Villkor forskning inom patientsäkerhetsområdet

Villkor för regionala FoU-bidrag till forskning inom patientsäkerhetsområdet Västra Götalandsregionen

Bidragsperioder fr o m  2017 och framåt - Version 2017-06-28

Från och med hösten 2016 går det enbart att ansöka om fortsatta medel till projekt som har beviljats medel vid tidigare ansökningstillfällen. Aktuell ansökningsperiod avser bidrag 2018.

1. Bidragens ändamål

Bidragen är avsedda för forskning inom patientsäkerhetsområdet med särskild tonvikt lagd på utveckling och implementering.

Med patientsäkerhet menar vi i det här sammanhanget skydd mot vårdskador. Vårdskador orsakar såväl mänskligt lidande som onödiga kostnader. Patientsäkerhetsarbete kan bland annat handla om läkemedelssäkerhet, informationssäkerhet i vårdens övergångar, vårdrelaterade infektioner, fallskador, trycksår men också arbetet med standardiserade vårdprocesser och kliniska beslutsstöd.

Resultaten av FoU-projektet ska i stort sett vara generaliserbara eller åtminstone transformerbara och kunna användas av andra i liknande situationer. Resultaten ska också kunna publiceras och bidra till en kollektiv kunskapstillväxt. Vid bedömning av inkomna ansökningar kommer särskild tonvikt att läggas vid konkreta målbeskrivningar och mätbarhet av ökad patientsäkerhet.

2. Behöriga att söka

Projektmedel kan sökas av alla som har sin anställning (även vikariat/projektanställning)

 1. inom Västra Götalandsregionen eller
 2. i vårdverksamhet som Västra Götalandsregionen har avtal med

Anställningsvillkoret gäller under den period som de beviljade medlen skall nyttas (2017-2018).

3. Projektledning

Utöver behörighetsvillkoret krävs

 1. att det finns en ansvarig projektledare för projektet. Om projektledaren inte är disputerad ska en disputerad handledare knytas till projektet.
 2. att verksamhetschefer godkänner att projektet bedrivs inom deras respektive ansvarsområden.

4. CV ska finnas

Forskargruppens samlade kompetens bedöms utifrån den information som finns i personkorten för projektledare och eventuella medsökande. Finns det medsökande i ansökan som inte fyllt i sin CV i personkortet vid ansökningstidens utgång, syns dessa personer inte för granskare, och räknas inte med vid bedömningen av ansökan. Detta kan alltså innebära att granskningskommittén bedömer att den kvarvarande kompetensen inte är tillräcklig för att genomföra studien.

5. Etisk prövning

Om projektet innefattar forskning som avser människor ska studien godkännas av regional etikprövningsnämnd. Det gäller även forskning på biologiskt material som kan härledas till enskilda individer samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. Mer information om vilka regler som gäller finns på etikprövningsnämndernas hemsida

6. Biobankslagen

Om studien innefattar prover som kan knytas till enskilda individer så ska det framgå av information till försöksperson/patient att prover lagras samt hur och var de avses analyseras. Det ska finnas en överenskommelse mellan biobanksansvarig vid någon av regionens biobanker och projektansvarig om förvaring/utlämning av prover och, förvaring av sekundär provsamling. Mer information hittar du på hemsidan för Regionalt biobankscentrum http://www.vgregion.se/biobankcentrum och på webbplatsen biobanksverige.se.
Regionalt biobankscentrum svarar gärna på frågor.

7. Personuppgiftslagen

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Om patientdata från studien lagras i register/databas ska anmälan göras till personuppgiftsombud i berörd förvaltning. Det gäller även kodade eller krypterade uppgifter så länge som det finns en kod- eller krypteringsnyckel. Läs mer om vilka regler som gäller för personuppgifter i forskningen

Information om personuppgiftsombud i Västra Götalandsregionen text.

8. Godkännanden/tillstånd från andra myndigheter

Sökande bör också överväga om studien fordrar godkännanden av andra myndigheter eller instanser t.ex. från strålskyddskommitté eller Läkemedelsverket.

