FoU i Västra Götalandsregionen
Faktorer som samvarierar med tagande av urinodlingar och antibiotikaanvändande på äldreboenden
Faktorer som samvarierar med tagande av urinodlingar och antibiotikaanvändande på äldreboenden
Project number : 3742
Created by: Pär-Daniel Sundvall, 2008-04-09
Last revised by: Pär-Daniel Sundvall, 2013-12-05 Verified: 2017-09-07
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Det finns olika riktlinjer för handläggande av urinvägsinfektioner. En del kommer från större regionala överenskommelser medan andra är lokala traditioner som kan vara unika för ett äldreboende. Inför konstruerandet av nya rutiner för handläggande av urinvägsinfektioner på äldreboenden är det viktigt att veta hur mycket dessa lokala traditioner betyder jämfört med andra klassiska faktorer såsom patientens kön och ålder. Denna studie klarlägger betydelsen av lokala behandlingstraditioner. Det är av stort värde att veta detta när man vill konstruera nya riktlinjer för handläggande av urinvägsinfektioner.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Practice Guideline
Work consisting of a set of directions or principles to assist the health care practitioner with patient care decisions about appropriate diagnostic, therapeutic, or other clinical procedures for specific clinical circumstances. Practice guidelines may be developed by government agencies at any level, institutions, organizations such as professional societies or governing boards, or by the convening of expert panels. They can provide a foundation for assessing and evaluating the quality and effectiveness of health care in terms of measuring improved health, reduction of variation in services or procedures performed, and reduction of variation in outcomes of health care delivered.
Housing for the Elderly
Housing arrangements for the elderly or aged, intended to foster independent living. The housing may take the form of group homes or small apartments. It is available to the economically self-supporting but the concept includes housing for the elderly with some physical limitations. The concept should be differentiated from HOMES FOR THE AGED which is restricted to long-term geriatric facilities providing supervised medical and nursing services.
Urine
Description missing
Infection
Invasion of the host organism by microorganisms that can cause pathological conditions or diseases.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Ronny Gunnarsson
Docent, James Cook University Australia and R&D unit for primary health care Sodra Alvsborg County Sweden

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2008-01-02

Detaljerad projektbeskrivning

Syfte

Studien syftar till att utvärdera i vilken utsträckning variationen av tagande av urinodlingar och antibiotikaanvändande på äldreboenden förklaras av de boendes kön, ålder eller lokala traditioner på boendet.

Metod: Urval

35 äldreboenden i västra Sverige planeras delta i studien.

Metod: Datainsamling

Ansvarig sköterska på respektive avdelning får under en period om åtta veckor registrera antalet ordinerade urinodlingar respektive antalet ordinerade urinvägsantibiotikabehandlingar. Dessutom noteras för varje odling respektive antibiotikabehandling patientens kön, ålder samt indikation för att ta odling respektive ge antibiotika. Vidare noteras om det sker kontorstid eller jourtid.

Metod: Databearbetning

I en flernivåmodell kommer att utvärderas hur variationen av tagande av urinodlingar och antibiotikaanvändande på äldreboenden förklaras av de boendes kön, ålder eller datanivån äldreboende.


Faktorer som samvarierar med tagande av urinodlingar och antibiotikaanvändande på äldreboenden, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/vgr/project/3742