Färre olyckor och rullstolar i bättre skick med aktiv rullstolsuppföljning: en randomiserad studie.
Färre olyckor och rullstolar i bättre skick med aktiv rullstolsuppföljning: en randomiserad studie.
Project number : 340
Created by: Rozita Hansen, 2005-09-12
Last revised by: Ronny Gunnarsson, 2010-04-02
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
1998-03-02
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2004-09-06
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Fewer accidents and better maintenance with active wheelchair check-ups: a randomized controlled clinical trial.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Syfte:

Att undersöka om ett uppföljningsprogram med checklista för rullstolsuppföljning ökade brukarnas belåtenhet med sin rullstol och/eller minskade antalet olyckor, tillbud och sittsår.
Att utarbeta checklista och uppföljningsprogram som skulle kunna hjälpa arbetsterapeuten att öka rullstolarna användbarhet och minska rullstolsolyckor.

Metod:

Urvalet bestod av personer över 16 år som tillhörde Primärvården i Borås/Bollebygd och var brukare av manuella rullstolar. 216 brukare ingick i studien. Vi delade slumpmässigt in dessa i en experimentgrupp och en kontrollgrupp.

Behandling och genomförande

Brukarna i kontrollgruppen fick standarduppföljning. Denna innefattar uppföljningsbesök några veckor efter att brukaren fått rullstolen. Brukaren uppmanas då att ta kontakt med förskrivaren om han eller hon inte tyckte att rullstolen fungerar.
Brukarna i experimentgruppen fick dessutom ett uppföljningsbesök. Denna innebär att en legitimerad arbetsterapeut gör en grundlig genomgång av rullstolen med hjälp av checklistan. Genomgången innefattar kontroll av aspekter som sittkomfort, köregenskaper, transport och säkerhet.
Vi undersökte antal olyckor, sittsår, reparationer, rekonditionering, och justeringar. Vi undersökte också funktionen i ett brukarperspektiv.

Resultat

- Resultaten visade att 99 % av de rullstolar som undersöktes med hjälp av checklistan behövde åtgärdas.
- Olycksfrekvensen ökade något i kontrollgruppen och sjönk till 0 i experimentgruppen.

Slutsatser

De flesta rullstolsbrukare verkar ha svårt för att själva avgöra när rullstolen behöver åtgärdas. Många av brukarna kan, orkar eller vill inte ta kontakt med förskrivaren om rullstolen inte skulle fungera eller passa. Resultaten av undersökningen antyder att checklistan och uppföljningsprogrammet ökar användbarheten och minskar olyckor.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Accident Prevention
Efforts and designs to reduce the incidence of unexpected undesirable events in various environments and situations.
Adult
A person having attained full growth or maturity. Adults are of 19 through 44 years of age.
Aged
A person 65 through 79 years of age. For a person older than 79 years, AGED, 80 AND OVER is available.
Equipment Safety
Freedom of equipment from actual or potential hazards.
Female
Description missing
Humans
Members of the species Homo sapiens.
Male
Description missing
Middle Aged
Description missing
Occupational Therapy
The field concerned with utilizing craft or work activities in the rehabilitation of patients. Occupational therapy can also refer to the activities themselves.
Patient Satisfaction
The degree to which the individual regards the health care service or product or the manner in which it is delivered by the provider as useful, effective, or beneficial.
Pressure Ulcer
An ulceration caused by prolonged pressure on the SKIN and TISSUES when one stay in one position for a long period of time, such as lying in bed. The bony areas of the body are the most frequently affected sites which become ischemic (ISCHEMIA) under sustained and constant pressure.
Wheelchairs
Chairs mounted on wheels and designed to be propelled by the occupant.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt

Medarbetare

Susanne Tresse
Distriktsarbetsterapeut, Närhälsan Solhem rehabmottagning

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

Länk till webbplats / webbsida

www.wheelchair.se

Färre olyckor och rullstolar i bättre skick med aktiv rullstolsuppföljning: en randomiserad studie., from James Cook University
http://au.researchweb.org/is/jcu/project/340