Genusaspekter i relation till sexuella beteenden och respons på utbildning om sexuellt överförda infektioner hos 17-åriga ungdomar.
Genusaspekter i relation till sexuella beteenden och respons på utbildning om sexuellt överförda infektioner hos 17-åriga ungdomar.
Project number : 2167
Created by: Gun Rembeck, 2007-04-13
Last revised by: Gun Rembeck, 2013-09-05
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2005-03-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2011-04-02
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Role of gender in sexual behavior and response to education in sexually transmitted infections in 17-year-old adolescents.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Så gott som alla sexuellt överförbara sjukdomar (STI)har under en längre tid ökat i vårt land. Klamydiainfektion har ökat dramatiskt och vanligast är infektionen hos ungdomar mellan 15-24 år och framaförallt hos kvinnor. Orsakerna till det ökande antalet könssjukdomarna är inte helt klarlagda. Så gott som i alla länder i världen är antalet sexuellt överförbara sjukdomar fler än i Sverige. Ett ökat internationellt utbyte mellan ungdomar idag innebär att smitta sprids över landsgränserna på ett annat sätt än tidigare. En attitydförändring i samhället har skett och det är mer "tillåtet" att ha sex utan kärlekskrav. Antal partners en person har under sin levnad har ökat vilket påverkar. Familjebildning sker senare och senare vilket inverkar till att fler har fler partners före familjebildning sker. Det är av största vikt att identifiera riskbeteende och framförallt vilka ungdomar som verkar vara svåråtkomliga med nuvarande STI-information. Studier saknas som hjälper ungdomsmottagningspersonal att veta vilket undervisningsmetod som påverkar ungdomar att undvika och minska sitt sexuella riskbeteende.
Studiens syfte vara att ta reda på om det fanns skillnader mellan flickor och pojkars sexuella riskbeteende och hur de uppfattade sig påverkade av STI-undervisning. Vidare var syftet att ta reda på om det fanns skillnader mellan hur ungdomar på studieinriktade program respektive yrkesförberedande program uppfattade sig påverkade av STI-undervisning.
För att testa könsskillnader och skillnader mellan elever på olika gymnasieprogram avseende sexuellt riskbeteende och inställning till given STI-utbildning, rekryteras 346 gymnasieungdomar i årskurs 2. Alla elever fick en 60-minuters sex- och samlevnadsundervisning med tyngdpunkt på STI. Undervisningen gavs av ungdomsmottagningspersonal. Undervisningsmetoden innebar dialog med ungdomarna och gavs av erfarna barnmorskor och kuratorer på ungdomsmottagningarna. Enkäten som studien bygger på delades ut i slutet av lektionen. Databearbetningen skedde genom beskrivande statistik och därefter gjordes en serie logistiska regressioner.

Det förväntade resultatet av denna studie har betydelse för skolor, ungdomsmottagningar och vårdinrättningar.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Sex Education
Education which increases the knowledge of the functional, structural, and behavioral aspects of human reproduction.
Sexually Transmitted Diseases
Diseases due to or propagated by sexual contact.
HIV
Human immunodeficiency virus. A non-taxonomic and historical term referring to any of two species, specifically HIV-1 and/or HIV-2. Prior to 1986, this was called human T-lymphotropic virus type III/lymphadenopathy-associated virus (HTLV-III/LAV). From 1986-1990, it was an official species called HIV. Since 1991, HIV was no longer considered an official species name; the two species were designated HIV-1 and HIV-2.
Sexuality
The sexual functions, activities, attitudes, and orientations of an individual. Sexuality, male or female, becomes evident at PUBERTY under the influence of gonadal steroids (TESTOSTERONE or ESTRADIOL), and social effects.
Adolescent
A person 13 to 18 years of age.
Gender Identity
A person's concept of self as being male and masculine or female and feminine, or ambivalent, based in part on physical characteristics, parental responses, and psychological and social pressures. It is the internal experience of gender role.
Learning
Relatively permanent change in behavior that is the result of past experience or practice. The concept includes the acquisition of knowledge.
Sexual Partners
Married or single individuals who share sexual relations.
Sexual Behavior
Sexual activities of humans.
Homosexuality
The sexual attraction or relationship between members of the same SEX.
Heterosexuality
The sexual attraction or relationship between members of the opposite SEX.
Nurse Midwives
Professional nurses who have received postgraduate training in midwifery.
Midwifery
The practice of assisting women in childbirth.
Adolescent Health Services
Organized services to provide health care to adolescents, ages ranging from 13 through 18 years.
School Nursing
Health and nursing care given to primary and secondary school students by a registered nurse.
School Health Services
Preventive health services provided for students. It excludes college or university students.
Academic Dissertations
Works consisting of formal presentations made usually to fulfill requirements for an academic degree.
Questionnaires
Predetermined sets of questions used to collect data - clinical data, social status, occupational group, etc. The term is often applied to a self-completed survey instrument.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrundsbeskrivning

Vad är problemet?
De värden vi utvecklar under vår ungdom kommer att följa oss genom livet. Att studera ungdomars beteende lär oss inte hur ungdomars framtid kommer att bli men kan ge oss kunskap om hur framtiden kan bli (M Lindgren, B Luthi, T Futh 2005). Så gott som alla könssjukdomar ökar i vårt land idag (www.smittskydd.se).
Varför är det viktigt?
Många könssjukdomar ökar risken för sterilitet hos både kvinnor och män och klassas av svensk smittskyddslag som samhällsfarlig. Sedan 1997 har klamydia stigit dramatiskt hos unga kvinnor och män och är i särklass den sexuellt överförbara sjukdomen som ökar mest. Den största ökningen har skett hos ungdomar 15-24 år, främst unga kvinnor.
Vad har andra gjort?
Orsakerna till de ökade könssjukdomarna är inte helt klarlagda. Troligen beror det på ett flertal faktorer. I stort sett alla länder i vår värld har fler könssjukdomar än vad Sverige har. Vi vet att unga människor idag reser mer än någonsin och på så vis hämtar hem smittsamma sjukdomar. Genom invandring och turism kommer också smitta till vårt land. I många länder, även i västvärlden, ingår inte partnerspårning i smittskyddslagen som i Sverige (Domeika M, Hallén A 2001). Dagens unga senarelägger sin familjebildning vilket innebär att alltfler "hinner med" fler partners än vad tidigare generationer gjort (Stockholms statistiska centralbyrå; 2005:5, Luxemburg: European Communities 2004). En attitydförändring till en mer tillåtande syn på sexuella kontakter utan kärlekskrav ses också hos båda könen och bidrar till utvecklingen (M. Forsberg 2005). Detta är för den unga kvinnan en revolutionerande förändring. Tillgången till pornografi är obegränsad vilket kan tänkas bidra till ett sexuellt riskbeteende (Häggsträm-Nordin E, Tydén T 2005). De unga idag har inte fått kunskap genom några mediala kampanjer. Hiv är i många länder i världen ett mycket stort hot för befolkningen (Ministry for Foreign Affairs Sweden 2001). Vi ser att flera av våra närliggande länder såsom Estland och Ryssland är mycket drabbade. I Ryssland ökar hiv procentuellt mer än i Sydafrika (smittskyddet.com). Även i Sverige har hiv ökat (www. regeringskansliet/socialdepartementet/smittskydd). Erfarenheter från ungdomsmottagning visar att många svenska ungdomar inte verkar tro att hiv kan drabba dem. Den Hiv/Aidskampanj som 80- 90-talets unga var med om när hiv/aids blev känt innebar mer kondomanvändning och restriktivare sex. Vi bör se allvaret i att det finns ett samband mellan att klamydia ökar i vårt land och att det finns ett överhängande hot att hiv kommer in i vår ungdomsgrupp (www.socialstyrelsen.se). Ungdomar behöver information och kunskap. De behöver forum där attityder och beteende i sexuella frågor och könssjukdomar diskuteras.

Vad återstår att göra?
Det pågår en mängd verksamheter inom skolhälsovården, ungdomsmottagningarna med modeller och metoder utveklcade lokalt eller nationellt såväl som internationellt, det finns metodskrifter- och böcker. Inte mycket är dock vetenskapligt evaluerat eller forskat på i dagsläget.

Syfte

Studiens syfte vara att ta reda på om det fanns skillnader mellan flickor och pojkars sexuella riskbeteende och hur de uppfattade sig påverkade av STI-undervisning. Vidare var syftet att ta reda på om det fanns skillnader mellan hur ungdomar på studieinriktade program respektive yrkesförberedande program uppfattade sig påverkade av STI-undervisning.

Frågeställning / Hypoteser

Skiljer sig flickor och pojkars riskbeteende sig åt, såsom samlag eller nära sex vid utlandsresa, använda eller inte använda kondom?
Skiljer sig flickors respektive pojkars uppfattning om hur de påverkas av STI-undervisning?
Finns det skillnader i riskbeteende beroende på om gymnasieeleven går på studieförberedande eller yrkesförberedande program?
Finns skillnader i hur ungdomar uppfattar sig påverkade av STI-undervisning beroende på om de går på studieförberedande eller yrkesförberedande program.

Metod: Urval

Enkätundersökning till alla årskurs 2 elever på två gymnasieskolor i Västra Götaland.

Metod: Intervention

Undervisningsmetod om STI-undervisning.

Metod: Datainsamling

Alla elever i årskurs 2 på Alströmergymnasiet såg i storgrupp filmen "När aids kom till Sverige". Efter en vecka fick alla elever klassvis en 60- minuter sex- och samlevnadsundervisning med tyngdpunkt på STI. Undervisningen gavs av erfaren ungdomsmottagningspersonal. Eleverna fick skriftlig och muntlig information om studien precis i början av 60-minuterslektionen. Efter lektionen fyllde eleverna i en enkät som konstruerats för ändamålet. Frågorna i enkäten handlade om sexuella vanor och om hur värdefull de ansåg undervisningen varit. Några frågor handlade om vem man önskade få undervisningen av samt vilken sjukvårdsinrättning man föredrog att gå till för att testa sig för STI.

Metod: Databearbetning

Beskrivande statistik presenteras. För att testa frågeställningarna görs en serie logistiska regressioner. Frågeställning 1+2 (se ovan) besvaras med logistiska regressioner där kön är beroende dikotom variabel. Frågeställning 3+4 (se ovan) besvaras med logistiska regressioner där studieinriktning är beroende dikotom variabel. I alla regressioner korrigeras för om eleven har stadigvarande sällskap eller ej samt om de har haft samlagsdebut eller ej.

Resultat

Pojkar tog mindre ansvar för STI-prevention än flickor. Dessutom ansåg pojkar att de påverkades mindre av av STI-lektionen än flickor. Flickor hade mer erfarenheter av samkönad sexualitet än pojkar.

Slutsats

Pojkar tog mindre ansvar för STI-prevention än flickor. När man planerar STI-undervisning är det viktigt att ta hänsyn till genus, använda pedagogisk kunskap såsom olika lärstilar. Om STI-undervisningen falerar vad gäller att nå pojkar kommer prevalensen av STI fortsatt att öka.


Genusaspekter i relation till sexuella beteenden och respons på utbildning om sexuellt överförda infektioner hos 17-åriga ungdomar., from James Cook University
http://au.researchweb.org/is/jcu/project/2167