9. Sista dag för komplettering av ansökan

Etikgodkännande och andra tillstånd som krävs för projektets genomförande behöver inte vara klara vid ansökningstillfället.

Senast den 1 juni 2018 ska följande ha inkommit till FoU-enheten.

Projektledaren ansvarar för att eventuella ytterligare godkännanden/tillstånd som behövs för studien(punkt 8) är i sin ordning och att lagligt reglerade villkor enligt punkterna 6 och 7 är uppfyllda när studien påbörjas och de regionala FoU-medlen ska rekvireras.

Om ansökan inte är komplett den 1 juni 2018 kommer det beviljade bidraget att dras in.

10. Möjlighet att söka projektmedel och tid för nyttjande

Projektmedel kan beviljas vid högst tre tillfällen, d.v.s. en första ansökan och två ansökningar om fortsatta medel. Medel reserveras för ett tillfälle i taget och disponeras över ett årsskifte. För att få fortsatt stöd fordras att man ansöker om detta (i särskilt ansökningsformulär).

Högsta belopp som kan sökas vid varje tillfälle är 500 000 kronor.

Beviljade FoU-medel är disponibla under två kalenderår. Medel för 2018 får disponeras även under år 2019. I händelse av särskilda omständigheter kan medlen få utnyttjas även 2020. I så fall skall en ansökan om dispens ha inkommit till granskningskommitténs ordförande senast 1 november 2019. Som särskilda omständigheter räknas oförutsebara händelser som är av väsentlig betydelse för att projektet ska kunna genomföras.

11. Hur medlen får användas och inte får användas

Utrustning

Projektmedlen får endast användas för projektspecifik utrustning som angivits i kostnadskalkylen i ansökan. De får inte i annat än i undantagsfall användas för inköp av datorer och annan datorutrustning, ej heller till annan utrustning som erfordras för den reguljära verksamheten på arbetsplatsen. Om det föreligger särskilda skäl för samutnyttjande av utrustning med reguljär verksamhet kan projektmedel få utnyttjas efter särskilt medgivande från granskningskommittén.

Lönekostnader

När FoU-medel skall användas till lönekostnader gäller att personalen skall ersättas enligt samma villkor som för sina ordinarie arbetsuppgifter.

Reskostnader

Reskostnader enligt arbetsställets vanliga regler för tjänsteresor får bekostas av FoU-medel om det är nödvändigt för projektets genomförande och ingår i kostnadskalkylen i ansökan.
Utlandsresor får endast undantagsvis bekostas av de regionala FoU-medlen. Kostnader för att delta i konferenser utomlands förutsätts inte vara aktuella vid det första ansökningstillfället. Om kostnader för utlandsresor anges i ansökan om fortsatta medel, skall det i ansökan också finnas en tydlig motivering till varför projektets genomförande kräver detta.

Förvaltningsavgifter/overheadkostnader

Medel beviljas inte till förvaltningsavgifter/overheadkostnader eller andra administrativa påslag. Sådana avgifter förutsätts inte vara aktuella för anslag som överförs mellan förvaltningar inom Västra Götalandsregionen.

12. Rapportering i samband med ansökan om fortsatta medel

Vid rapportering i samband med ansökan om fortsatta medel ska tydligt framgå hur projektet har förlöpt i jämförelse med plan. Alla avvikelser ska rapporteras och orsakerna anges. Det gäller även avvikelser i ekonomiskt utfall jämfört med den budget/kostnadskalkyl som redovisades vid föregående ansökningstillfälle.

13. Rapportering av projektets genomförande och resultat

Projektledare som är mottagare av regionala FoU-medel är skyldig att registrera sitt projekt i en särskild projektdatabas för FoU i Västra Götalandsregionen. Registreringen ska göras i samband med första beviljningstillfället. Där rapporteras sedan hur projektet fortskrider och så småningom vetenskapliga resultat/artiklar. Rapportering ska göras även om projektet avbryts innan det slutförts. Projektredovisningen bör uppdateras kontinuerligt och minst en gång per år.

