Läkar-patient överensstämmelse i mötet - Distriktsläkarens självutvärdering av patientmötet
Läkar-patient överensstämmelse i mötet - Distriktsläkarens självutvärdering av patientmötet
Project number : 244
Created by: Gerd Carlsson Ahlén, 2005-07-14
Last revised by: Ronny Gunnarsson, 2010-04-02
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2000-11-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2007-08-14
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Physician-patient agreement at the consultation – the General Practitioner’s self-evaluation of the encounter

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Efter avslutad konsultation lämnas en enkät till både doktor och patient med likalydande frågor avseende patientens och doktorns uppfattningar om innehållet i konsultationen.
Frågor rörande t ex patientens oro för sina symtom, om hon tyckte doktorn lyssnade uppmärksamt, om hennes egen sjukdomsuppfattnng diskuterades, om patienten berättade vad hon förväntade sig av besöket mm tas upp. Detta är frågeställningar som enl tidigare studier i konsultationsforskning visat sig vara relevanta för en ur patientens synpunkt god konsultation.
Graden av överensstämmelse mellan patient och doktor i svaren studeras.
Avsikten med denna studie är också att se om doktorn kan använda någon- några av de ingående påståendena i enkäten för självevaluering, dvs om han genom att enbart själv besvara ett påstående i enkäten kan få en uppfattning om hur patienten svarade.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Adolescent
A person 13 to 18 years of age.
Adult
A person having attained full growth or maturity. Adults are of 19 through 44 years of age.
Aged
A person 65 through 79 years of age. For a person older than 79 years, AGED, 80 AND OVER is available.
Aged, 80 and over
A person 80 years of age and older.
Attitude of Health Personnel
Attitudes of personnel toward their patients, other professionals, toward the medical care system, etc.
Female
Description missing
Humans
Members of the species Homo sapiens.
Male
Description missing
Middle Aged
Description missing
Patient Satisfaction
The degree to which the individual regards the health care service or product or the manner in which it is delivered by the provider as useful, effective, or beneficial.
Physician-Patient Relations
The interactions between physician and patient.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Process Assessment (Health Care)
An evaluation procedure that focuses on how care is delivered, based on the premise that there are standards of performance for activities undertaken in delivering patient care, in which the specific actions taken, events occurring, and human interactions are compared with accepted standards.
Questionnaires
Predetermined sets of questions used to collect data - clinical data, social status, occupational group, etc. The term is often applied to a self-completed survey instrument.
Reproducibility of Results
The statistical reproducibility of measurements (often in a clinical context), including the testing of instrumentation or techniques to obtain reproducible results. The concept includes reproducibility of physiological measurements, which may be used to develop rules to assess probability or prognosis, or response to a stimulus; reproducibility of occurrence of a condition; and reproducibility of experimental results.
Sweden
Description missing

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Floda vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Bengt Mattsson
Professor em , Enheten för Allmänmedicin, Göteborgs Universitet

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Läkar-patient överensstämmelse i mötet - Distriktsläkarens självutvärdering av patientmötet, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/project/244