Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden
Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden
Project number : 72491
Created by: Pär-Daniel Sundvall, 2011-02-13
Last revised by: Pär-Daniel Sundvall, 2014-09-05
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2010-08-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2014-08-20
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bland vårdtagare på äldreboenden är icke urinvägsspecifika allmänsymtom som trötthet, oro, förvirring, aggressivitet och nedsatt aptit vanligt förekommande. Samtidigt är det mycket vanligt med asymtomatisk bakteriuri (ABU). Ofta resulterar detta i antibiotikabehandlingar med tveksamt värde på grund av den diagnostiska osäkerhet som föreligger.

Den höga förekomsten av bakterier i urinen hos äldre, utan att det ger symptom, gör det mycket svårt att veta om ett nytt symptom är orsakat av en urinvägsinfektion eller om bakterierna i urinen bara står för en ABU. Detta gör att man inte enbart utifrån svaret på en urinsticka eller urinodling kan avgöra om det rör sig om en urinvägsinfektion eller inte.

Utifrån den diagnostiska osäkerheten skulle det behövas ett nytt kompletterande test för att kunna avgöra om fynd av bakterier i urinen innebär ett harmlöst bärarskap eller om det rör sig om en symptomgivande infektion. I tidigare mindre studier har inflammationsparametern interleukin 6 (IL-6) i urinen visat sig kunna vara ett lovande sådant test. Denna studie genomfördes för att i en större studie utreda huruvida halten av IL-6 i urinen kan användas för att skilja mellan ABU (som inte ska behandlas) och en symptomgivande urinvägsinfektion.

Studien baserades på en datainsamling 2012 där symtom registrerades och urinprov togs från 421 vårdtagare på svenska äldreboenden. Följande nytillkomna diffusa/ospecifika symtom studeras; trötthet, oro, förvirring, agitation/ilska, nedsatt aptit, falltendens, en beskrivning av att på annat sätt inte vara sig lik samt följande urinvägsspecifika symtom; täta urinträngningar, sveda vid vattenkastning och frekventa vattenkastningar. Urinproven analyserades med urinstickor, urinodling inklusive resistensbestämning samt genom att mäta halten av det inflammatoriska proteinet IL-6 i urin.

Studien visade att det var lika vanligt med positiva urinodlingar bland de som har respektive inte har ospecifika symtom vilket talar för att ospecifika symtom inte orsakas av bakterier i urinen. De som hade positiva urinodlingar hade också högre koncentrationer av IL-6 i urinen. Däremot var det inte någon skillnad i IL-6 koncentrationer mellan vårdtagare med bakterier i urinen som hade respektive inte hade symtom. Därför är IL-6 inte användbart vid bedömning av patienter med ospecifika symtom och samtidigt bakterier i urinen. Urinstickor var inte heller användbara.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Urinary Tract Infections
Inflammatory responses of the epithelium of the URINARY TRACT to microbial invasions. They are often bacterial infections with associated BACTERIURIA and PYURIA.
Nursing Homes
Facilities which provide nursing supervision and limited medical care to persons who do not require hospitalization.
Urinalysis
Examination of urine by chemical, physical, or microscopic means. Routine urinalysis usually includes performing chemical screening tests, determining specific gravity, observing any unusual color or odor, screening for bacteriuria, and examining the sediment microscopically.
Interleukin-6
A cytokine that stimulates the growth and differentiation of B-LYMPHOCYTES and is also a growth factor for HYBRIDOMAS and plasmacytomas. It is produced by many different cells including T-LYMPHOCYTES; MONOCYTES; and FIBROBLASTS.
Homes for the Aged
Geriatric long-term care facilities which provide supervision and assistance in activities of daily living with medical and nursing services when required.
Diagnostic Tests, Routine
Diagnostic procedures, such as laboratory tests and x-rays, routinely performed on all individuals or specified categories of individuals in a specified situation, e.g., patients being admitted to the hospital. These include routine tests administered to neonates.
Bacteriuria
The presence of bacteria in the urine which is normally bacteria-free. These bacteria are from the URINARY TRACT and are not contaminants of the surrounding tissues. Bacteriuria can be symptomatic or asymptomatic. Significant bacteriuria is an indicator of urinary tract infection.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Medarbetare

Peter Ulleryd
Smittskyddsläkare, Koncernkontoret
Marie Elm
distriktssköterska, FoU Sjuhärad - Välfärd, Borås
Sigvard Mölstad
Distriktsläkare, professor, Med. fak., Inst för kliniska vetenskaper, Malmö
Nils Rodhe
Distriktsläkare, Annan
Lars Jonsson
Medicinskt ansvarig,processägare, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)
Bengt Andersson
Läkare, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Mirjana Hahn-Zoric
Biolog, Immun lab, Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin, SU

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Professor in General Practice at at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/project/72491