Publication: Quality of life in people who smoke; a cross-sectional study

Quality of life in people who smoke; a cross-sectional study.
New York: Global nursing education conference; 2018.

Abstract

Bakgrund. Tobaksrökning är fortfarande ett problem i Sverige trots hälsorisker och höga kostnader. I Sverige dör årligen ca 12000 människor och 100000 skadas årligen av rökrelaterade sjukdomar. Samhällskostnaden per år uppgår till 30 miljarder och för rökaren mellan 12000–20000 kr. Denna studies syfte är att ta reda på om hälsorelaterad livskvalitet skiljer sig mellan personer som röker och personer som aldrig använt tobak. Metod Rekryteringen skedde via SPAR (Sveriges Person och Adressregister) som slumpmässigt valde ut 3000 personer, i sydvästra Sverige, med ålder 18 till 65 år. Till dessa skickades information om studien, förfrågan om deltagande och samtyckesformulär. De som valde att delta (674 kvinnor och 605 män) besvarade enkäten SF-36 och en egentillverkad enkät med frågor om tobaksbruk. Analyser gjordes i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 21.0 för Windows. Signifikansnivån sattes till p ≤ 0.05. För ordinaldata, d.v.s. SF-36s variabler, valdes att använda det icke-parametriska testet Mann Whitney. Resultat Personer som rökte hade signifikant lägre värden i sju av åtta domäner i SF-36 (p<0.01) än de personer som aldrig använt tobak. Konklusion Lägre hälsorelaterad livskvalitet var associerad med rökning, vilket kan leda till lägre hälsa. Detta är viktiga fynd och ger ytterligare skäl till fortsatt arbete med tobaks-prevention och avvänjning.


, from James Cook University
http://au.researchweb.org/is/html/jcu/user/publication?ref=3059761