En behandlingsmetod för kvinnor i livsfasen klimakteriet: en randomiserad kontrollerad studie.
En behandlingsmetod för kvinnor i livsfasen klimakteriet: en randomiserad kontrollerad studie.
Project number : 13951
Created by: Gunilla Strömme, 2008-11-11
Last revised by: Gunilla Strömme, 2017-09-25
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2009-03-15
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2017-02-15
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Reducing menopausal symptoms for women during the menopause transition using group education in a primary health care setting- a randomized controlled trial.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Kvinnors fysiska och psykiska ohälsa visar en markant ökning i åldrarna 45-55 år dvs under denna livsperiod som kallas klimakteriet. Klimakteriet är en hormonell omställning i kvinnans kropp och en tidsperiod som präglas av ovariets åldrande och slutligen totalt funktionsbortfall. Det ger påverkan på bla hjärta/kärl, skelett, samt vasomotoriska och urogenitala symtom. Psykisk ohälsa med framförallt depressiva symtom visar också en markant ökning under den här livsfasen.
Syftet med studien är att genomföra och utvärdera en gruppbehandling som fokuserar på kvinnors somatiska och psykiska symtom under livsfasen klimakteriet.
Projektet har fem frågeställningar som beskriver: psykisk och fysisk ohälsa, depressiva symtom, urogenitala symtom, somatiska symtom samt om det föreligger någon skillnad mellan bakgrundsvariabler vad gäller somatiska och psykiska symtom?
Projektet omfattar genomförande av totalt fyra likvärdiga gruppbehandlingar och genomförs av distriktssköterska och barnmorska gemensamt.
Projektet utgörs av en randomiserad kontrollerad studie. Samtliga kvinnor som ingår i studien besvarar initialt tre frågeformulär: demografiskt, MADRS och MRS samt MADRS och MRS fyra månader efter avslutad behandling. Kvinnor i åldersgruppen 45-55 år är pga den höga sjukdomsrisken en mycket angelägen målgrupp i Primärvården.Gruppbehandlingen kan därmed vara en kostnadseffektiv primärvårdsinsats som följer Socialstyrelsens riktlinjer avseende förebyggande åtgärder på gruppnivå, primärt omhändertagande samt självhjälpsinsatser.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Kvinnors fysiska och psykiska ohälsa visar en markant ökning i åldrarna 45-55 år dvs under denna livsperiod som kallas klimakteriet. Klimakteriet är en hormonell omställning i kvinnans kropp och en tidsperiod som präglas av ovariets åldrande och slutligen totalt funktionsbortfall. Det ger påverkan på bla hjärta/kärl, skelett, samt vasomotoriska och urogenitala symtom. Psykisk ohälsa med framförallt depressiva symtom visar också en markant ökning under den här livsfasen.
Syftet med studien är att genomföra och utvärdera en gruppbehandling som fokuserar på kvinnors somatiska och psykiska symtom under livsfasen klimakteriet.
Projektet har fem frågeställningar som beskriver: psykisk och fysisk ohälsa, depressiva symtom, urogenitala symtom, somatiska symtom samt om det föreligger någon skillnad mellan bakgrundsvariabler vad gäller somatiska och psykiska symtom?
Projektet omfattar genomförande av totalt fyra likvärdiga gruppbehandlingar och genomförs av distriktssköterska och barnmorska gemensamt.
Projektet utgörs av en randomiserad kontrollerad studie. Samtliga kvinnor som ingår i studien besvarar initialt tre frågeformulär: demografiskt, MADRS och MRS samt MADRS och MRS fyra månader efter avslutad behandling.
Etthundratjugo kvinnor, svensktalade i åldern 45-55 år kommer att inkluderas i studien. Kvinnorna kommer att slumpmässigt fördelas till behandlingsgrupp respektive kontrollgrupp (60/60).Projektet omfattar totalt fyra likvärdiga gruppbehandlingar.Varje gruppbehandling omfattar två informationstillfällen á 2 timmar.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Women
Human adult females as cultural, psychological, sociological, political, and economic entities.
Gynecology
A medical-surgical specialty concerned with the physiology and disorders primarily of the female genital tract, as well as female endocrinology and reproductive physiology.
Menopause
The last menstrual period. Permanent cessation of menses (MENSTRUATION) is usually defined after 6 to 12 months of AMENORRHEA in a woman over 45 years of age. In the United States, menopause generally occurs in women between 48 and 55 years of age.
Climacteric
Physiologic period, characterized by endocrine, somatic, and psychic changes with the termination of ovarian function in the female. It may also accompany the normal diminution of sexual activity in the male.
Reproductive and Urinary Physiology
Physiology of the human and animal body, male or female, in the reproductive process and the physiology of the urinary tract.
Questionnaires
Predetermined sets of questions used to collect data - clinical data, social status, occupational group, etc. The term is often applied to a self-completed survey instrument.
Cardiovascular System
The HEART and the BLOOD VESSELS by which BLOOD is pumped and circulated through the body.
Urogenital System
All the organs involved in reproduction and the formation and release of URINE. It includes the kidneys, ureters, BLADDER; URETHRA, and the organs of reproduction - ovaries, UTERUS; FALLOPIAN TUBES; VAGINA; and CLITORIS in women and the testes; SEMINAL VESICLES; PROSTATE; seminal ducts; and PENIS in men.
Cardiovascular Diseases
Pathological conditions involving the CARDIOVASCULAR SYSTEM including the HEART; the BLOOD VESSELS; or the PERICARDIUM.
Health Occupations
Professions or other business activities directed to the cure and prevention of disease. For occupations of medical personnel who are not physicians but who are working in the fields of medical technology, physical therapy, etc., ALLIED HEALTH OCCUPATIONS is available.
Quality of Health Care
The levels of excellence which characterize the health service or health care provided based on accepted standards of quality.
Quality Assurance, Health Care
Activities and programs intended to assure or improve the quality of care in either a defined medical setting or a program. The concept includes the assessment or evaluation of the quality of care; identification of problems or shortcomings in the delivery of care; designing activities to overcome these deficiencies; and follow-up monitoring to ensure effectiveness of corrective steps.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Lena Rindner
Distriktssköterska, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Närhälsan Södra Torget vårdcentral (Borås)

Supervisor

Margareta Wigren
Psykolog fil dr, Närhälsan Ulricehamn vårdcentral
Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Närhälsan Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
Specialist i Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för Allmänmedicin

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


En behandlingsmetod för kvinnor i livsfasen klimakteriet: en randomiserad kontrollerad studie., from James Cook University
http://au.researchweb.org/is/jcu/project/13951