Länk till projektdatabasen

Även CV i projektledares och medsökandes personkort ska uppdateras fortlöpande med nya publikationer.

Bidragsperiod 2016-2017 - Version 2015-06-10

Denna information avser ansökningar som görs hösten 2015.

1. Bidragens ändamål

Bidragen är avsedda för forskning inom patientsäkerhetsområdet med särskild tonvikt lagd på utveckling och implementering.

Med patientsäkerhet menar vi i det här sammanhanget skydd mot vårdskador. Vårdskador orsakar såväl mänskligt lidande som onödiga kostnader. Patientsäkerhetsarbete kan bland annat handla om läkemedelssäkerhet, informationssäkerhet i vårdens övergångar, vårdrelaterade infektioner, fallskador, trycksår men också arbetet med standardiserade vårdprocesser och kliniska beslutsstöd.

Resultaten av FoU-projektet ska i stort sett vara generaliserbara eller åtminstone transformerbara och kunna användas av andra i liknande situationer. Resultaten ska också kunna publiceras och bidra till en kollektiv kunskapstillväxt. Vid bedömning av inkomna ansökningar kommer särskild tonvikt att läggas vid konkreta målbeskrivningar och mätbarhet av ökad patientsäkerhet.

2. Behöriga att söka

Projektmedel kan sökas av alla som har sin anställning (även vikariat/projektanställning)

 1. inom Västra Götalandsregionen eller
 2. i vårdverksamhet som Västra Götalandsregionen har avtal med

Anställningsvillkoret gäller under den period som de beviljade medlen skall nyttas (2016-2017).

3. Projektledning

Utöver behörighetsvillkoret krävs

 1. att det finns en ansvarig projektledare för projektet. Om projektledaren inte är disputerad ska en disputerad handledare knytas till projektet.
 2. att verksamhetschefer godkänner att projektet bedrivs inom deras respektive ansvarsområden.

4. CV ska finnas

Forskargruppens samlade kompetens bedöms utifrån den information som finns i personkorten för projektledare och eventuella medsökande. Finns det medsökande i ansökan som inte fyllt i sin CV i personkortet vid ansökningstidens utgång, syns dessa personer inte för granskare, och räknas inte med vid bedömningen av ansökan. Detta kan alltså innebära att granskningskommittén bedömer att den kvarvarande kompetensen inte är tillräcklig för att genomföra studien.

5. Etisk prövning

Om projektet innefattar forskning som avser människor ska studien godkännas av regional etikprövningsnämnd. Det gäller även forskning på biologiskt material som kan härledas till enskilda individer samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. Mer information om vilka regler som gäller finns på Regionala etikprövningsnämndens hemsida

6. Biobankslagen

Om studien innefattar prover som kan knytas till enskilda individer så ska det framgå av information till försöksperson/patient att prover lagras samt hur och var de avses analyseras. Det ska finnas en överenskommelse mellan biobanksansvarig vid någon av regionens biobanker och projektansvarig om förvaring/utlämning av prover och, förvaring av sekundär provsamling. Mer information hittar du på hemsidan för Regionalt biobankscentrum och på webbplatsen biobanksverige.se.
Regionalt biobankscentrum svarar gärna på frågor.

7. Personuppgiftslagen

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Om patientdata från studien lagras i register/databas ska anmälan göras till personuppgiftsombud i berörd förvaltning. Det gäller även kodade eller krypterade uppgifter så länge som det finns en kod- eller krypteringsnyckel. Läs mer om vilka regler som gäller för personuppgifter i forskningen

Information om personuppgiftsombud i Västra Götalandsregionen text.

8. Godkännanden/tillstånd från andra myndigheter

Sökande bör också överväga om studien fordrar godkännanden av andra myndigheter eller instanser t.ex. från strålskyddskommitté eller Läkemedelsverket.

