Publication: Förkylning på vårdcentralen - Kartläggning av orsaker till att vuxna patienter med övre luftvägsinfektion/förkylning söker läkare i svensk primärvård och analys av huruvida det finns något samband mellan kön respektive ålder och besöksorsak

Förkylning på vårdcentralen - Kartläggning av orsaker till att vuxna patienter med övre luftvägsinfektion/förkylning söker läkare i svensk primärvård och analys av huruvida det finns något samband mellan kön respektive ålder och besöksorsak.
2014.

Abstract

Bakgrund: Övre luftvägsinfektion och Förkylning är två namn på samma sjukdom vars vanligaste symptom är nästäppa, rinnande näsa, nysningar, halsont och hosta. Sjukdomen orsakas av virus och vuxna kan i del flesta fall ställa korrekt diagnos på sig själva, tillståndet är självläkande och antibiotika hjälper inte. Andra studier har visat att ungefär 15 % av drabbade vuxna söker läkare vilket medför en ansenlig kostnad för sjukvården och man har även visat att många behandlas med antibiotika i onödan. Given denna bakgrund kan man fråga sig om det skulle kunna finnas en vinst för både individ och samhälle om läkarbesöken på grund av övre luftvägsinfektion/förkylning minskade. Ett litet steg på vägen mot att utröna om så är fallet skulle kunna vara att få en ökad kunskap om vad är som får dessa individer att söka. Syfte: Kartlägga orsakerna till att vuxna individer med övre luftvägsinfektion/förkylning besöker läkare inom svensk primärvård och dessutom undersöka om det finns något samband mellan individernas kön eller ålder och besöksorsak. Studien kommer även att utreda hur stor andel av vårdcentralens samtliga läkarbesök som under studieperioden utgjordes av individer som sökte för övre luftvägsinfektion/förkylning. Metod: Kvantitativ tvärsnittstudie med enkäter. Studien utfördes på en medelstor svensk vårdcentral och inkluderade vuxna patienter som fått diagnosen ”J06 Övre Luftvägsinfektion”. Dessa tillfrågades, som mest åtta veckor efter sitt besök, brevledes om att delta i studien genom att besvara och returnera en kortfattad enkät gällande besöksorsak. Efter stickprovsberäkning och uppskattning av antal uteblivna svar beslutades om att inkludera 194 individer och på aktuell vårdcentral beräknades detta ta sex månader. Uppgifter om vilka individer som uppfyllde inklusionskriterierna hämtades från vårdcentralens journalsystem (Journal III). Chi-square-test användes för att undersöka sambandet mellan kön, ålder och besöksorsak. Logistisk regression användes för att bedöma impaktfaktorn av ålder och kön på de olika besöksorsakerna. Resultat: Under studieperioden utgjordes 5,0 procent (n=253) av vårdcentralens totala antal besök (n=5096) av vuxna som fick diagnosen J06 Övre luftvägsinfektion. Den vanligaste besöksorsaken var Lång varaktighet av symptom (26,8 procent). Sjuttio procent av svaren återfanns bland de fyra vanligaste svarsalternativen: Lång varaktighet av symptom, förhoppning om lindring, rädsla för allvarlig sjukdom och förhoppning om bot. Några samband mellan kön eller ålder och besöksorsak kunde inte påvisas. Diskussion: Även om några statistiska signifikanser ej uppnåddes så gav studien en fingervisning om vad som får vuxna att söka läkare på grund av förkylning. Vidare sågs att ett av tjugo besök på den studerade vårdcentralen utgjordes av en vuxen med förkylning/övre luftvägsinfektion. Det sistnämnda styrker uppfattningen om att ämnet förtjänar vidare uppmärksamhet och möjligen då med en design där man engagerar ett större antal vårdcentraler, löpande låter läkarna inkludera patienter utifrån fastställda symptomkriterier och på ett strukturerat sätt efterfrågar besöksorsak vid själva besöket. På så sätt skulle eventuell osäkerhet runt diagnos elimineras och, med facit i hand, skulle bortfallet av de yngre vuxna sannolikt bli mindre.


, from James Cook University
http://au.researchweb.org/is/html/jcu/user/publication?ref=2076131