of low
back pain in general practice: A prospective study. BMJ 1998;316:1356-1359.
5. Von Korff M. Studying the natural history of back pain. Spine1994;19 (Suppl):
S2041-2046.
6. Von Korff M, Saunders K. The course of back pain in primary care. Spine
1996;21:2833-2837.
7. Borkan J, Van Tulder M, Reis S, Shoene ML, Croft P, Hermoni D. Advances in the
field of low back pain in primary care. A report from the Fourth International Forum.
Spine 2002;27:E128-E132.
8. Pincus T, Vlaeyen JWS, Kendall N, Von Korff MR, Kalauokalani DA, Reis
S.Cognitive- behavioural therapy and psychosocial factors in low back pain. Spine
2002;27:E133-138.
9.Turk DC, Melsack R. Handbook of pain assessment.1 Ed. New York: Guildford
Press;1992.
10.Wolfe F, Smythe HA, Yunus MB, Bennett RM, Bombardier C, Goldenberg DL, et al.
The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of
fibromyalgia. Report of the Multicenter Criteria Committee. Arthritis Rheum
1990;33:160-172.
11.Bergman S, Herrström P, Högström K, Peterson I, Svensson B, Jacobsson L. Chronic
musculoskeletal pain, prevalence rates, and sociodemographic associations in Swedish
Population study. J Rheumatol 2001;28:1369-77.
12.Linton SJ. Örebro musculoskeletal pain screening questionnaire. Hallsberg: Närke
tryck AB; 1999.
13.Linton SJ, Halldén K. Can we screen for problematic back pain? A screening
questionnaire for predicting outcome in acute and subacute back pain. Clin J Pain
1998;14:209-215.


Ländryggssmärta och generaliserad smärta i primärvård – Tidig tillgänglighet till sjukgymnastik, behandling och prognostiska faktorer., from James Cook University
http://au.researchweb.org/is/jcu/project/721