9. Sista dag för komplettering av ansökan

Etikgodkännande och andra tillstånd som krävs för projektets genomförande behöver inte vara klara vid ansökningstillfället.

Senast den 1 juni 2016 ska följande ha inkommit till FoU-enheten.

Projektledaren ansvarar för att eventuella ytterligare godkännanden/tillstånd som behövs för studien(punkt 8) är i sin ordning och att lagligt reglerade villkor enligt punkterna 6 och 7 är uppfyllda när studien påbörjas och de regionala FoU-medlen ska rekvireras.

Om ansökan inte är komplett den 1 juni 2016 kommer det beviljade bidraget att dras in.

10. Möjlighet att söka projektmedel och tid för utnyttjande

Projektmedel kan beviljas vid högst tre tillfällen, d.v.s. en första ansökan och två ansökningar om fortsatta medel. Medel reserveras för ett tillfälle i taget och disponeras över ett årsskifte. För att få fortsatt stöd fordras att man ansöker om detta (i särskilt ansökningsformulär).

Högsta belopp som kan sökas vid varje tillfälle är 500 000 kronor.

Beviljade FoU-medel för 2016 får disponeras även under år 2017. I händelse av särskilda omständigheter kan medlen få utnyttjas även 2018. I så fall skall en ansökan om dispens ha inkommit till granskningskommitténs ordförande senast 1 november 2017. Som särskilda omständigheter räknas oförutsebara händelser som är av väsentlig betydelse för att projektet ska kunna genomföras.

11. Hur medlen får användas och inte får användas

Utrustning

Projektmedlen får endast användas för projektspecifik utrustning som angivits i kostnadskalkylen i ansökan. De får inte i annat än i undantagsfall användas för inköp av datorer och annan datorutrustning, ej heller till annan utrustning som erfordras för den reguljära verksamheten på arbetsplatsen. Om det föreligger särskilda skäl för samutnyttjande av utrustning med reguljär verksamhet kan projektmedel få utnyttjas efter särskilt medgivande från granskningskommittén.

Lönekostnader

När FoU-medel skall användas till lönekostnader gäller att personalen skall ersättas enligt samma villkor som för sina ordinarie arbetsuppgifter.

Reskostnader

Reskostnader enligt arbetsställets vanliga regler för tjänsteresor får bekostas av FoU-medel om det är nödvändigt för projektets genomförande och ingår i kostnadskalkylen i ansökan.
Utlandsresor får endast undantagsvis bekostas av de regionala FoU-medlen. Kostnader för att delta i konferenser utomlands förutsätts inte vara aktuella vid det första ansökningstillfället. Om kostnader för utlandsresor anges i ansökan om fortsatta medel, skall det i ansökan också finnas en tydlig motivering till varför projektets genomförande kräver detta.

Förvaltningsavgifter/overheadkostnader

Medel beviljas inte till förvaltningsavgifter/overheadkostnader eller andra administrativa påslag. Sådana avgifter förutsätts inte vara aktuella för anslag som överförs mellan förvaltningar inom Västra Götalandsregionen.

12. Rapportering i samband med ansökan om fortsatta medel

Vid rapportering i samband med ansökan om fortsatta medel ska tydligt framgå hur projektet har förlöpt i jämförelse med plan. Alla avvikelser ska rapporteras och orsakerna anges. Det gäller även avvikelser i ekonomiskt utfall jämfört med den budget/kostnadskalkyl som redovisades vid föregående ansökningstillfälle.

13. Rapportering av projektets genomförande och resultat

Projektledare som är mottagare av regionala FoU-medel är skyldig att registrera sitt projekt i en särskild projektdatabas för FoU i Västra Götalandsregionen. Registreringen ska göras i samband med första beviljningstillfället. Där rapporteras sedan hur projektet fortskrider och så småningom vetenskapliga resultat/artiklar. Rapportering ska göras även om projektet avbryts innan det slutförts. Projektredovisningen bör uppdateras kontinuerligt och minst en gång per år.

