Kvinnors hälsa "mitt i livet" - En grupputbildning för kvinnor inom primärvården om klimakteriet. En randomiserad kontrollerad studie.
Kvinnors hälsa "mitt i livet" - En grupputbildning för kvinnor inom primärvården om klimakteriet. En randomiserad kontrollerad studie.
Project number : 243651
Created by: Lena Rindner, 2018-02-12
Last revised by: Lena Rindner, 2018-02-21
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2008-11-13
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2017-02-01
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Women´s health – ”in th middle of life” - Group education to women in primary health care around menopausal symptoms

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Kvinnors fysiska och psykiska hälsa visar en markant ökning i åldrarna 45 -55 år, det vill säga under den livsperiod som kallas klimakteriet. Psykisk sjukdom och somatiska symptom är vanliga orsaker till långtidssjukskrivningar och en vanlig orsak till besök i primärvården i dessa åldrar. Forskning visar att kvinnor upplever brist på kunskap om övergången kring klimakteriet och dess associerade symtom.
Syfte: Syftet var att undersöka om grupputbildning till kvinnor i Primärvården om övergången kring klimakteriet kan förbättra fysisk och psykisk ohälsa under klimakteriet.
Metod: Denna randomiserade kontrollerade studie genomfördes i Primärvården. Totalt 131 kvinnor randomiserades till grupputbildning eller ingen grupputbildning. Grupputbildningen omfattade två sessioner à 120 minuter med ämnen som är relaterade till klimakteriet. Kvinnorna besvarade på två frågeformulär vid baseline och vid fyra månaders uppföljning, Menopause Rating Scale (MRS) och Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS). Grupputbildningen "Menopause Trasition Education" (MTE) utfördes av distriktssköterska och barnmorska.
Resultat och slutsats: Förändring av MRS och MADRS under fyra månader. Interventionsgruppen upplevde en liten minskning av symtom medan kontrollgruppen mestadels upplevde motsatsen. Denna studie visade att det var genomförbart och praktiskt att ordna gruppdiskussioner kring ämnet menopausala symptom för kvinnor i åldern 45-55 år. Kvinnor i åldersgruppen 45-55 var mycket mottagliga och intresserade av att delta. Utbildningen kan komma att vara en del av den hälsofrämjande verksamheten i primärvården som också har ett ansvar för det förebyggande hälsoarbetet.

Abstraktet är antaget till 20th GNEC 2018 i New York för muntlig presentation. Resultaten kommer att presenteras på kongressen där deltagarna även får en presentation av innehåll och material på grupputbildningen "Menopause Trasition Education" (MTE).

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Kvinnors fysiska och psykiska hälsa visar en markant ökning i åldrarna 45 -55 år, det vill säga under den livsperiod som kallas klimakteriet. Psykisk sjukdom och somatiska symptom är vanliga orsaker till långtidssjukskrivningar och en vanlig orsak till besök i primärvården i dessa åldrar. Forskning visar att kvinnor upplever brist på kunskap om övergången kring klimakteriet och dess associerade symtom.
Syfte: Syftet var att undersöka om grupputbildning till kvinnor i Primärvården om övergången kring klimakteriet kan förbättra fysisk och psykisk ohälsa under klimakteriet.
Metod: Denna randomiserade kontrollerade studie genomfördes i Primärvården. Totalt 131 kvinnor randomiserades till grupputbildning eller ingen grupputbildning. Grupputbildningen omfattade två sessioner à 120 minuter med ämnen som är relaterade till klimakteriet. Kvinnorna besvarade på två frågeformulär vid baseline och vid fyra månaders uppföljning, Menopause Rating Scale (MRS) och Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS).Grupputbildningen "Menopause Trasition Education" (MTE) utfördes av distriktssköterska och barnmorska.
Resultat och slutsats: Förändring av MRS och MADRS under fyra månader. Interventionsgruppen upplevde en liten minskning av symtom medan kontrollgruppen mestadels upplevde motsatsen. Denna studie visade att det var genomförbart och praktiskt att ordna gruppdiskussioner kring ämnet menopausala symptom för kvinnor i åldern 45-55 år. Kvinnor i åldersgruppen 45-55 var väldigt mottagliga och intresserade av att delta. Utbildningen kan komma att vara en del av den hälsofrämjande verksamheten i primärvården som också har ett ansvar för det förebyggande hälsoarbetet.

Abstraktet är antaget till 20th GNEC 2018 i New York för muntlig presentation. Resultaten kommer att presenteras på kongressen där deltagarna även får en presentation av innehåll och material på grupputbildningen "Menopause Trasition Education" (MTE).

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Menopause
The last menstrual period. Permanent cessation of menses (MENSTRUATION) is usually defined after 6 to 12 months of AMENORRHEA in a woman over 45 years of age. In the United States, menopause generally occurs in women between 48 and 55 years of age.
Women's Health
The concept covering the physical and mental conditions of women.
Mental Health
The state wherein the person is well adjusted.
Stress
A pathological process resulting from the reaction of the body to external forces and abnormal conditions that tend to disturb the organism's homeostasis.
Sleep
A readily reversible suspension of sensorimotor interaction with the environment, usually associated with recumbency and immobility.
Sexuality
The sexual functions, activities, attitudes, and orientations of an individual. Sexuality, male or female, becomes evident at PUBERTY under the influence of gonadal steroids (TESTOSTERONE or ESTRADIOL), and social effects.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Education
Acquisition of knowledge as a result of instruction in a formal course of study.
Cardiovascular Diseases
Pathological conditions involving the CARDIOVASCULAR SYSTEM including the HEART; the BLOOD VESSELS; or the PERICARDIUM.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övriga Vårdverksamheter - Närhälsan Vårdplaneringsteam (VPL-team) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Medarbetare

Gunilla Strömme
Barnmorska, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)

Supervisor

Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Närhälsan Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
Specialist i Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för Allmänmedicin
Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Finansiering

Grants

Lena Rindner (VGFOUSA-788521)
28 400 SEK (applied sum: 31 150 SEK)
FoU-rådet södra Älvsborg

2018, Resa och konferensbidrag

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Kvinnors hälsa "mitt i livet" - En grupputbildning för kvinnor inom primärvården om klimakteriet. En randomiserad kontrollerad studie., from James Cook University
http://au.researchweb.org/is/jcu/project/243651