Läkare som handledare i klinisk praktik för läkarstudenter.
Kunskaper och erfarenheter
Läkare som handledare i klinisk praktik för läkarstudenter.
Kunskaper och erfarenheter

Project number : 48071
Created by: Bernhard von Below, 2010-05-03
Last revised by: Bernhard von Below, 2018-06-05
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2003-01-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2018-06-05
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Physicians' experiences as clinical tutors in undergraduate medical education

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Denna avhandling studerar läkares erfarenheter av att vara kliniska handledare för läkarstudenter under grundutbildningen.

Lärande i klinisk miljö är en mycket viktig del i all läkarutbildning, över hela världen. Det innebär att studenter lär sig genom att aktivt delta i den vårdmiljö som skapas av medarbetare på olika arbetsplatser inom sjukvården, vilket ofta benämns verksamhetsförlagd utbildning, på engelska workplace learning. Detta sker inom såväl öppen som sluten vård, primärvård som specialistvård. Det är praktiken som bär lärandet. De kliniska handledarna vägleder läkarstudenterna, skapar förutsättningar för och stimulerar studenternas lärande i dessa miljöer.

Avhandlingen bygger på fyra delarbeten, där vi med olika metoder studerat och analyserat läkares upplevelser och erfarenheter av att vara kliniska handledare och synen på uppdraget. I ett delarbete har använts kvantittaiv metodik, i tre delarbeten kvalitativ. Avhandlingen belyser handledarnas arbetsvillkor och diskuterar vilka förutsättningar som behövs för att säkerställa ett gott och uthålligt handledarskap i dagens hälso – och sjukvård.

Avhandlingens övergripande syfte är att öka och fördjupa kunskapen om läkares arbete som kliniska handledare för läkarstudenter under grundutbildningen.

Läkarutbildningen var länge av tradition helt teoretisk under sina inledande år.
Under 1990-talet skedde på medicinska fakulteter och läkarutbildningar världen över en utveckling där man redan tidigt i läkarutbildningen, under den prekliniska fasen, införde utbildningsmoment med patientkontakt, konsultationsträning och träning i klinisk undersökning. Dessa kurser har haft benämningar som Early Clinical Experience eller Early Patient Contact och vanligtvis har man engagerat allmänläkare som handledare. Också i Sverige har samtliga läkarutbildningar idag dessa inslag. I Göteborg startade kursen Tidig YrkesKontakt (TYK) för termin 1-4 höstterminen 2001 baserad på studentcentrerat förhållningssätt, upplevelsebaserat och uppgiftsbaserat lärande, smågruppslärande, och en ny, aktiv handledarroll. I motsats till den förhärskande modellen rekryterade man till TYK såväl allmänmedicinare som sjukhusspecialister som handledare.

Den nya handledarrollen vid TYK i Göteborg innebar ett aktivt handledarskap, ett längre åtagande och ett smågruppshandledarskap. Såväl allmänläkare som specialistläkare på sjukhus engagerades och handledde studenter i smågrupper på sina arbetsplatser. Den nya handledarrollen har medfört ökade krav på läkarna som handledare.

Handledaruppdraget är i många avseenden stimulerande men inkräktar på läkarnas kliniska verksamhet i den dagliga vården. Det är angeläget att närmare söka förstå läkarnas inställning och upplevelser av kliniskt handledarskap. Genom att fördjupa kunskapen inom detta område kan man bidra till åtgärder som ger större tillfredsställelse hos handledarna, vilket medför att fler läkare väljer att fortsätta med handledaruppdrag. Forskning inom detta fält synes extra viktigt i och med att kurser som TYK introducerats i läkarutbildningen, kurser som är starkt handledarberoende och där handledaruppdraget är mer omfattande och krävande än tidigare. Att samtidigt sjukvården bland medarbetare upplevs mer pressad idag än tidigare förstärker behovet av denna forskning, i syfte att säkerställa god kilinisk handledning även i framtiden.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Denna avhandling studerar läkares erfarenheter av att vara kliniska handledare för läkarstudenter under grundutbildningen.

Lärande i klinisk miljö är en mycket viktig del i all läkarutbildning, över hela världen. Det innebär att studenter lär sig genom att aktivt delta i den vårdmiljö som skapas av medarbetare på olika arbetsplatser inom sjukvården, vilket ofta benämns verksamhetsförlagd utbildning. Detta sker inom såväl öppen som sluten vård, primärvård som specialistvård. Det är praktiken som bär lärandet. De kliniska handledarna vägleder läkarstudenterna, skapar förutsättningar för och stimulerar studenternas lärande i dessa miljöer.

Avhandlingen bygger på fyra delarbeten, där vi med olika metoder studerat och analyserat läkares upplevelser och erfarenheter av att vara kliniska handledare och synen på uppdraget. Avhandlingen belyser handledarnas arbetsvillkor och diskuterar vilka förutsättningar som behövs för att säkerställa ett gott och uthålligt handledarskap i dagens hälso – och sjukvård.

Syfte. Avhandlingens övergripande syfte har varit att få en djupare förståelse av den kliniske handledarens perspektiv genom att studera och analysera läkares erfarenheter och upplevelser av att vara klinisk handledare för läkarstudenter och synen på detta uppdrag.

Specifika syften:

-Att utvärdera och analysera studenternas och handledarnas erfarenheter från kursen Tidig Yrkeskontakt vid Sahlgrenska Akademin samt att belysa handledarnas arbetssituation (delarbete I).

-Att söka en djupare förståelse av läkares upplevelser av att vara kliniska handledare (delarbete II).

-Att analysera erfarna allmänläkares uppfattning om vad som karaktäriserar en skicklig klinisk handledare (delarbete III).

-Att identifiera faktorer som kan stimulera yngre läkare att åta sig ett uppdrag som kliniska handledare på längre sikt (delarbete IV)

Metodik. Både kvantitativ (delarbete I) och kvalitativ (delarbete II-IV) metodik har använts i avhandlingen.

Delarbete I: Enkät till samtliga kliniska handledare och läkarstudenter som fullgjort den nystartade kursen Tidig yrkeskontakt vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Svaren analyserades statistiskt.

Delarbete II: Tolv erfarna kliniska handledare intervjuades enskilt, hälften var allmänläkare och hälften sjukhusspecialister. Systematisk textkondensering (Malterud) användes som analysmetod.

Delarbete III: Tjugo allmänläkare med erfarenhet av att vara kliniska handledare under allmänmedicinkursen på vårdcentraler i och runt Göteborg respektive Malmö deltog i fyra fokusgruppsintervjuer. Kvalitativ innehållsanalys användes för analysen.

Delarbete IV: Tjugosju yngre läkare beskrev i egna texter viktiga faktorer för att kunna åta sig handledaruppdrag. Texterna analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)
checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Students, Medical
Individuals enrolled in a school of medicine or a formal educational program in medicine.
Curriculum
A course of study offered by an educational institution.
Education
Acquisition of knowledge as a result of instruction in a formal course of study.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

Supervisor

Mats Wahlqvist
Spec. läk, medicinsk pedagog, Närhälsan Slottsskogen vårdcentral (Göteborg), Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Bengt Mattsson
Professor em , Enheten för Allmänmedicin, Göteborgs Universitet
Annika Billhult Karlsson
VD, Minso Solutions AB, Högskolan i Borås
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
Specialist i Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för Allmänmedicin

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

Länk till webbplats / webbsida

http://hdl.handle.net/2077/51875

Läkare som handledare i klinisk praktik för läkarstudenter.
Kunskaper och erfarenheter, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/project/48071