Länk till projektdatabasen

Även CV i projektledares och medsökandes personkort ska uppdateras fortlöpande med nya publikationer.

Bidragsperiod 2015-2016 - Version 2014-06-24

Denna information avser ansökningar som görs hösten 2014.

1. Bidragens ändamål

Bidragen är avsedda för forskning inom patientsäkerhetsområdet med särskild tonvikt lagd på utveckling och implementering.

Med patientsäkerhet menar vi i det här sammanhanget skydd mot vårdskador. Vårdskador orsakar såväl mänskligt lidande som onödiga kostnader. Patientsäkerhetsarbete kan bland annat handla om läkemedelssäkerhet, informationssäkerhet i vårdens övergångar, vårdrelaterade infektioner, fallskador, trycksår men också arbetet med standardiserade vårdprocesser och kliniska beslutsstöd.

Resultaten av FoU-projektet ska i stort sett vara generaliserbara eller åtminstone transformerbara och kunna användas av andra i liknande situationer. Resultaten ska också kunna publiceras och bidra till en kollektiv kunskapstillväxt. Vid bedömning av inkomna ansökningar kommer särskild tonvikt att läggas vid konkreta målbeskrivningar och mätbarhet av ökad patientsäkerhet.

2. Behöriga att söka

Projektmedel kan sökas av alla som har sin anställning (även vikariat/projektanställning)

 1. inom Västra Götalandsregionen eller
 2. i vårdverksamhet som Västra Götalandsregionen har avtal med

Anställningsvillkoret gäller under den period som de beviljade medlen skall nyttas (2014-2015).

3. Projektledning

Utöver behörighetsvillkoret krävs

 1. att det finns en ansvarig projektledare för projektet. Om projektledaren inte är disputerad ska en disputerad handledare knytas till projektet.
 2. att verksamhetschefer godkänner att projektet bedrivs inom deras respektive ansvarsområden.

4. CV ska finnas

Forskargruppens samlade kompetens bedöms utifrån den information som finns i personkorten för projektledare och eventuella medsökande. Finns det medsökande i ansökan som inte fyllt i sin CV i personkortet vid ansökningstidens utgång, syns dessa personer inte för granskare, och räknas inte med vid bedömningen av ansökan. Detta kan alltså innebära att granskningskommittén bedömer att den kvarvarande kompetensen inte är tillräcklig för att genomföra studien.

5. Etisk prövning

Om projektet innefattar forskning som avser människor ska studien godkännas av regional etikprövningsnämnd. Det gäller även forskning på biologiskt material som kan härledas till enskilda individer samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. Mer information om vilka regler som gäller finns på Regionala etikprövningsnämndens hemsida Informationen kan också nås via hemsidan för Sahlgrenska Akademin.

6. Biobankslagen

Om studien innefattar prover som kan knytas till enskilda individer så ska det framgå av information till försöksperson/patient att prover lagras samt hur och var de avses analyseras. Det ska finnas en överenskommelse mellan biobanksansvarig vid någon av regionens biobanker och projektansvarig om förvaring/utlämning av prover och, förvaring av sekundär provsamling. Mer information hittar du på hemsidan för Regionalt biobankscentrum och på webbplatsen biobanksverige.se.
Regionalt biobankscentrum svarar gärna på frågor.

7. Personuppgiftslagen

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Om patientdata från studien lagras i register/databas ska anmälan göras till personuppgiftsombud. Det gäller även kodade eller krypterade uppgifter så länge som det finns en kod- eller krypteringsnyckel. Läs mer om vilka regler som gäller för personuppgifter i forskningen

8. Godkännanden/tillstånd från andra myndigheter

Sökande bör också överväga om studien fordrar godkännanden av andra myndigheter eller instanser t.ex. från strålskyddskommitté eller Läkemedelsverket.

9. Sista dag för komplettering av ansökan

Etikgodkännande och andra tillstånd som krävs för projektets genomförande behöver inte vara klara vid ansökningstillfället.

Senast den 1 juni 2015 ska följande ha inkommit till FoU-enheten.

