FoU i Västra Götalandsregionen
Kan personalutbildning på äldreboenden minska användandet av urinvägsantibiotika respektive urinodlingar?
Kan personalutbildning på äldreboenden minska användandet av urinvägsantibiotika respektive urinodlingar?
Project number : 3743
Created by: Pär-Daniel Sundvall, 2008-04-09
Last revised by: Pär-Daniel Sundvall, 2012-11-12 Verified: 2017-07-24
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

På grund av den ökande problematiken med antibiotikaresistens är det angeläget att minska användningen av antibiotika. Förhoppningen är att resultaten från tidigare studier ska kunna ge upphov till nya praktiska råd kring handläggningen av misstänkta urinvägsinfektioner hos individer med diffusa symptom på äldreboenden. Dessa nya råd kommer att delges personalen på äldreboenden i form av en utbildning. Om det visar sig att denna utbildning kan minska antibiotikaförskrivningen skulle detta bidra till att minska problematiken med antibiotikaresistens. Kan utbildningen även bidra till att färre urinodlingar tas skulle detta även innebära en ekonomisk besparing och ett bättre utnyttjande av sjukvårdens resurser.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Urine
Description missing
Bacteria
One of the three domains of life (the others being Eukarya and ARCHAEA), also called Eubacteria. They are unicellular prokaryotic microorganisms which generally possess rigid cell walls, multiply by cell division, and exhibit three principal forms: round or coccal, rodlike or bacillary, and spiral or spirochetal. Bacteria can be classified by their response to OXYGEN: aerobic, anaerobic, or facultatively anaerobic; by the mode by which they obtain their energy: chemotrophy (via chemical reaction) or PHOTOTROPHY (via light reaction); for chemotrophs by their source of chemical energy: CHEMOLITHOTROPHY (from inorganic compounds) or chemoorganotrophy (from organic compounds); and by their source for CARBON; NITROGEN; etc.; HETEROTROPHY (from organic sources) or AUTOTROPHY (from CARBON DIOXIDE). They can also be classified by whether or not they stain (based on the structure of their CELL WALLS) with CRYSTAL VIOLET dye: gram-negative or gram-positive.
Infection
Invasion of the host organism by microorganisms that can cause pathological conditions or diseases.
Nursing Staff
Personnel who provide nursing service to patients in an organized facility, institution, or agency.
Inservice Training
On the job training programs for personnel carried out within an institution or agency. It includes orientation programs.
Counseling
The giving of advice and assistance to individuals with educational or personal problems.
Antibiotic Prophylaxis
Use of antibiotics before, during, or after a diagnostic, therapeutic, or surgical procedure to prevent infectious complications.
Housing for the Elderly
Housing arrangements for the elderly or aged, intended to foster independent living. The housing may take the form of group homes or small apartments. It is available to the economically self-supporting but the concept includes housing for the elderly with some physical limitations. The concept should be differentiated from HOMES FOR THE AGED which is restricted to long-term geriatric facilities providing supervised medical and nursing services.
Physicians, Family
Those physicians who have completed the education requirements specified by the American Academy of Family Physicians.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Ronny Gunnarsson
Docent, James Cook University Australia and R&D unit for primary health care Sodra Alvsborg County Sweden

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2008-01-02

Detaljerad projektbeskrivning

Syfte

Det primära syftet med denna studie är att undersöka om utbildning av personalen på äldreboenden, enligt nykonstruerade råd kring handläggningen, kan bidra till att förskrivningen av urinvägsantibiotika minskar. Det sekundära syftet är att se om denna utbildning kan minska antalet ordinerade urinodlingar.

Metod: Urval

35 äldreboenden i västra Sverige planeras delta i studien.

Metod: Intervention

Alla äldreboenden erhåller en enkel broschyr med riktlinjer från Strama om antibiotikaanvändning. Hälften randomiseras dessutom till att få en kort undervisning i handläggningen (cirka en timma) baserat på fynden i delarbete I och II samt på genomförda litteraturstudier inom detta ämnesområde. Delarbete I: "Hur väl kan urinstickor påvisa eller utesluta förekomst av bakterier i urinen bland individer på äldreboenden?", Delarbetet II: "Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av bakterier i urinen?".

Metod: Datainsamling

Ansvarig sköterska på respektive avdelning får under en period om åtta veckor före intervention registrera antalet ordinerade urinodlingar respektive antalet ordinerade urinvägsantibiotikabehandlingar. Sex månader efter intervention görs samma registrering.

Metod: Databearbetning

Genom att varje avdelning har registrerat sin frekvens av användandet av urinvägsantibiotika respektive urinodlingar under en lika lång period före som efter utbildningen får varje avdelning vara sin egen kontroll. Förändringar i respektive grupp jämförs statistiskt där man vid analysen tar hänsyn till att data är insamlade i flera nivåer (kluster).


Kan personalutbildning på äldreboenden minska användandet av urinvägsantibiotika respektive urinodlingar?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/vgr/project/3743