FoU i Västra Götalandsregionen
KOL screening i primärvården
This project is under revision
KOL screening i primärvården
Project number : 90161
Created by: Mats Elm, 2011-10-20
Last revised by: Mats Elm, 2015-06-15
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Ongoing revisionOngoing revision

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

KOL(kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en sjukdom som sakta och utan återvändo försämrar lungfunktionen. KOL är en ökande orsak till invaliditet och dödlighet i västvärlden. Andelen av personer med KOL som inte sökt, fått rätt diagnos eller adekvat utredning har visat sig vara hög.

Syfte

Undersöka hur olika enkätinstrument och kroppsmått (BMI) kan sammanvägas till en statistisk modell för att förutsäga sannolikheten om en person har KOL.

Metod

Samtliga patienter över 45 års ålder tillfrågades på ett antal vårdcentraler under ett par veckor om rökvanor. Samtliga som rökt över 15 paketår erbjöds besök för spirometri och kompetterande enkäter.
Dessa ibestod i demografi, EQ-5D (hälsoenkät), CCQ ( specifika frågor ang KOL, MMRC ( frågor ang andfåddhet) och ett par egna kompletterande egna frågor om bland annat nfektioner och medicinering för luftvägarna.

Förväntat resultat

Målet är att kunna utarbeta en statistisk modell som med högre sannolikhet än dagens frågeformulär kunna identifiera KOL patienten inom primärvården. I och med detta kunna rikta spirometriundersökningar år de med högst risk och tidigare kunna sätta KOL diagnos. Genom detta kan patienten tidigare ges möjligheter till rökavslut, ev. viktnedgång, motion och ev. medicinering.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Pulmonary Disease, Chronic Obstructive
A disease of chronic diffuse irreversible airflow obstruction. Subcategories of COPD include CHRONIC BRONCHITIS and PULMONARY EMPHYSEMA.
Smoking
Inhaling and exhaling the smoke of tobacco or something similar to tobacco.
Spirometry
Measurement of volume of air inhaled or exhaled by the lung.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Chefsläkarenheten - Lokalkontor Borås
Företag - Läkemedel etc - AstraZeneca - Södertälje

Tutor

Ronny Gunnarsson
Docent, James Cook University Australia and R&D unit for primary health care Sodra Alvsborg County Sweden
Jörgen Thorn
Annan tjänstetitel, Skaraborgs Sjukhus

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2007-06-15

KOL screening i primärvården, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/vgr/project/90161