Hälsopromotion Tandvård

Att söka projektbidrag Hälsopromotion tandvård

Bidragen kan sökas vid ett eller två tillfällen per år. Kommunikationen med de sökande sker huvudsakligen via e-post. I samband med ansökningstillfället och om bidrag beviljas, behöver den elektroniska ansökan kompletteras med vissa handlingar i pappersform.

Översiktlig tidplan för ansökningsförfarandet:
Ansökningsperiod: april-maj
Granskningsperiod: maj
Beslut: före midsommar

Har du frågor om ansökningsystemet kontakta: Birgitta Ahlström, e-post: birgitta.ahlstrom@vgregion.se

Nedan kan du hitta mer information om de olika stegen i ansöknings- och granskningsprocessen.

IV[

Ansökningstillfälle

Nuvarade ansökningstillfälle avser bidrag för 2019-2020.

Sista ansökningsdag:

Sista ansökningsdag den 15 maj 2019.

När det inte är ansökningstid kan du göra provansökningar i systemet. Dessa raderas efter ett dygn.

| whitediv]

Ansökningsformulär

Det finns endast ett elektroniskt ansökningsformulär:

Instruktioner och praktiska anvisningar för hur du gör din ansökan finns i Hjälpguiden för sökande och i ansökningsformulären.

Länk till ansökningsformulären
Du kan också hitta en länk till ansökningsformulären under rubriken "Ansökningar" i menyn till vänster.

Etikgodkännanden m.m.

Din ansökan skall eventuellt kompletteras med godkännande från Regional etikprövningsnämnd och andra ev. tillstånd som behövs för studien, t.ex. från strålskyddskommitté. Kopior av handlingarna skall sändas till Folktandvårdens Forskningsstöd i samband med ansökningstillfället eller så snart de är klara och senast 15 september det år som bidraget avser. Datumet gäller även förbindelsen (Blankett 2) med underskrifter.

Blanketter

I ansökningssystemet finns två blanketter som skall skrivas ut på papper och skickas till Folktandvårdens Forskningsstöd. Varje blankett blir tillgänglig under den del i ansökans funktionsperiod, när blanketten är aktuell.

  1. Blankett som bekräftar ansökan. (Blankett 1 "Tack för din ansökan") Insändes i anslutning till ansökningstillfället.
  2. Blankett/förbindelse med underskrifter från samtliga medsökande och deras chefer. (Blankett 2 "Att ta beviljade medel i anspråk") Gäller de projekt som beviljas bidrag och insändes efter det att slutgiltigt beslut är fattat. Inga medel kan rekvireras innan blanketten inkommit till Folktandvårdens Forskningsstöd.

En utförligare beskrivning av varje moment finns i Hjälpguiden för sökande.

Stegen i granskningsprocessen

1. Registrering

Ansökan slutförs i ansökningssystemet av sökanden. Insänd "Blankett 1" registreras av administratören.

2. Formalia

Anställning, ev. handledarkompetens, medsökande, godkännande från etikprövningsnämnd osv. kontrolleras.

3. Granskning

Ansökningarna bedöms av en granskningskommitté som består av personer med gedigen forsknings- och utvecklingskunskap.

Kommitténs sammansättning 2019:

Docent Lars Dahlström, övertandläkare, Folktandvården Västra Götaland
Fil dr Maria Nyholm, universitetslektor, Högskolan i Halmstad
Fil dr Elisabeth Wärnberg Gerdin, affilierad forskare, Örebro universitet
Professor Per Wändell, överläkare, Karolinska institutet Stockholm

3. Beslut

Det slutgiltiga beslutet fattas av Ann-Marie Olhede, Chef för Enhet Tandvård, Västra Götalandsregionen.

Bedömningskriterier medel för Hälsopromotion tandvård

Rutiner vid utbetalning av beviljade medel

Bidraget betalas inte ut som en totalsumma. Medel motsvarande totalbeloppet finns reserverade för varje projekt och betalas ut mot faktura.

För att rekvirera medlen skall projektledaren vända sig till ekonomienheten vid sin arbetsplats och meddela vilka utgifter som avser projektet och som skall täckas av bidraget.

Ekonomienheten skall fakturera projektets kostnader till:
Enhet Tandvård
Västra Götalandsregionen
Regionens Hus
405 44 GÖTEBORG

Har du frågor kontakta Gabriel Alfaro på Enhet Tandvård,
e-post: edgardo.alfaro@vgregion.se

PublishedDocument information: Hälsopromotion Tandvård | Last modified: 2019-05-27 by Birgitta Ahlström

Hälsopromotion Tandvård, from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/en/vgregion/document/80811