Projektledaren ansvarar för att eventuella ytterligare godkännanden/tillstånd som behövs för studien(punkt 8) är i sin ordning och att lagligt reglerade villkor enligt punkterna 6 och 7 är uppfyllda när studien påbörjas och de regionala FoU-medlen ska rekvireras.

Om ansökan inte är komplett den 1 juni 2015 kommer det beviljade bidraget att dras in.

10. Möjlighet att söka projektmedel och tid för utnyttjande

Projektmedel kan beviljas vid högst tre tillfällen, d.v.s. en första ansökan och två ansökningar om fortsatta medel. Medel reserveras för ett tillfälle i taget och disponeras över ett årsskifte. För att få fortsatt stöd fordras att man ansöker om detta (i särskilt ansökningsformulär).

Högsta belopp som kan sökas vid varje tillfälle är 500 000 kronor.

Beviljade FoU-medel för 2015 får disponeras även under år 2016. I händelse av särskilda omständigheter kan medlen få utnyttjas även 2017. I så fall skall en ansökan om dispens ha inkommit till granskningskommitténs ordförande senast 1 november 2016. Som särskilda omständigheter räknas oförutsebara händelser som är av väsentlig betydelse för att projektet ska kunna genomföras.

11. Hur medlen får användas och inte får användas

Utrustning

Projektmedlen får endast användas för projektspecifik utrustning som angivits i kostnadskalkylen i ansökan. De får inte i annat än i undantagsfall användas för inköp av datorer och annan datorutrustning, ej heller till annan utrustning som erfordras för den reguljära verksamheten på arbetsplatsen. Om det föreligger särskilda skäl för samutnyttjande av utrustning med reguljär verksamhet kan projektmedel få utnyttjas efter särskilt medgivande från granskningskommittén.

Lönekostnader

När FoU-medel skall användas till lönekostnader gäller att personalen skall ersättas enligt samma villkor som för sina ordinarie arbetsuppgifter.

Reskostnader

Reskostnader enligt arbetsställets vanliga regler för tjänsteresor får bekostas av FoU-medel om det är nödvändigt för projektets genomförande och ingår i kostnadskalkylen i ansökan.
Utlandsresor får endast undantagsvis bekostas av de regionala FoU-medlen. Kostnader för att delta i konferenser utomlands förutsätts inte vara aktuella vid det första ansökningstillfället. Om kostnader för utlandsresor anges i ansökan om fortsatta medel, skall det i ansökan också finnas en tydlig motivering till varför projektets genomförande kräver detta.

Förvaltningsavgifter/overheadkostnader

Medel beviljas inte till förvaltningsavgifter/overheadkostnader eller andra administrativa påslag. Sådana avgifter förutsätts inte vara aktuella för anslag som överförs mellan förvaltningar inom Västra Götalandsregionen.

12. Rapportering i samband med ansökan om fortsatta medel

Vid rapportering i samband med ansökan om fortsatta medel ska tydligt framgå hur projektet har förlöpt i jämförelse med plan. Alla avvikelser ska rapporteras och orsakerna anges. Det gäller även avvikelser i ekonomiskt utfall jämfört med den budget/kostnadskalkyl som redovisades vid föregående ansökningstillfälle.

13. Rapportering av projektets genomförande och resultat

Projektledare som är mottagare av regionala FoU-medel är skyldig att registrera sitt projekt i en särskild projektdatabas för FoU i Västra Götalandsregionen. Registreringen ska göras i samband med första beviljningstillfället. Där rapporteras sedan hur projektet fortskrider och så småningom vetenskapliga resultat/artiklar. Rapportering ska göras även om projektet avbryts innan det slutförts. Projektredovisningen bör uppdateras kontinuerligt och minst en gång per år.

Länk till projektdatabasen FoU i VGR

Även CV i projektledares och medsökandes personkort ska uppdateras fortlöpande med nya publikationer.

Bidragsperiod 2014-2015 - Version 2013-06

Denna information avser ansökningar som görs hösten 2013.

