Randomiserad kontrollerad studie för att undersöka om intervention på vårdcentraler kan förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling vid faryngotonsillit
Randomiserad kontrollerad studie för att undersöka om intervention på vårdcentraler kan förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling vid faryngotonsillit
Project number : 240231
Created by: Stefan Malmberg, 2017-12-23
Last revised by: Stefan Malmberg, 2019-05-31
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2017-09-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-05-31
Rekrytering/datainsamling pågår

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Projektsammanfattning

Bakgrund: För att uppnå en rationell användning av antibiotika och bromsa utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier är det viktigt att utveckla och vetenskapligt utvärdera Antimicrobial Stewerdship Programs (ASP), vars syfte är att minska onödig antibiotikaanvändning. Faryngotonsillit (halsfluss) är en av de vanligaste orsakernas till antibiotikaförskrivning i primärvård. Eftersom följsamhet till riktlinjer kring diagnostik och behandling av faryngotonsillit är otillräcklig behöver det utvecklas en väl definierad, återupprepningsbar och vetenskapligt utvärderade ASP för detta ändamål.

Syfte: Att utveckla en ASP avseende faryngotonsillit och utvärdera om denna intervention kan öka följsamheten till riktlinjer för diagnostik och behandling av faryngotonsillit i primärvård.

Metod: En randomiserad kontrollerad interventionsstudie där 50 slumpmässigt valda vårdcentraler i Västra Götaland randomiseras till att genomgå en nyutvecklad ASP avseende faryngotonsillit, alternativt tillhöra en kontrollgrupp. Interventionen pågår under sex månader och innefattar såväl läkare som sjuksköterskor och innehåller reflekterande möten kring riktlinjer, didaktiska patientfall, identifiering av lokala förbättringsmöjligheter, upprättande av en handlingsplan samt återkommande återkoppling i form av lab- och diagnoskopplad förskrivningsstatisk vid faryngotonsillit.

Antibiotikaförskrivning vid faryngotonsillit följs upp i relation till snabbtest för grupp A streptokocker (GAS). Strukturella faktorer registreras. Primärt utfallsmått: andel patienter med antibiotikabehandlad faryngotonsillit som har positivt snabbtest för GAS. Förändring avseende primära och sekundära utfallsmått jämförs mellan kontrollgruppen och interventionsgruppen vid baseline och efter 6, 12 och 18 månader.

Förväntat resultat: Om studien visar att denna ASP leder till ökad följsamheten till riktlinjer vid faryngotonsillit skulle implementering av denna ASP kunna leda till en mer rationell användning av antibiotika.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Antibiotikaresistenta bakterier blir allt vanligare och utgör ett av de största hoten mot vår framtida hälsa [1, 2]. För att bromsa denna utveckling är det viktigt att inte förskriva antibiotika i onödan [3]. Faryngotonsillit (halsfluss) är en av de vanligaste orsakerna till att antibiotika förskrivs i primärvård [4, 5]. I den kliniska vardagen upplever distriktsläkare osäkerhet kring handläggning av patienter med faryngotonsillit [6] och följsamhet till riktlinjer kring diagnostik och behandling av faryngotonsillit behöver förbättras [4, 7]. Den enskilt viktigaste faktorn i primärvård är att i normalfallet bara förskriva antibiotika vid faryngotonsillit när man samtidigt har ett positivt snabbtest för beta-hemolytiska streptokocker grupp A (GAS) [8, 9].

För att öka följsamhet till riktlinjer är det viktigt att få möjlighet att reflektera kring sin egen antibiotikaförskrivning, ha regelbundna yrkesövergripande diskussioner på vårdcentralen kring förskrivning och riktlinjer för att öka kunskapen om och förståelsen kring riktlinjerna och på så sätt känna sig trygg i den kliniska vardagen [10-14]. Strukturella faktorer på vårdcentralen, chefens engagemang och sjuksköterskors arbete i telefonrådgivning och på triagemottagningar är också viktiga faktorer för att uppnå en rationell användning av antibiotika [10]. Antimicrobial Stewardship Programs (ASP, svensk term saknas) är strukturerade mångfacetterade interventioner för att minska onödig antibiotikaanvändning och har i flera fall lett till en mer rationell användning av antibiotika inom slutenvård [15-17]. Det saknas till stor del evidens kring vilka ASP åtgärder som är effektiva i primärvård, inte minst ur ett svenskt perspektiv då vi har en jämförelsevis låg antibiotikaförskrivning [17, 18].

