FoU Region Örebro län

Du är också välkommen att besöka Region Örebro läns hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Örebro län.

För forskare
Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Örebro läns forskningsbokslut. Här gör du också din PUL-anmälan för ditt forskningsprojekt. För frågor och support, kontakta Reidar Oderth på e-mail:

Nya projekt

Bo Söderquist
2019-09-23
Tekniken att ersätta utslitna leder med konstgjorda implantat har på ett påtagligt sätt förbättrat livskvaliteten hos många människor och är ett av de största medicinsk-tekniska framstegen under 1900-talet. Resultaten är i de flesta fall utomordentliga, men allvarliga komplikationer ...
Published
Susanne Bejerot
2019-09-23
Det saknas idag ett intervjuinstrument som fångar in symtom som kan tyda på neuroinflammation och som kan användas vid anamnesupptagande. PNISSI är ett sådant instrument som består av en intervjudel och en självskattningsdel. Den kan fyllas i av patient och förälder tillsammans. I denna ...
Published
Marcus Sagerfors
2019-09-23
Studien avser att följa upp de patienter som redan opererats vid handkirurgiska kliniken USÖ med pyrokarbonprotes för artros/artrit i MCP-lederna. Vi kommer analysera smärta, rörlighet, greppstyrka, självskattad handledsfunktion och tecken till lossning av proteserna postoperativt. Hur många ...
Published
Antonis Valachis
2019-09-20
Immunterapi med checkpoint hämmare är ett stort framsteg i behandling av melanom med många patienter som får långvariga remissioner och är långtidsöverlevare. Dock finns det patienter som inte svarar alls på den behandlingen (primary resistance) såsom patienter som svarar enbart en kort ...
Published
Kristin Klarström Engström
2019-09-12
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en ihållande inflammation i luftvägar och lungor som medför att lungvävnaden och lungblåsorna förstörs. Dupilumab är ett nytt läkemedel som utvecklas av Sanofi för eventuell behandling av KOL. Studieläkemedlet dupilumab är en så kallad ...
Published
Marcus Jonsson
2019-09-05
Lungcancer är en av de vanligaste cancertyperna såväl internationellt som i Sverige och den cancerform som orsakar flest dödsfall. I Sverige får ungefär 4 000 personer varje år diagnosen lungcancer. Av dessa genomgår 20 % kirurgi. Patienter som genomgår lungkirurgi riskerar försämrad ...
Published
Stefan Jansson
2019-09-03
Andelen vuxna med övervikt och fetma i Sverige har ökat under 2000-talet. År 2018 hade hälften övervikt eller fetma medan andelen med fetma var 16 %. Förändrade mat- och rörelsevanor i kombination med genetiska faktorer är bidragande orsaker till ökningen. Det finns en stark koppling ...
Published


FoU Region Örebro län, from FoU Region Örebro län
http://au.researchweb.org/is/fourol