Region Halland - Sparbanksstiftelsen

Region Hallands anslag

Klicka på fliken för anslaget du vill söka eller läsa mer om.

Vetenskapliga rådet
Forskning på arbetstid
Doktorandmedel
Inledande forskning

Forskningsstöd i Region Halland från externa medel (Sparbanksstiftelsen)


Region Halland ges möjlighet att utlysa medel för forskningsstöd för projekt inom hälsa och sjukvård. Detta forskningsstöd finansieras av Sparbankstiftelsen i Varberg.

Huvudsyftet med stödet är att i första hand täcka lönekostnader för forskningsprojekt. Forskningsstödet sker via ett avtal mellan Sparbankstiftelsen och Region Halland.

Sparbanksstiftelsens styrelse har 2019 avsatt 2 miljoner till forskningsprojekt.

Alla ansökningar görs på samma blankett ” Externa medel Sparbanksstiftelsen”. Förtydliga i projektbeskrivningen om ansökan avser den specifika satsningen för patientnära klinisk forskning i Varberg.

Tänk på följande i ansökan:

1. Ansökningsblankettens fält ska fyllas i på ett sådant sätt att granskare får en klar bild av varför projektet behöver  genomföras, vem som ska göra det, vad som ska göras och hur det ska göras. Bifoga gärna projektplanen
2. Det sökta beloppet ska vara väl specificerat.
3. Bilagor i form av figurer, tabeller eller referenslista kan bifogas ansökan.
    Såväl själva ansökan som projekttitel skall skrivas på svenska.

* tillsvidareanställd inom Region Halland eller privat vårdgivare med avtal

Villkor för att söka externa medel:

Sökande ska vara tillsvidareanställd inom Region Halland eller privat vårdgivare med avtal och söka forskningsstöd för projekt inom hälsa och sjukvård.

Granskning, bedömning och beslut:

Inkomna ansökningar bereds i en tillsatt arbetsgrupp inom FoU Halland bestående av Stefan Lönn (Docent). Ulf Strömberg (Professor), Ann-Kristin Karlsson (Med Dr), Håkan Bergh (Docent), Elisabeth Brobeck (Med Dr), Berne Eriksson (Med Dr). Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier och med en sjugradig skala/område:
A. Frågeställning
Originalitet, forskningsbarhet, avgränsning etc. Hur kan projektet bidra till att öka kunskapen inom området?
B. Genomförbarhet
Metoder, tidplan, förankring av projektet på arbetsplatsen etc.
C. Betydelse
Projektets betydelse för regionen och hur projektet kan gynna gränsöverskridande samarbete t ex avseende vårdprocessen.

Forskningsstödet är uppdelat i tre olika kategorier; predoktorander, doktorander och disputerade där de olika kategorierna konkurrerar inom ”sin” kategori.

Beslut om tilldelning av de externa medlen fattas av granskningsgruppen. I slutet av maj 2019 meddelas beslut till de sökande via e-post. De beviljade projektmedlen finns tillgängliga from 2019-06-01. De beviljade projektmedel förvaltas av Region Halland och administreras av FoU Halland.

Avslag ges om:

Signering

Sista ansökningsdag 

Ansökan skall vara slutförd och registrerad senast 2019-05-03 kl 24.00.

För att din ansökan ska vara godkänd och gå vidare till bedömning måste samtliga underskrifter via BankID vara FoU Halland tillhanda senast tre dagar efter ansökningstidens utgång, d v s senast 2019-05-06

Mer om hur du gör med signering via BankID kan du läsa på Researchweb - hjälp och service.

Om inte alla personer (som är berörda) har BankID kan en blankett skrivas ut - den blir tillgänglig när du tryckerpå knappen "slutför" i ansökningsformuläret.

Om du använder pappersblanketten ska du skicka detta per post eller skannas och mejlas till:

Region Halland
Hanna Svensson
Box 517
301 80 Halmstad

Redovisning

Projektet ska slutredovisas inom 1 år från tilldelning, dvs senast 2020-06-30. Redovisningen görs i Researchweb när du får ett mail där du antingen skickar in redovisningen av ditt projekt eller begära uppskov. Om särskilda omständigheter föreligger kan man efter en anståndsansökan få disponera projektmedlen ytterligare 1 år. Projektmedel som inte har använts återgår till Region Hallands forskningsstöd.

Det ankommer på den sökande och den sökandes handledare att ansöka om etiktillstånd samt följa reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR).

Region Halland har rätt att informera om samtliga pågående och avslutade forskningsprojekt.

Ann Ekberg-Jansson, Docent, FoU-chef
FoU Halland
Regionkontoret

PublishedDocument information: Region Halland - Sparbanksstiftelsen | Last modified: 2018-12-27 by Researchweb Support 7

Region Halland - Sparbanksstiftelsen, from Region Halland
http://au.researchweb.org/is/en/halland/document/191581