Eftersom faryngotonsillit är vanligt, genererar många antibiotikabehandlingar och då följsamheten till riktlinjer är otillräcklig behöver det utvecklas en väl beskriven, återupprepningsbar och vetenskapligt utvärderad ASP för faryngotonsillit.

Syfte

Syftet är att utveckla en ASP intervention för faryngotonsillit och vetenskapligt utvärdera om denna intervention kan öka följsamheten till riktlinjer för diagnostik och behandling av faryngotonsillit i primärvård.

Frågeställning / Hypotes /Teoretisk referensram

Att studera om det finns en skillnad mellan vårdcentraler (VC) som randomiserats till att få respektive inte få interventionen beträffande ev förändring mellan baseline och mätning efter 6, 12 och 18 mån avseende:

 • andel pat med antibiotikabehandlad faryngotonsillit som har pos Strep-A
 • andel pat med ab-behandlad faryngotonsillit som har neg Strep-A
 • andel ab-behandlade med faryngotonsillit som behandlas med förstahands-antibiotika
 • andel med faryngotonsillit där man tagit; CRP, svalgodling, monospot (körtelfeber)

Att undersök om det finns ett samband mellan ev förändring av andel patienter med ab-behandlad faryngotonsillit som har pos Strep-A och följande faktorer i interventionsgruppen:

 • VCs storlek (listningstal) och åldersprofil på listade pat
 • antal pat med faryngotonsillit per 1000 listade pat och år
 • geografiskt läge (stad/landsbygd)
 • täckningsgrad
 • Adjusted Clinical Group (ACG)
 • Care-need-index (CNI)
 • privat/offentlig vårdcentral
 • andel fast/tillfälligt anställda läkare

Metod: Urval

Inklusionskriterier:

• Vårdcentral belägen i Västra Götaland med avtal med Västra Götalandsregionen (finns ca 200 vårdcentraler)
• Vårdcentralen har minst tre fast anställda läkare (behövs minst tre fast anställda läkare för att reflekterande möten ska bli meningsfulla)
• Vårdcentralen har journalsystemet Asynja Visph eller Profdoc Journal 3
• Vårdcentralen har medrave4 Primärvård ® (Medrave Software AB)

Exklusionskriterier:

• Nyöppnad vårdcentral som funnits kortare tid än ett år (exkluderas eftersom det inte går att göra tillförlitlig mätning vid baseline)

Beräkning av stickprovsstorlek (powerberäkning):

Vi antar linjär regression där den oberoende variabeln är grupptillhörighet, en effect size (Cohen's d) om 0.3, signifikansnivå om 0.05 och en power om 0.95. Under dessa antaganden krävs 45 vårdcentraler. För att ha viss marginal kommer vi att inkludera 50 vårdcentraler.

Metod: Gruppindelning

50 slumpmässigt valda vårdcentraler som uppfyller inklusions- och exklusionskriterierna randomiseras till att få interventionen alternativt tillhöra kontrollgruppen.

Interventionsguppen erhåller intervention enligt beskrivning under rubriken Metod: Intervention.

VC i kontrollgruppen erhåller inte den ovan nämnda utbildningen. VC i kontrollgruppen får liksom alla andra VC i Västra Götaland del av det arbete Strama Västra Götaland oavsett utför i regionen.

Metod: Intervention

Vårdcentraler som randomiserats till intervention:
Strama-kontaktläkarna utbildas i att leda reflekterande möten om diagnostik och behandling av faryngotonsillit: aktuella riktlinjer, leda diskussion om patientfall, ta fram lab- och diagnoskopplad förskrivningsstatistik, identifiera förbättringspotentialer och skapa en handlingsplan. VCs kontaktläkare utbildas månaden före interventionen påbörjas. Utbildningen anordnas av Strama Västra Götaland tillsammans med projektledaren och övriga medarbetare i studien.

