Publication: FoU-Rapport nr 028 - Patientnära analyser på vårdcentral - en orsak till minskade eller ökade kostnader?

FoU-Rapport nr 028 - Patientnära analyser på vårdcentral - en orsak till minskade eller ökade kostnader?
Andersson C, Anvell B, Clason G, Grandin E, Larsson G, Milke U, Persson U, Thelin E, Gunnarsson R.
Borås: FoU-enheten primärvården Södra Älvsborg; 1999.

Abstract

Bakgrund:

Om man i ökad omfattning gör fler analyser på vårdcentralen kommer läkarbesöket för fler patienter än idag att vara avslutat när patienten går hem. Patienten kan komma en stund före läkarbesöket. När patienten träffar läkaren är proverna klara. Doktorn kan då direkt ge besked om behandling eller eventuell kompletterande provtagning. Är det kostsamt att införa detta i större utsträckning? Kan det innebära besparingar? Vad tycker patienter och distriktsläkare?

Metod:

I denna studie registrerades på åtta vårdcentraler alla provtagningstillfällen under en månad där åtminstone något av proverna elstatus, leverstatus, hematologi eller HbA1C beställts. Kostnaden för varje analystillfälle räknades fram. Hänsyn togs till patientens kostnader för resor och förlorad arbetsinkomst samt samhällets kostnader för tolk, färdtjänst och assistans av hemhjälp.

Resultat Och Diskussion:

Av totalt 2434 provtagningstillfällen fann vi att 329 tillfällen (13,5% av alla provtagningstillfällen) var extra provtagningsbesök som skulle ha kunna skett i samband med läkarbesöket. Vi jämförde kostnaderna för nuvarande centraliserade analysförfarande med kostnaderna om analyserna analyserats lokalt på vårdcentralen. De 329 tillfällena skulle då ha kunnat flyttas till läkarbesöket med påföljande besparingar för patienten (resekostnader och förlorad arbetsinkomst) och samhället (extra tolkbesök, extra resa med färdtjänst, e. t. c.). Med dagens betalningssystem finner vi att medelkostnaden för ett analystillfälle är dubbelt så högt om proverna analyseras på vårdcentral (27:-) jämfört med om de analyseras på ett centralt laboratorium (15:-). Vid motsvarande jämförelse utifrån en prislista i ett köp-sälj-system blir kostnaden omvänd, alltså dubbelt så hög (58:-) för ett centralt laboratorium . Det som är intressant är alltså vilket betalningssystem ett centralt laboratorium kommer att tillämpa i framtiden. Vi fann att de flesta patienter (61%) önskar att provsvaren blir klara medan de är hos doktorn. En stor majoritet av distriktsläkarna tyckte det var bra om proverna analyseras färdigt på vårdcentral. Redan 1987 i Trydings rapport "Värdering av patientnära nya analystekniker i primärvården" antas att vinsterna med decentraliserad laboratorieverksamhet ligger i bättre service och på längre sikt lägre kostnader i form av färre prover, färre läkarbesök och minskade remisser till specialistmottagning. I SPRISs rapport nr 422 förespråkas "laborera rätt och lagom" genom att minska användningen av vissa rutinanalyser som ej har något kliniskt intresse till förmån för ökat laborerande av svårdiagnostiserade, behandlingsbara sjukdomar. Rätt prov på rätt sätt vid rätt tillfälle. Patientnära analyser, som ger en omedelbar feed-back till doktorn, är ett sätt att minska onödiga analyser.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=81781