FoU i Västra Götalandsregionen
Prognostiska faktorer för arbetsförmåga hos kvinnor i livsfasen klimakteriet som söker primärvård. En 5-års prospektiv longitudinell kohortstudie.​
Prognostiska faktorer för arbetsförmåga hos kvinnor i livsfasen klimakteriet som söker primärvård. En 5-års prospektiv longitudinell kohortstudie.​
Project number : 229041
Created by: Lena Rindner, 2017-08-05
Last revised by: Lena Rindner, 2017-08-05
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Det är tydligt att kvinnor i högre grad drabbas av långtidssjukskrivning och ohälsa i högre utsträckning än män.Kvinnors somatiska och psykiska ohälsa i Sverige visar en markant ökning i åldrarna 45-55 år, under den livsperiod som kallas klimakteriet.Under klimakteriet ökar risken för att drabbas av de två vanligaste folkhälsosjukdomarna psykisk ohälsa och hjärtkärlsjukdom.

Klimakteriet är en hormonell omställning i kvinnans kropp och en tidsperiod som präglas av ovariets åldrande och fertilitetsslut. Minskade östrogennivåer ger påverkan och fysiska symtom i kroppen. Psykisk ohälsa, särskilt depressiva symtom visar också en ökning under denna livsfas.

Syftet är att över tid följa självskattad hälsa hos kvinnor i klimakteriet samt identifiera prognostiska faktorer självskattad hälsa och arbetsförmåga efter fem år.

Studien är en prospektiv longitudinell kohortstudie. De kvinnor som deltagit i tvärsnittstudien (VGFOUSA-179561) och interventionsstudien (VGFOUSA-31001) kommer att följas upp fem år senare i föreliggande studie. Kvinnor besvarar samma frågeformulär som för fem år sedan. Förekomsten av klimakteriebesvär mäts med Menopause Rating Scale och depressiva symtom med Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale. Studien kompletteras med fler variabler såsom förekomst av antal sjukskrivningsdagar och livskvalitet för att bredda bilden av kvinnornas hälsosituation. För analys av prognostiska faktorer för arbetsförmåga kommer stepwise multivariat logistisk regression att användas. Kompletterande variabler analyseras explorativt.

Kvinnor i klimakteriet är på grund av ökat sjukskrivningstal, en mycket viktig målgrupp för primärvården undersöka. Resultatet från studien förväntas ge kunskap och användas för att förbättra det hälsoförebyggande arbetet till kvinnor som söker vård i primärvården och för att tidigt förebygga ogynnsam hälsoutveckling.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Det är tydligt att kvinnor i högre grad drabbas av långtidssjukskrivning och ohälsa i högre utsträckning än män.Kvinnors somatiska och psykiska ohälsa i Sverige visar en markant ökning i åldrarna 45-55 år, under den livsperiod som kallas klimakteriet.Under klimakteriet ökar risken för att drabbas av de två vanligaste folkhälsosjukdomarna psykisk ohälsa och hjärtkärlsjukdom.

Klimakteriet är en hormonell omställning i kvinnans kropp och en tidsperiod som präglas av ovariets åldrande och fertilitetsslut. Minskade östrogennivåer ger påverkan och fysiska symtom i kroppen. Psykisk ohälsa, särskilt depressiva symtom visar också en ökning under denna livsfas.

Syftet är att över tid följa självskattad hälsa hos kvinnor i klimakteriet samt identifiera prognostiska faktorer självskattad hälsa och arbetsförmåga efter fem år.

Studien är en prospektiv longitudinell kohortstudie. De kvinnor som deltagit i tvärsnittstudien (VGFOUSA-179561) och interventionsstudien (VGFOUSA-31001) kommer att följas upp fem år senare i föreliggande studie. Kvinnor besvarar samma frågeformulär som för fem år sedan. Förekomsten av klimakteriebesvär mäts med Menopause Rating Scale och depressiva symtom med Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale. Studien kompletteras med fler variabler såsom förekomst av antal sjukskrivningsdagar och livskvalitet för att bredda bilden av kvinnornas hälsosituation. För analys av prognostiska faktorer för arbetsförmåga kommer stepwise multivariat logistisk regression att användas. Kompletterande variabler analyseras explorativt.

Kvinnor i klimakteriet är på grund av ökat sjukskrivningstal, en mycket viktig målgrupp för primärvården undersöka. Resultatet från studien förväntas ge kunskap och användas för att förbättra det hälsoförebyggande arbetet till kvinnor som söker vård i primärvården och för att tidigt förebygga ogynnsam hälsoutveckling.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Women's Health
The concept covering the physical and mental conditions of women.
Sick Leave
An absence from work permitted because of illness or the number of days per year for which an employer agrees to pay employees who are sick. (Webster's New Collegiate Dictionary, 1981)
Mental Health
The state wherein the person is well adjusted.
Menopause
The last menstrual period. Permanent cessation of menses (MENSTRUATION) is usually defined after 6 to 12 months of AMENORRHEA in a woman over 45 years of age. In the United States, menopause generally occurs in women between 48 and 55 years of age.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Skene vårdcentral 
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Medarbetare

Gunilla Strömme
Barnmorska, Närhälsan Mark Gynekologmottagning

Tutor

Gun Rembeck
FoU-strateg, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Ungdomsmottagningen Borås
Ronny Gunnarsson
Docent, James Cook University Australia and R&D unit for primary health care Sodra Alvsborg County Sweden
Lena Nordeman
Verksamhetschef, Närhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
Lektor, Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2015-10-25

Prognostiska faktorer för arbetsförmåga hos kvinnor i livsfasen klimakteriet som söker primärvård. En 5-års prospektiv longitudinell kohortstudie.​, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/vgr/project/229041