Fast anställda läkare samt verksamhetschefen på VC deltar vid det reflekterande mötet. Minst en representant för sjuksköterskor deltar. Mötet innehåller:
• PowerPoint om riktlinjer för diagnostik och behandling vid faryngotonsillit inklusive ett kort patientfall.
• Patientfall med didaktiska frågor diskuteras under ledning av kontaktläkaren med en handledarmanual som stöd.
• Kontaktläkare tar fram VCs lab- och diagnoskopplade förskrivningsstatistik vid faryngotonsillit för det senaste året inför det reflekterande mötet, både för VC som helhet och för enskilda läkare. Förbättringsmöjligheter identifieras och rapporteras som en del av VCs Case Report Form (CRF). Enskilda läkares förskrivning utgör grund för egenreflektion. I CRF rapporteras VCs samlade diagnoskopplade förskrivningsstatistik
• Utifrån identifierade förbättringsmöjligheter diskuterar man fram vilka åtgärder man ska vidta på VC, handlingsplanen dokumenteras i CRF.
• Under interventionstiden (6 mån) presenterar kontakläkaren varannan månad VCs lab- och diagnosbaserade förskrivningsstatistik vid faryngotonsillit på läkarmöten eller APT. Denna statistik tas fram för VC som helhet samt för VCs enskilda läkare. Utifrån resultatet justeras det fortsatta arbetet vid behov och kontaktläkare antecknar en sammanfattning i VCs CRF.
• Kontaktläkaren har möjlighet att rådgöra med Strama Västra Götaland vid behov.

Metod: Datainsamling

Insamlade data för samtliga vårdcentraler (interventionsgrupp + kontrollgrupp):
Följande data samlas in för vårdcentraler i interventionsgruppen och kontrollgruppen vid studiestart (när interventionen startar på vårdcentralerna = baseline) samt 6, 12 och 18 månader efter det datum då vårdcentralerna i interventionsgruppen påbörjar interventionen med reflekterande möten kring faryngotonsillit.

Kvalitetsindikatorer för faryngotonsillit – mätperiod senaste sex månaderna:
• andel patienter med antibiotikabehandlad faryngotonsillit som har positivt Strep-A
• andel patienter med antibiotikabehandlad faryngotonsillit som har negativ Strep-A
• andel antibiotikabehandlade med faryngotonsillit som behandlas med förstahandsantibiotika (PcV)
• andel med faryngotonsillitdiagnos där man tagit CRP
• andel med faryngotonsillitdiagnos där man tagit svalgodling
• andel med faryngotonsillitdiagnos där man tagit monospot

Ovanstående kvalitetsindikatorer erhålls med hjälp av programvaran medrave4 Primärvård ® med mätperiod senaste sex månaderna vid baseline samt efter 6, 12 och 18 månader. Programvaran är validerad för uthämtning av data från journalsystemet Profdoc och före studiestart kommer även validering att göras för uthämtning av data från journalsystemet Asynja Visph. Utöver detta kontrolleras på samtliga ingående vårdcentraler att Strep-A registreras i journalen på ett sådant sätt att programvaran medrave4 Primärvård ® kan identifiera detta.

Strukturella faktorer som efterfrågas i CRF:
• Bemanningsgrad vid aktuellt tillfälle: Antal fast anställda distriktsläkare, antal AT-läkare, antal ST-läkare och antal tillfälligt anställda läkare (uppdelat på korttidsvikarier < 3 månaders tjänstgöringstid och långtidsvikarier med ≥ 3 månaders tjänstgöringstid på vårdcentralen)
• Antal patienter med faryngotonsillit per 1000 listade patienter och år vid baseline

