Publication: Säsongsvariation i prevalens av beta-hemolytiska streptokocker bör beaktas vid diagnostik av halsinfektioner

Säsongsvariation i prevalens av beta-hemolytiska streptokocker bör beaktas vid diagnostik av halsinfektioner.
Reykjavik: 10:e Nordiska Kongressen i Allmänmedicin; 1997.

Abstract

Inledning:

Infektioner med beta-hemolytiska streptokocker (BHS) är vanligast förekommande under vinter och tidig vår. Enbart klinisk bedömning av halsinfektion grundad på anamnes och status är otillförlitligt och diagnostiken bör kompletteras med test som påvisar närvaron av BHS. När väl BHS påvisas vid en infektion kan patienten vara asymptomatisk bärare av BHS men ha halsont av annat skäl, vanligen ett virus. Antibiotikabehandling bör då undvikas.

Syfte:

Att jämföra förekomst och mängd av BHS hos friska individer och hos patienter med svalgsmärtor och relatera fyndet vid svalgodling till personernas ålder, eventuell barnomsorg och årstid vid provtagning.

Material Och Metod:

Svalgprov togs från 400 friska förskolebarn, 381 friska skolbarn i åldern 7-15 år och från 516 vuxna med ålder 16 år. Dessa jämfördes med svalgprover från 86 förskolebarn, 60 skolbarn och från 289 vuxna med svalgsmärtor. Prover insamlades under jan-febr och juli-sept 1991. Barnomsorgsform efterfrågades. Växt av BHS kvantifierades som sparsam (1-10), måttlig (10-50) och riklig (>50 kolonier per platta).

Resultat:

Prevalensen av BHS hos friska individer var lägst före 3 års ålder (1,9-7,1%) och bland vuxna 16 år eller äldre (2,4-3,7%). Högst var den i åldersgruppen 3-15 år (5,0-21,2%). Motsvarande prevalens av BHS för patienter med svalgsmärta var hos barn <3 år (11,8-26,1%), för vuxna 16 år eller äldre (15,7-21,4%) och för skolbarnen 3-15 år med halsont (30,6-41,4%). Ingen statistiskt signifikant skillnad i prevalens kunde observeras mellan olika barnomsorgsformer. Vid fynd av BHS var det vanligare att bakterieväxten var riklig hos patienter (85%) jämfört med hos friska individer (41%). Skillnaden i prevalens av BHS mellan friska individer och patienter med ont i halsen var liten under sommaren och stor under vintern.

Konklusion:

Prevalensen av BHS varierar med ålder och årstid bland friska individer och patienter med svalgsmärtor. Sommartid är det mycket svårare än under vintertid att tolka svaret på en svalgodling hos patienter yngre än 16 år eftersom antalet asymptomatiska bärare är högt.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=82021