Ansökan

Region Hallands anslag

Klicka på fliken för anslaget du vill söka eller läsa mer om.

Sparbanksstiftelsen
Forskning på arbetstid
Doktorandmedel
Inledande forskning

Vetenskapliga Rådet

Region Halland har år 2020 avsatt upp till 3,8 miljoner kronor för forskning och utveckling. Vetenskapliga rådet lämnar förslag till Regionstyrelsen hur dessa projektmedel skall fördelas.

Ansökningsperioden har passerat. Beslut meddelas i slutet av november.

OBS! Sista ansökningsdag är 2019-06-17 då ansökan ska vara signerad och innehålla all information enligt gällande anvisningar för att gå vidare i granskningsprocessen.

Verksamhetschef och handledare (för ej disputerade) ska signera med BankID enligt gällande rutin: https://www.researchweb.org/is/halland/document/243451

Villkor för att erhålla projektmedel från Vetenskapliga Rådet

Som basvillkor för att erhålla projektmedel gäller följande:

[1] Om synnerliga skäl föreligger kan avsteg göras från principen om tillsvidareanställning efter hörande av berörd verksamhetschef. Med synnerliga skäl avses verksamhetens behov av vetenskaplig kompetens eller spetskompetens för att bedriva ett visst FoU-projekt som bedöms har stor betydelse för verksamheten framöver. Anställda vid regionens FoU enhet förutsätts bedriva forskning inom ramen för sin anställning och därmed inte ta Vetenskapliga rådets medel i anspråk.

Inriktning av FoU-projekt – prioriterade områden 2020 

Samtliga prioriterade områden knyter an till den regionala utvecklingen inom Region Halland med sikte på att skapa den bästa livsplatsen för god hälsa och ett gott socialt liv utifrån Region Hallands övergripande mål.

Prioriterade områden för FoU-projekt 2020

Samtliga prioriterade områden knyter an till den regionala utvecklingen inom Region Halland med sikte att skapa den bästa livsplatsen för god hälsa och ett gott socialt liv utifrån Region Hallands övergripande mål.

OBS! Sista ansökningsdag 2019-06-17

Ansökan skall vara slutförd och registrerad senast 2019-06-17 kl 24.00 då ansökningssystemet stängs.

Signering

För ej disputerade ska vetenskaplig handledare intyga genom signering att hen åtar sig ansvaret att vara handledare samt att projektet är genomförbart.

Verksamhetschefen/motsvarande intygar genom signering att hen ställer sig bakom projektansökan och medverkar till att projektet kan genomföras enligt den presenterade planeringen i ansökan.

För att ansökan ska vara godkänd och gå vidare till bedömning måste samtliga underskrifter via BankID, vara FoU Halland tillhanda sista ansökningsdag d.v.s. senast 2019-06-17 kl. 24:00.

Mer om hur du gör med signering BankIDkan du läsa på Researchweb – hjälp och service. https://www.researchweb.org/is/halland/document/243451

Om inte alla personer (som är berörda) har BankID kan en blankett för underskrift skrivas ut – den blir tillgänglig när du trycker på knappen "slutför" i ansökningsformuläret.

Om du använder pappersblanketten ska du skicka detta per post eller skannas och mejlas till:

Postadress: Region Halland, FoU Halland, Hanna Svensson, Box 517, 301 80 Halmstad.

Eller via E-post: Registrator.Lk@regionhalland.se

Vad behöver jag tänka på inför ansökan?

Länk till dokumentet "Vad behöver jag tänka på inför ansökan?"

Vad kan jag söka projektmedel för?

Länk till dokument ”Utformning av projektmedel VR2020”

Tidplan för ansökan

Länk till dokument ”Tidplan för ansökan VR2020”

Bedömning och handläggning av inkomna ansökningar

Länk till dokument ”Granskning, bedömning, handläggning och beslut”

Ledamöter Vetenskapliga rådet 2019

Länk till dokument ”Ledamöter Vetenskapliga rådet 2019”

Kontakt

Länk till dokumentet ”Kontakt”


PublishedDocument information: Ansökan | Last modified: 2019-05-10 by Researchweb Support 7

Ansökan, from Region Halland
http://au.researchweb.org/is/en/halland/document/191561