Region Halland - Forskning på arbetst

Region Hallands anslag

Klicka på fliken för anslaget du vill söka eller läsa mer om.

Vetenskapliga rådet
Sparbanksstiftelsen
Doktorandmedel
Inledande forskning

Forsknings- och utvecklingsprojekt på arbetstid


Medarbetare i Region Halland med kreativa forsknings- och utvecklingsidéer ges möjlighet att under en begränsad tid arbeta med forsknings- och utvecklingsprojekt på arbetstid.

Syftet med stödet till forsknings- och utvecklingsprojekt på arbetstid är att täcka lönekostnader för den projektansvarig. Arbetstiden för den projektansvarige debiteras således inte kliniken/verksamheten.

Ansökan kan göras en gång per år och beviljas för som längst 12 månader per ansökningsomgång. Medel beviljas för max 20 % av arbetstiden under 12 månader per person och per projekt.

Villkor för att söka forsknings- och utvecklingsprojekt på arbetstid

1Om synnerliga skäl föreligger kan avsteg göras från principen om tillsvidareanställning efter hörande av berörd förvaltningschef. Med synnerliga skäl avses förvaltningens behov av vetenskaplig kompetens eller spetskompetens för att bedriva ett visst FoU-projekt som bedöms har stor betydelse för verksamheten framöver.

Prioriteringar vid bedömning

Granskning, bedömning och beslut

Inkomna ansökningar bereds i en tillsatt arbetsgrupp inom FoU Halland bestående av Stefan Lönn (Docent), Amir Baigi (Docent), Ann-Kristin Karlsson (Med dr), Håkan Bergh (Docent), Ulrika Bergsten (Med Dr) och Sverker Hasselblom (Med Dr). Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier:

Beslut om tilldelning av medel för forsknings- och utvecklingsprojekt på arbetstid fattas av FoU-rådet Region Halland.

Avslag ges om:

Signering

Sökande som inte har genomgått forskarutbildning ska knyta en eller flera handledare till projektet. Handledaren ska intyga genom signering att hen åtar sig ansvaret att vara handledare samt att projektet är genomförbart.

Verksamhetschefen/motsvarande intygar genom signering att hen ställer sig bakom projektansökan och medverkar till att projektet kan genomföras enligt den presenterade planeringen i ansökan.

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara slutförd och registrerad senast 2017-02-06 kl 24.00. För att ansökan ska vara godkänd och gå vidare till bedömning måste underskriftsblanketten (Blankett 1) med samtliga underskrifter vara FoU Halland tillhanda senast tre dagar efter ansökningstidens utgång, d v s senast 2017-02-09.

Blanketten blir tillgänglig när du trycker på knappen "slutför" i ansökningsformuläret. Även om ansökan är slutförd kan man ändra i den fram till sista ansökningsdag.

Blanketten med samtliga underskrifter skickas per post eller skannas och mejlas till:

Postadress: Region Halland, Hanna Svensson, Box 517, 301 80 Halmstad.
E-post: Registrator.Lk@regionhalland.se

Redovisning

Redovisning av projektet sker i ansökningssystemet under rubriken projektdatabas. I redovisningen ska projektets övergripande resultat framgå liksom hur bidraget har använts. Detta sker efter den beviljade projekttidens slut. I de fall då projektet inte är avslutat under den avtalade tidsperioden sker en presentation av projektflödet. Presentation av projektet sker även på verksamhetsagendan efter överenskommelse med verksamhetschef.

Ann Ekberg-Jansson, Docent, FoU-chef
FoU Halland

PublishedDocument information: Region Halland - Forskning på arbetst | Last modified: 2018-12-27 by Researchweb Support 7

Region Halland - Forskning på arbetst, from Region Halland
http://au.researchweb.org/is/en/halland/document/191591