1. Bidragens ändamål

Bidragen är avsedda för forskning inom patientsäkerhetsområdet med särskild tonvikt lagd på utveckling och implementering.

Med patientsäkerhet menar vi i det här sammanhanget skydd mot vårdskador. Vårdskador orsakar såväl mänskligt lidande som onödiga kostnader. Patientsäkerhetsarbete kan bland annat handla om läkemedelssäkerhet, informationssäkerhet i vårdens övergångar, vårdrelaterade infektioner, fallskador, trycksår men också arbetet med standardiserade vårdprocesser och kliniska beslutsstöd.

Resultaten av FoU-projektet ska i stort sett vara generaliserbara eller åtminstone transformerbara och kunna användas av andra i liknande situationer. Resultaten ska också kunna publiceras och bidra till en kollektiv kunskapstillväxt. Vid bedömning av inkomna ansökningar kommer särskild tonvikt att läggas vid konkreta målbeskrivningar och mätbarhet av ökad patientsäkerhet.

2. Behöriga att söka

Projektmedel kan sökas av alla som har sin anställning (även vikariat/projektanställning)

 1. inom Västra Götalandsregionen eller
 2. i vårdverksamhet som Västra Götalandsregionen har avtal med

Anställningsvillkoret gäller under den period som de beviljade medlen skall nyttas (2014-2015).

3. Projektledning

Utöver behörighetsvillkoret krävs

 1. att det finns en ansvarig projektledare för projektet. Om projektledaren inte är disputerad ska en disputerad handledare knytas till projektet.
 2. att verksamhetschefer godkänner att projektet bedrivs inom deras respektive ansvarsområden.

4. CV ska finnas

Forskargruppens samlade kompetens bedöms utifrån den information som finns i personkorten för projektledare och eventuella medsökande. Finns det medsökande i ansökan som inte fyllt i sin CV i personkortet vid ansökningstidens utgång, syns dessa personer inte för granskare, och räknas inte med vid bedömningen av ansökan. Detta kan alltså innebära att granskningskommittén bedömer att den kvarvarande kompetensen inte är tillräcklig för att genomföra studien.

5. Etisk prövning

Om projektet innefattar forskning som avser människor ska studien godkännas av regional etikprövningsnämnd. Det gäller även forskning på biologiskt material som kan härledas till enskilda individer samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. Mer information om vilka regler som gäller finns på Regionala etikprövningsnämndens hemsida Informationen kan också nås via hemsidan för Sahlgrenska Akademin.

6. Biobankslagen

Om studien innefattar prover som kan knytas till enskilda individer så ska det framgå av information till försöksperson/patient att prover lagras samt hur och var de avses analyseras. Det ska finnas en överenskommelse mellan biobanksansvarig vid någon av regionens biobanker och projektansvarig om förvaring/utlämning av prover och, förvaring av sekundär provsamling. Mer information hittar du på hemsidan för Regionalt biobankscentrum och på webbplatsen biobanksverige.se.
Regionalt biobankscentrum svarar gärna på frågor.

7. Personuppgiftslagen

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Om patientdata från studien lagras i register/databas ska anmälan göras till personuppgiftsombud. Det gäller även kodade eller krypterade uppgifter så länge som det finns en kod- eller krypteringsnyckel. Läs mer om vilka regler som gäller för personuppgifter i forskningen

8. Godkännanden/tillstånd från andra myndigheter

Sökande bör också överväga om studien fordrar godkännanden av andra myndigheter eller instanser t.ex. från strålskyddskommitté eller Läkemedelsverket.

9. Sista dag för komplettering av ansökan

Etikgodkännande och andra tillstånd som krävs för projektets genomförande behöver inte vara klara vid ansökningstillfället.

Senast den 1 juni 2014 ska följande ha inkommit till FoU-enheten.