Strukturella faktorer som inhämtas från Munin (ett publikt uppföljningssystem av kvalitetsindikatorer för VG Primärvård i Västra Götaland):
• Driftsform (privat/offentlig vårdcentral)
• Vårdcentralens storlek angivet som antal listade patienter och åldersprofil på listade patienter
• Geografiskt läge (stad/landsbygd)
• Vårdcentralens täckningsgrad. (Täckningsgraden beräknas enligt följande: Täljaren innehåller de listade invånarnas alla besök som vårdcentralen har kostnadsansvar för. Nämnaren innehåller de listade invånarnas alla besök hos samtliga offentligt finansierade vårdgivare i Sverige.)
• Adjusted Clinical Group (ACG; ett mått för att värdera listade populationens hälsotillstånd)
• Care-need-index (CNI, socioekonomiska variabler)

Metod: Databearbetning

Centralmått och spridningsmått presenteras för följande variabler uppdelat på interventionsgrupp och kontrollgrupp vid studiestart (baseline) och efter 6, 12 och 18 månader:
• andel patienter med antibiotikabehandlad faryngotonsillit som har: positivt Strep-A, negativt Strep-A, inget taget Strep-A respektive andel som behandlats med förstahandsantibiotika (PcV)
• andel där man tagit CRP, svalgodling eller monospot
• strukturella faktorer: VCs storlek, täckningsgrad, andel fast/tillfälligt anställda läkare, ACG, CNI, geografiskt läge (stad/landsbygd), andel privata/offentliga VC.

Chi-två test respektive t-test utförs för att se om det föreligger skillnader mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen vid baseline.

Eventuell förändring mellan föremätning och mätning efter 6, 12 och 18 månader beräknas för var enskild VC avseende följande utfallsmått:
Primärt utfallsmått
• andel patienter med antibiotikabehandlad faryngotonsillit som har positivt Strep-A.
Sekundära utfallsmått
• andel patienter med antibiotikabehandlad faryngotonsillit som har negativ Strep-A/inget taget Strep-A
• andel som behandlas med förstahandsantibiotika (PcV)
• andel med faryngotonsillitdiagnos där man tagit CRP, svalgodling eller monospot.

Regressionsanalys
För att undersöka om förändring avseende primärt utfallsmått och sekundära utfallsmått skiljer sig åt mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen utförs linjär regression. En regression utförs för vart enskilt utfallsmått vid uppföljning efter 6, 12 och 18 månader. Förändring avseende respektive utfallsmått jämfört med baseline används som beroende variabel. Grupptillhörighet (interventionsgrupp eller kontrollgrupp) används som oberoende variabel, samt om skillnad skulle föreligger mellan kontrollgruppen och interventionsgruppen vid baseline även: listningstal, geografiskt läge (stad/landsbygd), täckningsgrad, ACG, CNI, driftsform (privat/offentlig), bemanningsgrad (fast/tillfälligt anställda läkare).


Förväntat resultat / Klinisk betydelse

Denna studie förväntas kunna visa om en väl definierad ASP vid faryngotonsillit kan öka följsamheten till riktlinjer för diagnostik och behandling av faryngotonsillit i primärvård. I så fall kan implementering av denna ASP leda till förbättrad diagnostik och en mer rationell användning av antibiotika vid faryngotonsillit i primärvård. För att kunna bromsa utvecklingen med allt större andel resistenta bakterier är det viktigt att undvika onödiga antibiotikabehandlingar.

Interventionen kommer att vara väl beskriven så att den går att återupprepa på andra ställen om utvärderingen visar att interventionen har effekt. Den planerade interventionen är tidseffektiv på så sätt att landstingets Strama-grupp utbildar Stramas kontaktläkare på vårdcentraler så att dessa i sin tur genomför interventionen på sina respektive vårdcentraler.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Anti-Bacterial Agents
Substances that reduce the growth or reproduction of BACTERIA.
Guideline Adherence
Conformity in fulfilling or following official, recognized, or institutional requirements, guidelines, recommendations, protocols, pathways, or other standards.
Evaluation Studies
Works consisting of studies determining the effectiveness or utility of processes, personnel, and equipment.
Streptococcal Infections
Infections with bacteria of the genus STREPTOCOCCUS.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Tonsillitis
Inflammation of the tonsils, especially the palatine tonsils. It is often caused by a bacterium. Tonsillitis may be acute, chronic, or recurrent.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Registrering i andra projektdatabaser

