Unga läkares behov inför handledning av läkarstudenter - en kvalitativ studie
Unga läkares behov inför handledning av läkarstudenter - en kvalitativ studie
Project number : 130221
Created by: Bernhard von Below, 2013-08-08
Last revised by: Bernhard von Below, 2018-06-05
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Min avhandling, inklusive denna studie, avser att beforska och fördjupa kunskapen om läkares handledning i klinisk praktik av läkarstudenter. En viktig fråga är hur dessa läkare ser på handledningsuppdraget och hur de kombinerar handledningen med sin kliniska verksamhet.
På senare tid har man i Sverige, och internationellt, redan tidigt i läkarutbildningen infört utbildningsmoment med patientkontakt, konsultationsträning och träning i klinisk undersökning, genomförda i klinisk vardag. Detta kräver ett mer aktivt handledarskap än tidigare, ett handledaruppdrag som ofta upplevs stimulerande men också inkräktar på läkarnas kliniska verksamhet i den dagliga vården.
Genom ökad förståelse för läkares roll och villkor vad gäller handledning av läkarstudenter skapas förbättrade villkor för handledningen och därmed för läkares grund- utbildning. Aktuell medicinsk-pedagogisk forskning lyfter fram betydelsen av klinisk handledning i läkarstudenters lärande av kliniska professionella kompetenser samt att det finns en lärandemiljö som understödjer lärandet. Dessa forskningsrön har också påverkat ett aktuellt betänkande från Läkarutbildningsutredningen (SOU 2013:15). I vårdens praktik utförs den kliniska handledningen ofta av yngre läkare, exempelvis AT- och ST-läkare. Tidigare data i doktorandprojektet har fr a insamlats från äldre erfarna handledare. Denna studie avser att - efter synpunkter i halvtidskontroll- utvidga datakällorna och även undersöka unga läkares syn på handledning av studenter.
Studien är kvalitativ. Yngre läkare som deltar i utbildning till kliniska handledare kommer att tillfrågas om att beskriva sin syn på vilka faktorer och förhållanden som främjar att de skall kunna ta sig an och utöva ett handledaruppdrag för läkarstudenter på ett uthålligt sätt. De ombeds författa en text om 2-3 A4-sidor utifrån denna frågeställning. Texterna skall sedan analyseras med kvalitativ textanalys (Graneheim-Lundman).

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

-

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Education, Medical
Use for general articles concerning medical education.
Preceptorship
Practical experience in medical and health-related services that occurs as part of an educational program wherein the professionally-trained student works outside the academic environment under the supervision of an established professional in the particular field.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Primärvårdens FoU-enhet, Borås

Medarbetare

Stig Rödjer
Sektionen för Hematologi och Koagulation

Tutor

Mats Wahlqvist
Enh allmänmedicin /Instit Medicin, Närhälsan VC Slottskogen, FoUU Utbildningsenhet/SU,
Annika Billhult Karlsson
Minso Solutions AB
Bengt Mattsson
Enheten för Allmänmedicin, Göteborgs Universitet
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet slutfört

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2013-05-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2018-06-05

Publikationer från detta projekt

  1. von Below B, Rödjer S, Mattsson B, Hange D, Wahlqvist M.
    Int J Med Educ 2018:9:151-157.

Unga läkares behov inför handledning av läkarstudenter - en kvalitativ studie, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/vgr/project/130221