Projektledaren ansvarar för att eventuella ytterligare godkännanden/tillstånd som behövs för studien(punkt 8) är i sin ordning och att lagligt reglerade villkor enligt punkterna 6 och 7 är uppfyllda när studien påbörjas och de regionala FoU-medlen ska rekvireras.

Om ansökan inte är komplett den 1 juni 2013 kommer det beviljade bidraget att dras in.

10. Möjlighet att söka projektmedel och tid för utnyttjande

Projektmedel kan beviljas vid högst tre tillfällen, d.v.s. en första ansökan och två ansökningar om fortsatta medel. Medel reserveras för ett tillfälle i taget och disponeras över ett årsskifte. För att få fortsatt stöd fordras att man ansöker om detta (i särskilt ansökningsformulär).

Högsta belopp som kan sökas vid varje tillfälle är 500 000 kronor.

Beviljade FoU-medel för 2014 får disponeras även under år 2015. I händelse av särskilda omständigheter kan medlen få utnyttjas även 2016. I så fall skall en ansökan om dispens ha inkommit till granskningskommitténs ordförande senast 1 november 2015. Som särskilda omständigheter räknas oförutsebara händelser som är av väsentlig betydelse för att projektet ska kunna genomföras.

11. Hur medlen får användas och inte får användas

Utrustning

Projektmedlen får endast användas för projektspecifik utrustning som angivits i kostnadskalkylen i ansökan. De får inte i annat än i undantagsfall användas för inköp av datorer och annan datorutrustning, ej heller till annan utrustning som erfordras för den reguljära verksamheten på arbetsplatsen. Om det föreligger särskilda skäl för samutnyttjande av utrustning med reguljär verksamhet kan projektmedel få utnyttjas efter särskilt medgivande från granskningskommittén.

Lönekostnader

När FoU-medel skall användas till lönekostnader gäller att personalen skall ersättas enligt samma villkor som för sina ordinarie arbetsuppgifter.

Reskostnader

Reskostnader enligt arbetsställets vanliga regler för tjänsteresor får bekostas av FoU-medel om det är nödvändigt för projektets genomförande och ingår i kostnadskalkylen i ansökan.
Utlandsresor får endast undantagsvis bekostas av de regionala FoU-medlen. Kostnader för att delta i konferenser utomlands förutsätts inte vara aktuella vid det första ansökningstillfället. Om kostnader för utlandsresor anges i ansökan om fortsatta medel, skall det i ansökan också finnas en tydlig motivering till varför projektets genomförande kräver detta.

Förvaltningsavgifter/overheadkostnader

Medel beviljas inte till förvaltningsavgifter/overheadkostnader eller andra administrativa påslag. Sådana avgifter förutsätts inte vara aktuella för anslag som överförs mellan förvaltningar inom Västra Götalandsregionen.

12. Rapportering i samband med ansökan om fortsatta medel

Vid rapportering i samband med ansökan om fortsatta medel ska tydligt framgå hur projektet har förlöpt i jämförelse med plan. Alla avvikelser ska rapporteras och orsakerna anges. Det gäller även avvikelser i ekonomiskt utfall jämfört med den budget/kostnadskalkyl som redovisades vid föregående ansökningstillfälle.

13. Rapportering av projektets genomförande och resultat

Projektledare som är mottagare av regionala FoU-medel är skyldig att registrera sitt projekt i en särskild projektdatabas för FoU i Västra Götalandsregionen. Registreringen ska göras i samband med första beviljningstillfället. Där rapporteras sedan hur projektet fortskrider och så småningom vetenskapliga resultat/artiklar. Rapportering ska göras även om projektet avbryts innan det slutförts. Projektredovisningen bör uppdateras kontinuerligt och minst en gång per år.

Länk till projektdatabasen FoU i VGR

Även CV i projektledares och medsökandes personkort ska uppdateras fortlöpande med nya publikationer.

PublishedDocument information: Villkor forskning inom patientsäkerhetsområdet | Last modified: 2019-01-22 by Researchweb Support 7

Villkor forskning inom patientsäkerhetsområdet, from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/en/vgregion/document/175781