FoU i Västra Götalandsregionen
CRP hos barn med okomplicerade luftvägsinfektioner
CRP hos barn med okomplicerade luftvägsinfektioner
Project number : 146421
Created by: Karin Rystedt, 2014-04-10
Last revised by: Karin Rystedt, 2017-08-29
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

C-Reactive Protein in children with respiratory tract infections

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

C-reaktivt protein (CRP) är ett akutfasprotein, som ökar i värde vid infektion, inflammation eller vävnadsskada. Provet används t ex vid diagnostik och för att följa förloppet vid infektioner.

Studien syftar till att beskriva hur CRP förändras över tid vid olika virus och bakterier vid okomplicerade luftvägsinfektioner hos barn i primärvården, samt studera värdets relation till symtom.

Barn med symtom på luftvägsinfektion (snuva, halsont, hosta, öronvärk) i åldern 1-12 år erbjuds att deltaga i samband med läkarbesök på vårdcentral. I samband med läkarbesöket prov från näsan och svalget som båda skickas för odling och PCR-analys för vanliga bakterier och luftvägsvirus. CRP kontrolleras med ett stick i fingret och det provet tas om varannan till var tredje dag tills värdet är normalt. Patienten med familj får även med sig en symtomdagbok att fylla i tills barnet är friskt.

Studien förväntas ge bättre underlag för att tolka CRP-värdet och kan ge en förbättrad diagnostik och minska onödig antibiotikaförskrivning.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

CRP används i de nordiska länderna vid diagnostik av luftvägsinfektioner. Provet har visat sig ha ett visst värde vid diagnostik av nedre luftvägsinfektioner, där värden över 100 korrelerar till röntgenverifierad pneumoni. Dock förekommer även lägre värden (20-50) vid röntgenologiskt fastställd pneumoni. Förhöjda värden har visats vid virusinfektioner orsakade av t ex influensavirus och adenovirus. I klinisk praxis används CRP vid bedömning av luftvägsinfektioner hos både barn och vuxna, trots att lite är känt om hur CRP varierar över tid vid vanliga bakterier och virus i öppenvård.
Studien syftar till att beskriva hur CRP förändras över tid vid olika virus och bakterier vid okomplicerade luftvägsinfektioner hos barn i primärvården, samt studera värdets relation till symtom.

Barn med symtom på luftvägsinfektion (snuva, halsont, hosta, öronvärk) i åldern 1-12 år erbjuds att delta i samband med läkarbesök på vårdcentral. I samband med läkarbesöket tas nasopharynxprov och svalgprov som båda skickas för odling och PCR-analys för vanligt förekommande bakterier och luftvägsvirus (luftvägsblock). Kapillärt CRP kontrolleras och provet tas om varannan till var tredje dag tills dess att CRP<5. Symtom och undersökningsfynd noteras vid besöket. Patient med familj fyller i en symtomdagbok tills barnet är friskt.

Studien förväntas ge bättre underlag för att tolka CRP i relation till sannolik etiologi, symtom och symtomtid. Detta kan ge en förbättrad diagnostik, färre provtagningar och minskad förskrivning av antibiotika.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Pilotstudier (Pilot Projects)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
C-Reactive Protein
A plasma protein that circulates in increased amounts during inflammation and after tissue damage.
Respiratory Tract Infections
Description missing
Child
A person 6 to 12 years of age. An individual 2 to 5 years old is CHILD, PRESCHOOL.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Hentorp vårdcentral (Skövde) - Övrigt

Tutor

Margareta Hellgren
Läkare, Närhälsan S:a Ryds vårdcentral
Sigvard Mölstad
Läkare, Lunds Universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Allmänmedicin, Malmö
Pär-Daniel Sundvall
Läkare, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg, Sandared vårdcentral. Regionala Strama.
Ronny Gunnarsson
Docent, James Cook University Australia and R&D unit for primary health care Sodra Alvsborg County Sweden

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2013-01-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2018-02-01

Detaljerad projektbeskrivning

För närvarande har 55 patienter inkluderats i studien.

CRP hos barn med okomplicerade luftvägsinfektioner, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/vgr/project/146421