ClinicalTrials.gov: NCT03408704

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V2 - Närhälsan Sylte vårdcentral (Trollhättan) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Torpavallen vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Kungssten vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Ale - Nolhälsan AB - Adina Hälsans Vårdcentral Nol workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Partille - Sävedalenhälsan AB - Sävedalens Vårdcentral och BVC workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Gråbo vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Angered vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Biskopsgården vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Mölndal - Capio Primärvård AB - Capio Vårdcentral Mölndal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Capio Närsjukvård AB - Capio Vårdcentral Hovås workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V1 - Närhälsan Färgelanda vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Tanum - Kungsportsläkarna AB - Kvarterskliniken Tanum workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V2 - Närhälsan Dalaberg vårdcentral (Uddevalla) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Kungsportsläkarna AB - Kvarterskliniken Husaren workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V8 - Närhälsan Guldvingen vårdcentral (Lidköping) - BVC Guldvingen Lidköping workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V2 - Närhälsan Tjörn vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Skara - Bräcke diakoni - Vårdcentralen Vilan workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Skene vårdcentral  workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Heimdal vårdcentral (Borås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Hindås vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Capio Närsjukvård AB - Capio Vårdcentral Lundby workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Capio Närsjukvård AB - Capio Vårdcentral Amhult workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V2 - Närhälsan Källstorp vårdcentral (Trollhättan) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Frölunda vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Majorna vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Partille vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Torslanda vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V1 - Närhälsan Dals-Ed vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Capio Läkarhus AB - Ugglans VC workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Öckerö - Hönö Vårdcentral AB - Hönö Vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Hjo vårdcentral - BVC Hjo workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Kungälv - Praktikertjänst AB - Vårdcentralen Kusten Ytterby + Familjecentralen Fyren bvc workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V8 - Närhälsan Töreboda vårdcentral - BVC Töreboda workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Sandared vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Gibraltargatan vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Kungälv - Praktikertjänst AB - Centrumpraktiken Kungälv workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Karlsborg vårdcentral - BVC Karlsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Olskroken vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V2 - Närhälsan Vargön vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Öckerö vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Fristad vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Landvetter vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Svenljunga vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Björkekärr vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Ängabo vårdcentral (Alingsås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Capio Närsjukvård AB - Capio Vårdcentral Gårda workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Mölndal - Västerledens vårdcentral AB - Västerleden Vårdcentral och BVC - Åby workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Krokslätt vårdcentral (Mölndal) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Ulricehamn - Praktikertjänst AB - HälsoBrunnen Vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Vårgårda vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Christina Åhrén
Regionläkare, Docent, Koncernkontoret
Ilyas Jaghoori
ST-allmänmedicin, Närhälsan Vårgårda vårdcentral
Denny Björk
Apotekare, Lokalkontor Vänersborg, Västra Götalandsregionen, Lokalkontor Göteborg, Koncernkontoret
Maria Hess-Wargbaner
Distriktsläkare, Koncernkontoret, Närhälsan Vänerparken vårdcentral (Vänersborg)

Supervisor

Pär-Daniel Sundvall
Distriktsläkare, Närhälsan Sandared vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Gunnar Jacobsson
Infektionsläkare, Skaraborgs sjukhus - Verksamhetsområde M3

Finansiering

Grants

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (861261) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
250 000 SEK
Stefan Malmberg, Ilyas Jaghoori, Denny Björk, Christina Åhrén, Maria Hess-Wargbaner, et al.

2018, Randomiserad kontrollerad studie för att undersöka om intervention på vårdcentraler kan förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling vid faryngotonsillit

FoU-medel för 2018 till regionala samarbetsprojekt (VGFOUREG-750901)
328 000 SEK (applied sum: 499 562 SEK)
Stefan Malmberg

2017, Lön för medarbetare, resor.

FoU-rådet Södra Älvsborg (VGFOUSA-768211)
110 000 SEK (applied sum: 110 000 SEK)
Stefan Malmberg

2017, Lön till medarbetare, resor


Randomiserad kontrollerad studie för att undersöka om intervention på vårdcentraler kan förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling vid faryngotonsillit, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/project/240231