Publication: Role of gender in sexual behaviours and response to education in sexually transmitted infections in 17-year-old adolescents

Role of gender in sexual behaviours and response to education in sexually transmitted infections in 17-year-old adolescents.
Hongkong: 2012 International Symposium on Education and Psychology (ISEP); 2012.

Abstract

De värden vi utvecklar under vår ungdom kommer att följa oss genom livet. Att studera ungdomars beteende lär oss inte hur ungdomars framtid kommer att bli men kan ge oss kunskap om hur framtiden kan bli. Så gott som alla könssjukdomar ökar i vårt land idag Många könssjukdomar ökar risken för sterilitet hos både kvinnor och män och klassas av svensk smittskyddslag som samhällsfarlig. Orsakerna till de ökade könssjukdomarna är inte helt klarlagda. Troligen beror det på ett flertal faktorer. I stort sett alla länder i vår värld har fler könssjukdomar än vad Sverige har. Vi vet att unga människor idag reser mer än någonsin och på så vis hämtar hem smittsamma sjukdomar. Genom invandring och turism kommer också smitta till vårt land. I många länder, även i västvärlden, ingår inte partnerspårning i smittskyddslagen som i Sverige. Dagens unga senarelägger sin familjebildning vilket innebär att alltfler "hinner med" fler partners än vad tidigare generationer gjort. En attitydförändring till en mer tillåtande syn på sexuella kontakter utan kärlekskrav ses också hos båda könen och bidrar till utvecklingen. Detta är för den unga kvinnan en revolutionerande förändring. Tillgången till pornografi är obegränsad vilket kan tänkas bidra till ett sexuellt riskbeteende. Den Hiv/Aidskampanj som 80- 90-talets unga var med om när hiv/aids blev känt innebar mer kondomanvändning och restriktivare sex. Hiv är i många länder i världen ett mycket stort hot för befolkningen. Ungdomar behöver information och kunskap. De behöver forum där attityder och beteende i sexuella frågor och könssjukdomar diskuteras. Syftet med studien var att undersöka könsskillnader hos gymnasieelever med avseende på sexuella riskbeteenden, och ungdomars uppfattning om effekten av utbildning om sexuellt överförbara infektioner (STI). Studien syftade också till att undersöka skillnader mellan elever i studieförberedande program jämfört med yrkesförberedande program. Ungdomarna som erbjöds vara med gick andra året på gymnasiet(ca 17 år) och var från två kommuner i sydvästra Sverige. Efter en 60-minuterslektion i sex- och relationer erbjöds de att svara på en enkät om sexuella erfarenheter, sexuella riskbeteenden och effekten av utbildning om sexuellt överförbara sjukdomar. Slutsatserna var att pojkar tog mindre ansvar för STI-prevention än flickorna. Dessutom upplevde pojkarna sig vara mindre påverkade av STI utbildning än flickorna. Flickorna hade mer erfarenhet av samkönad sexualitet än män. Konklusion och konsekvenser för praktikern: Pojkar tar mindre ansvar för STI-prevention än flickorna. Vid planering av STI utbildning är det viktigt att beakta kön, traditioner och olika inlärningsstilar. Om STI utbildning inte når pojkar, kommer förekomsten av dessa infektioner fortsätter att öka.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=1672901